Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Xử lý ảnh Buổi 1

Được đăng lên bởi phappy-lee-student
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH XỬ LÝ ẢNH

1. Buổi 1
Giúp hiểu được các định nghĩa liên quan đến ảnh, các kỹ thuật xử lý ảnh thông
qua công cụ xử lý ảnh Photoshop
Làm quen với QT Creator
2. Buổi 2
Sử dụng QT Creator để thực hiện phép xử lý ảnh cơ bản
3. Buổi 3
Xử lý lân cận
4. Buổi 4
Các kỹ thuật phát hiện và xử lý đường biên
5. Buổi 5
Lập trình 1 ứng dụng xử lý ảnh đơn giản
6. Buổi 6
Thi thực hành

1

BUỔI 1 .................................................................................................................................................... 3
I.

Mục đích: .................................................................................................................................... 3

II.

Photoshop: .................................................................................................................................. 3
1.

Hệ màu của ảnh: ..................................................................................................................... 3

2.

Các định nghĩa liên quan đến ảnh ........................................................................................... 4
a.

Độ phân giải hiển thị (độ phân giải điểm ảnh-resolution) .................................................. 4

b.

Độ phân giải màu – độ sâu màu ......................................................................................... 4

c.

Tổ chức đồ (histogram) ....................................................................................................... 5

3.

Các kỹ thuật xử lý ảnh ............................................................................................................. 5
a.

Xử lý ảnh dựa trên “tổ chức đồ” của ảnh ........................................................................... 5

b.

Chuyển ảnh mức xám về ảnh nhị phân (phân ngưỡng) : thresholding .............................. 6

c.

Một số toán tử logic trên ảnh: ............................................................................................ 7

d.

Một số bộ lọc trong photoshop .......................................................................................... 7

III.

i.

Tăng độ rõ nét của ảnh – Sharpen .................................................................................. 7

ii.

Làm mờ ảnh – blur .......................................................................................................... 8

iii.

Bộ lọc Median ............................................................................................................
1
THỰC HÀNH XỬ LÝ ẢNH
1. Buổi 1
Giúp hiểu được các định nghĩa liên quan đến ảnh, các kỹ thuật xử ảnh thông
qua công cụ xử lý ảnh Photoshop
Làm quen với QT Creator
2. Buổi 2
Sử dụng QT Creator để thực hiện phép xử lý ảnh cơ bản
3. Buổi 3
Xử lý lân cận
4. Buổi 4
Các kỹ thuật phát hiện và xử lý đường biên
5. Buổi 5
Lập trình 1 ứng dụng xử lý ảnh đơn giản
6. Buổi 6
Thi thực hành
Thực hành Xử lý ảnh Buổi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Xử lý ảnh Buổi 1 - Người đăng: phappy-lee-student
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thực hành Xử lý ảnh Buổi 1 9 10 834