Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Matlab cơ bản

Được đăng lên bởi onlyzyts
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN

WORKSHEET 4: VẼ ĐỒ THỊ TRONG MATLAB
--Thái Duy Quý ITFac – thaiduyquy@gmail.com –

Mục đích:
Worksheet này giới thiệu về công việc vẽ đồ thị trong MATLAB.
Yêu cầu:
-

Sinh viên thực hành bằng phần mềm Matlab trên phòng máy, đọc kỹ phần luyện tập
trước khi làm bài tập.

-

Kết quả được lưu lại trong thư mục MSSV_HoTen

-

Thời gian thực hành: 4 tiết.

Luyện tập:
MATLAB có rất nhiều tùy chọn cho việc vẽ đồ thị. Lệnh quan trọng nhất là plot, lệnh này
đã từng được làm việc trong worksheet 2. Ngoài ra còn có hai lệnh phụ thêm là fplot và ezplot
từ Symbolic Toolbox.
Ezplot
Lệnh dễ vẽ đồ thị nhất là ezplot và nó có thể gọi ra từ Symbolic Toolbox. Trong dạng lệnh
ezplot(f), nó sẽ vẽ biểu thức f =f(x) qua miền x mặc định (-2,2). Trong dạng lệnh ezplot(f,
[a,b]), nó sẽ vẽ hàm f = f(x) với a < x < b.
Ví dụ: Lệnh ezplot(’cos(x)’) sẽ vẽ như hình sau:

1

Thái Duy Quý – thaiduyquy@gmail.com

THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN
Ví dụ: Lệnh ezplot(’x^3-2*x+1’,[-2,2]) sẽ vẽ như hình sau:

Ví dụ: Chúng ta có thể đặt nhiều lệnh vẽ trong một màn hình đồ thị bằng cách sử dụng lệnh
hold ngay sau lệnh vẽ đồ thị thứ nhất và lệnh hold off sau lệnh cuối cùng.

Ngay sau khi gõ các lệnh, một tập các đồ thị được vẽ trên một màn hình như hình sau:

2

Thái Duy Quý – thaiduyquy@gmail.com

THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN
fplot
Một lệnh khác dễ dàng sử dụng để vẽ đồ thị đó là lệnh fplot. Trong dạng fplot(f,[a,b]), lệnh
này sẽ vẽ biểu thức f = f(x) với a < x < b. Trong dạng fplot(f,[a,b,c,d]), nó sẽ vẽ biểu thức f =
f(x) với a < x < b và các giá trị của f thuộc vùng (c,d). Trong dạng fplot([f,g,h,...],[a,b]), nó sẽ
vẽ các hàm f,g,h, … trong một cửa sổ đồ thị với a < x < b. Dạng fplot([f,g,h,...],[a,b,c,d]), nó
sẽ vẽ các hàm f,g,h,... trong một cửa sổ với a < x < b và các giá trị hàm thuộc (c,d).
Ví dụ: Gõ fplot(’x^4-3*x^2-2*x’,[-2,2]) ta được:

Và gõ fplot(’x^4-3*x^2-2*x’,[-2,2,-1,1]) ta được:

3

Thái Duy Quý – thaiduyquy@gmail.com

THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN
Ví dụ: Gõ fplot(’[cos(x),sin(x),sin(2*x)]’,[0.1,14]) ta nhận được:

và gõ fplot(’[tan(x),sin(x),cos(x)]’,2*pi*[-1 1 -1 1]) ta nhận được:

Cũng có thể lựa chọn các tính nhất như màu sắc, kiểu đường và ký tự vẽ với lệnh fplot. Tuy
nhiên, ta sẽ thảo luận vấn đề này khi đề cập đến lệnh plot.

4

Thái Duy Quý – thaiduyquy@gmail.com

THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN
plot
Lệnh plot trong MATLAB là lệnh được sử dụng nhiều trong các lệnh vẽ đồ thị. Với dạng
plot(x,y) nó sẽ vẽ vector x ngang với vector y. Thông thường vector y là một hàm số của...
THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN
1
Thái Duy Quý
thaiduyquy@gmail.com
WORKSHEET 4: V ĐỒ TH TRONG MATLAB
--Thái Duy Quý ITFac – thaiduyquy@gmail.com
Mục đích:
Worksheet này gii thiu v công vic v đồ th trong MATLAB.
Yêu cu:
- Sinh viên thc hành bng phn mm Matlab trên phòng máy, đọc k phn luyn tp
trước khi làm bài tp.
- Kết qu được lưu lại trong thư mục MSSV_HoTen
- Thi gian thc hành: 4 tiết.
Luyn tp:
MATLAB có rt nhiu tùy chn cho vic v đồ th. Lnh quan trng nht là plot, lnh này
đã từng được làm vic trong worksheet 2. Ngoài ra còn có hai lnh ph thêm là fplotezplot
t Symbolic Toolbox.
Ezplot
Lnh d v đồ th nht là ezplot và nó có th gi ra t Symbolic Toolbox. Trong dng lnh
ezplot(f), nó s v biu thc f =f(x) qua min x mặc định (-2,2). Trong dng lnh ezplot(f,
[a,b]), nó s v hàm f = f(x) vi a < x < b.
Ví d: Lnh ezplot(’cos(x)’) s v như hình sau:
Thực hành Matlab cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Matlab cơ bản - Người đăng: onlyzyts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thực hành Matlab cơ bản 9 10 95