Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HÀNH MÔN CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU – BÀI TẬP SỐ 1

Được đăng lên bởi Ong Apple
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


THỰC HÀNH MÔN CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU – BÀI TẬP SỐ 1
1. Cơ sở dữ liệu “Quản lý Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League”
• CAUTHU (MACT, HOTEN, VITRI, NGAYSINH, DIACHI, MACLB, MAQG, SO)
Diễn giải: Mỗi cầu thủ có một mã số duy nhất (MACT), một họ tên (HOTEN), một

ngày sinh (NGAYSINH), địa chỉ (DIACHI), thuộc một câu lạc bộ (MACLB), thuộc một
quốc gia (MAQG), giữ một vị trí trên sân (VITRI), vị trí trên sân của cần thủ chỉ thuộc
một trong các vị trí sau: Thủ môn, Tiền đạo, Tiền vệ, Trung vệ, Hậu vệ; có một số áo
(SO), cầu thủ thuộc cùng một câu lạc bộ phải có số áo khác nhau.
•

QUOCGIA (MAQG, TENQG)
Diễn giải: Mỗi quốc gia có một mã số duy nhất (MAQG) để phân biệt với các quốc

gia khác, một tên duy nhất (TENQG).
•

CAULACBO(MACLB, TENCLB, MASAN, MATINH)
Diễn giải: Mỗi câu lạc bộ có một mã duy nhất (MACLB), một tên (TENCLB) duy

nhất, quản lý một sân bóng (MASAN), thuộc một tỉnh thành (MATINH). Mỗi câu lạc bộ
chỉ được phép đăng ký tối đa 8 cầu thủ nước ngoài.
•

TINH (MATINH, TENTINH)
Diễn giải: Mỗi tỉnh/thành có một mã số duy nhất (MATINH), tên tỉnh/thành

(TENTINH) duy nhất.
•

SANVD (MASAN, TENSAN, DIACHI)
Diễn giải: Mỗi sân bóng có một mã số duy nhất (MASAN), một tên sân duy nhất

(TENSAN), một địa chỉ (DIACHI) cụ thể.
•

HUANLUYENVIEN (MAHLV, TENHLV, NGAYSINH, DIACHI, DIENTHOAI,
MAQG)
Diễn giải: Mỗi huấn luyện viên có một mã số duy nhất (MAHLV), một họ tên

(TENHLV), một ngày sinh (NGAYSINH), một địa chỉ (DIACHI), một điện thoại, thuộc
một quốc gia (MAQG).

Thực hành CÁC HỆ CSDL – Bài 01

• HLV_CLB(MAHLV, MACLB, VAITRO)
Diễn giải: Một câu lạc bộ có thể có nhiều huấn luyên viên (MAHLV), một huấn luyện

viên có thể tham gia huấn luyện cho nhiều câu lạc bộ (MACLB) với một vai trò
(VAITRO), vai trò của huấn luyện viên trong một câu lạc bộ thuộc một trong các vai trò
sau: HLV chính, HLV phụ, HLV thể lực, HLV thủ môn. Mỗi câu lạc bộ chỉ có tối đa 2
HLV chính.
•

TRANDAU(MATRAN, NAM, VONG, NGAYTD, MACLB1, MACLB2, MASAN,
KETQUA)
Diễn giải: Mỗi trận đấu của một vòng đấu (VONG) trong mùa giải (NAM) có một

mã số duy nhất (MATRAN), được tổ chức thi đấu trên sân (MASAN) vào một ngày
(NGAYTD) với sự tham gia của 2 câu lạc bộ có mã MACLB1, MACLB2, có kết quả
(KETQUA).
•

BANGXH(MACLB, NAM, VONG, SOTRAN, THANG, HOA, THUA, HIEUSO,
DIEM, HANG)
Diễn giải: Bảng xếp hạng cho biết kết quả xếp hạng vòng đấu (VONG) trong mùa

giải (NAM) của đội bóng (MACLB) với số trận đã ...
THC HÀNH MÔN CÁC H CƠ S D LIU – BÀI TP S 1
1. Cơ s d liu “Qun lý Gii bóng đáđịch quc gia V-League”
CAUTHU (MACT, HOTEN, VITRI, NGAYSINH, DIACHI, MACLB, MAQG, SO)
Din gii:
Mi cu th mt s duy nht (MACT), mt h tên (HOTEN), mt
ngày sinh (NGAYSINH), địa ch (DIACHI), thuc mt câu lc b (MACLB), thuc mt
quc gia (MAQG), gi mt v trí trên sân (VITRI), v ttrên sân ca cn th ch thuc
mt trong các v tsau: Th môn, Tin đạo, Tin v, Trung v, Hu v; mt s áo
(SO), cu th thuc cùng mt câu lc b phi có s áo khác nhau.
QUOCGIA (MAQG, TENQG)
Din gii:
Mi quc gia mt s duy nht (MAQG) để phân bit vi các quc
gia khác, mt tên duy nht (TENQG).
CAULACBO(MACLB, TENCLB, MASAN, MATINH)
Din gii:
Mi câu lc b mt duy nht (MACLB), mt tên (TENCLB) duy
nht, qun lý mt sân bóng (MASAN), thuc mt tnh thành (MATINH). Mi câu lc b
ch được phép đăng ký ti đa 8 cu th nước ngoài.
TINH (MATINH, TENTINH)
Din gii:
Mi tnh/thành mt s duy nht (MATINH), tên tnh/thành
(TENTINH) duy nht.
SANVD (MASAN, TENSAN, DIACHI)
Din gii:
Mi sân bóng mt s duy nht (MASAN), mt tên sân duy nht
(TENSAN), mt địa ch (DIACHI) c th.
HUANLUYENVIEN (MAHLV, TENHLV, NGAYSINH, DIACHI, DIENTHOAI,
MAQG)
Din gii:
Mi hun luyn viên có mt mã s duy nht (MAHLV), mt h tên
(TENHLV), mt ngày sinh (NGAYSINH), mt đa ch (DIACHI), mt đin thoi, thuc
mt quc gia (MAQG).
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP.HCM
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
http://www.fit.hcmup.edu.vn
THỰC HÀNH MÔN CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU – BÀI TẬP SỐ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HÀNH MÔN CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU – BÀI TẬP SỐ 1 - Người đăng: Ong Apple
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THỰC HÀNH MÔN CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU – BÀI TẬP SỐ 1 9 10 976