Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành PTTKHT

Được đăng lên bởi Đặng Duy Khánh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực hành

Môn Phân tích TK HT HDT

BUỔI 2 : THIẾT KẾ MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG
(USECASES DIAGRAM)

I.

CHỦ ĐỀ
-

II.

MỤC ĐÍCH
-

III.

Rational Rose 2003/Version 7.0

MÔI TRƯỜNG
-

V.

Hướng dẫn Sinh viên sử dụng công cụ Rational Rose.
Sinh viên biết cách thiết kế Usecase Diagram phù hợp với yêu cầu của bài toán.

CÔNG CỤ
-

IV.

Những quy tắc khi vẽ Usecase Diagram.
Vẽ Usecase Diagram.
Cách thực hiện Usecase Detail.

Window

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giới thiệu Usecase Digram:
1.1 Định nghĩa:
Một biểu đồ Use case chỉ ra một số lượng các tác nhân ngoại cảnh và mối liên kết của
chúng đối với Use case mà hệ thống cung cấp. Một Use case là một lời miêu tả của một
chức năng mà hệ thống cung cấp.
Ví dụ một Use case Diagram

GVCH : Lý Thị Huyền Châu

Trang 1

Thực hành

Môn Phân tích TK HT HDT

1.2 Các quy định khi vẽ Usecase Diagram:
Miêu tả chức năng của hệ thống sẽ phải cung cấp do được tác nhân từ bên ngoài mong
đợi. Tác nhân là thực thể tương tác với hệ thống; đó có thể là một người sử dụng hoặc là
một hệ thống khác.
Hướng nhìn Use case là hướng nhìn dành cho khách hàng, nhà thiết kế, nhà phát triển và
người thử nghiệm, nó được miêu tả qua các biểu đồ Use case (Use case diagram) và
thỉnh thoảng cũng bao gồm cả các biểu đồ Hoạt động (Activity diagram).
Một biểu đồ Use Case thể hiện:




Hệ thống
Tác nhân (Actor)
Use Case.

GVCH : Lý Thị Huyền Châu

Trang 2

Thực hành

Môn Phân tích TK HT HDT

Ví dụ biểu đồ Use Case trong UML:

Trong đó :




Hệ thống được thể hiện qua hình chữ nhật với tên hệ thống ở bên trên
Tác nhân được thể hiện qua kí hiệu hình nhân
Use Case được thể hiện qua hình elipse

Những quan hệ trong Use case Diagram: (Relationships)


Association Relationship



Includes Relationship

Cách vẽ:

GVCH : Lý Thị Huyền Châu

Trang 3

Thực hành

Môn Phân tích TK HT HDT



Extends Relationship

Cách vẽ:

GVCH : Lý Thị Huyền Châu

Trang 4

Thực hành

Môn Phân tích TK HT HDT



Generalization Relationship

2. Bài tập ứng dụng:
A. Vẽ Use case Diagram cho bài toán sau:
Một khách hàng có thể muốn gửi tiền vào, rút tiền ra hoặc đơn giản kiểm tra lại số
tiền trong tài khoản của anh ta qua máy tự động rút tiền (ATM). Khi đưa tiền vào
hoặc rút tiền ra, cần phải ghi ra giấy kết quả những giao dịch đã thực hiện và trao tờ
giấy này cho khách hàng.
B. Thiết kế một Use case Diagram cho một Người chơi một trò game trên máy tính
(game Offline).

GVCH : Lý Thị Huyền Châu

Trang 5

Thực hành

Môn Phân tích TK HT HDT

3. Usecase Detail:
3.1 Mẫu Usecase Detail:
...
Thc hành Môn Phân tích TK HT HDT
GVCH : Lý Th Huyn Châu Trang 1
BUI 2 : THIT KHÌNH HÓA CHC NĂNG
(USECASES DIAGRAM)
I. CH ĐỀ
- Nhng quy tc khi v Usecase Diagram.
- V Usecase Diagram.
- Cách thc hin Usecase Detail.
II. MỤC ĐÍCH
- Hướng dn Sinh viên s dng công c Rational Rose.
- Sinh viên biết cách thiết kế Usecase Diagram phù hp vi yêu cu ca bài toán.
III. CÔNG C
- Rational Rose 2003/Version 7.0
IV. MÔI TRƯỜNG
- Window
V. NI DUNG THC HIN
1. Gii thiu Usecase Digram:
1.1 Định nghĩa:
Mt biểu đồ Use case ch ra mt s ng các tác nhân ngoi cnh mi liên kết ca
chúng đối vi Use case mà h thng cung cp. Mt Use case mt li miêu t ca mt
chức năng mà hệ thng cung cp.
Ví dụ một Use case Diagram
Thực hành PTTKHT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành PTTKHT - Người đăng: Đặng Duy Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thực hành PTTKHT 9 10 57