Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành web

Được đăng lên bởi le-trung-ut-1101832
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2727 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu thực hành lập trình WEB
i ng vi n

Chương I

m

h

guy n

n

I.1.
Thi t k W it tr o i th n tin và ti m ki m việc làm cho sinh vi n và
nhà tuy n n W sit c n c c c ch c n n ch nh
 Trang ch liệt k c c ch
m i nh t c W sit th n tin tìm nh n vi n
th n tin tìm việc làm
 Tr n c nh n liệt k th n tin c nh n c n
i n liệt k c c tin t c o
n
i n t o r liệt k c c th n tin m i c w site.
 Tr n so n th o tin t c cho n
i n t o tin t c và n
 Tr n qu n l cho ph p qu n l tin t c c m i n
i n
o Th m tin t c
o
o tin t c
o
hiệu ho tin t c

I.2.
is






n tron w sit

o

mc c

it

n s u

h ch v n l i
o
c ph p vào tr n tin t c c W sit
o
c ph p x m tin t c
o
c ph p tìm ki m tin t c th o ch
i n
o h i thực hiện n k
o
c c ch c n n c
.
o
c ph p t o tin t c
o
c ph p qu n l c c tin t c c mình
o
h n
c ph p xo tin t c
u n tr vi n hệ th n
o Tài kho n
ct or
i nhà qu n tr m n c o nh t cài t hệ th n
o
c c ch c n n c
o
c ph p x m và xo tin t c c t t c c c c n
i n
o
c ph p thực hiện c c ch c n n
i v i tài kho n n
i n
 Th m tài kho n

ho tài kho n
–

Page 1



o tài kho n

I.3.
a.





in t c
c tin t c c

hệ th n

o

m

Th n
o chun
Th n
o tìm việc làm
Th n
o tìm nh n vi n
Tin nh n ri n

nh v ctin t c
c th n
os
c ph n chi th o c c l nh vực c th
thực hiện ch c
n n ph n lo i tin t c
c l nh vực s
c qu n l
in
i qu n tr hệ th n
b.

I.4. SiteMap
Home Page

Login

Tìm ki m

Manager Topics

UserProfile

Manager User

Logout

Manager Topic
domain

–

Page 2

I.5. Wire frame – layout
Home – main layout
Logo

Banner – ti u đề ch nh

menu

in t c do qu n trị đăng

in t c do người dùng hi n
tại đăng

in
nhắn ri ng 1

in
nhắn ri ng 2

in t c do người khác đăng
in
nhắn ri ng 3

Login –Logout layout
Logo

Banner – ti u đề ch nh

menu

hập thông tin

–

hông
báo của h thống

Page 3

Profile – main layout
Logo

Banner – ti u đề ch nh

menu

hông tin người dùng

in
nhắn ri ng 1

in
nhắn ri ng 2

in
nhắn ri ng 3

Manager Topic Layout
Logo

Banner – ti u đề ch nh

menu

Qu n lý người dùng
Qu n lý tin t c
Qu n lý l nh v c đăng tin
t c

–

Page 4

Chương II

g n ng

II.1.

- Tag
Trang n i un
T
c trình ày th n qu c c th n i un Tag). t
n i un tron html c th là v n n hình nh phim m th nh c c n i un kh c
trình ày m t n i un t ph i n m t th n i un
nh u v tr n i un
hiệu n
c
nh h ng c th l ng nhau: n u công việc gi n nh u thì th nào
g n nh t s c t c n
it

c

nh

u

n c ph p

ag bắt đ u

i dung của tag

ag

k t th c ....
    Page 1


 
I.1. 


Trang 


ite.


o 
o 
o 
I.2. 


o 
o 
o 

o 
o .
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 


Thực hành web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành web - Người đăng: le-trung-ut-1101832
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Thực hành web 9 10 564