Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành mảng trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THỰC HÀNH MATLAP – MẢNG (1 VÀ 2)

A-

Mảng 1 chiều

Bài 1: Nhập mảng bất kỳ và in mảng:
fprintf('\n Chuong trinh nhap mang bat ky');
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
%nhap day
for i=1:n
fprintf('\n Phan tu thu %d = ',i);
a(i)= input(' ');
end
%in day
fprintf('\n Day so vua nhap la: ')
for i=1:n
fprintf('%d ',a(i));
end
Bài 2: Nhập mảng (0<n<30), in mảng
fprintf('\n Chuong trinh nhap mang bat ky');
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
while ((n<0)||(n>30))
n=input('\n Moi ban nhap n (n>0) va (n<30)= ');
end
%nhap day
for i=1:n
fprintf('\n Phan tu thu %d = ',i);
a(i)= input(' ');
end
%in day
fprintf('\n Day so vua nhap la: ')
for i=1:n
fprintf('%d ',a(i));
end
Bài 3: Nhập mảng (0<n<30), in mảng va tìm phần tử lớn nhất
%nhap du lieu
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
while(n<0)||(n>30)
n=input('\n Moi ban nhap lai n (n>0) va (n<30) = ');
end
%vong lap
for i=1:n
fprintf('\n Phan tu thu %d la: ',i)
1

Thực hành matlab | Nguyễn Văn Linh – LT CĐ ĐH KHMT1 K9

a(i)= input(' ');
end
%in phan mang
fprintf('\n so phan tu trong mang la: ');
for i=1:n
fprintf('%4d ', a(i));
end
%nhap tim max
max=a(1);
for i=1:n
if a(i)>max
max=a(i);
end
end
fprintf('\n Phan tu lon nhat la %d ',max);
Bài 4: Nhập mảng (0<n<30), in mảng va tìm phần tử lớn nhất. Xuất hiện bao nhiêu
lần và ở vị trí nào
%nhap du lieu
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
while(n<0)||(n>30)
n=input('\n Moi ban nhap lai n (n>0) va (n<30) = ');
end
%vong lap
for i=1:n
fprintf('\n Phan tu thu %d la: ',i)
a(i)= input(' ');
end
%in phan mang
fprintf('\n so phan tu trong mang la: ');
for i=1:n
fprintf('%4d ', a(i));
end
%nhap tim max
max=a(1);
dmax=0;
for i=1:n
if a(i)>max
max=a(i);
end
end
fprintf('\n Phan tu lon nhat la %d ',max);
%vi tri va so lan xuat hien
2

Thực hành matlab | Nguyễn Văn Linh – LT CĐ ĐH KHMT1 K9

fprintf('\n xuat hien tai cac vi tri: ');
for i=1:n
if max==a(i)
dmax=dmax+1;
fprintf('%d, ',i);
end
end
fprintf('\nPhan tu lon nhat xuat hien %d lan. ', dmax);
Bài 5: Nhập mảng (0<n<30), in mảng va tìm phần tử nhỏ nhất
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
while ((n<0)||(n>30))
n=input('\n Moi ban nhap lai n (n>0) va (n<30): ');
end
%vong lap
for(i=1:n)
fprintf('\n So phan tu %d: ',i);
a(i)=input(' ');
end
%in mang
fprintf('\n Mang vua nhap la: ');
for i=1:n
fprintf('%4d ',a(i));
end
%phan tu nho nhat la
min=a(1);
for i=1:n
if a(i)<min;
min=a(i);
end
end
fprintf('\n Phan tu nho nhat cua mang la %d ', min);
Bai 6: Nhập mảng (0<n<30), in mảng va tìm phần tử nhỏ nhất. Xuất hiện bao nhiêu
lần và ở vị trí nào
n=inpu...
1
Thc hành matlab | Nguyn Văn Linh – LT CĐ ĐH KHMT1 K9
BÀI THC HÀNH MATLAP – MNG (1 VÀ 2)
A-
Mng 1 chiu
Bài 1: Nhp mng bt k in mng:
fprintf('\n Chuong trinh nhap mang bat ky');
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
%nhap day
for i=1:n
fprintf('\n Phan tu thu %d = ',i);
a(i)= input(' ');
end
%in day
fprintf('\n Day so vua nhap la: ')
for i=1:n
fprintf('%d ',a(i));
end
Bài 2: Nhp mng (0<n<30), in mng
fprintf('\n Chuong trinh nhap mang bat ky');
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
while ((n<0)||(n>30))
n=input('\n Moi ban nhap n (n>0) va (n<30)= ');
end
%nhap day
for i=1:n
fprintf('\n Phan tu thu %d = ',i);
a(i)= input(' ');
end
%in day
fprintf('\n Day so vua nhap la: ')
for i=1:n
fprintf('%d ',a(i));
end
Bài 3: Nhp mng (0<n<30), in mng va tìm phn t ln nht
%nhap du lieu
n=input('\n Moi ban nhap n = ');
while(n<0)||(n>30)
n=input('\n Moi ban nhap lai n (n>0) va (n<30) = ');
end
%vong lap
for i=1:n
fprintf('\n Phan tu thu %d la: ',i)
Thực hành mảng trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành mảng trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thực hành mảng trong matlab môn một số phương pháp tính toán mềm 9 10 444