Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu về Seo và ứng dụng tối ưu công cụ tìm kiếm Google (SEO)

Được đăng lên bởi ntnhung-ictu
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH .......................................................................................... 4
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... 5
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 6
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 8
1.1

Tổng quan về đề tài ....................................................................................... 8

1.1.1

Đặt vấn đề ............................................................................................... 8

1.1.2

Giải quyết vấn đề .................................................................................. 10

1.1.3

Mục tiêu cần đạt được........................................................................... 12

1.1.4

Kế hoạch làm việc................................................................................. 12

1.2

Tổng quan về thương mại điện tử................................................................ 13

1.2.1

Thương mại điện tử là gì? ..................................................................... 13

1.2.2

Lợi ích và ứng dụng của thương mại điện tử. ....................................... 14

1.2.3

Các mô hình thương mại điện tử .......................................................... 15

1.2.4

Website thương mại điện tử là gì? ........................................................ 16

1.2.5

Thế nào là một website thương mại điện tử thành công? ..................... 16

1.2.6

Xây dựng website thương mại điện tử .................................................. 18

1.3

Tổng quan về thiết kế Website Druplal ....................................................... 18

1.3.1

Drupal là gì?.......................................................................................... 18

1.3.2

Website Drupal là gì? ........................................................................... 20

1.3.3

Ưu điểm của Websire Drupal ............................................................... 20

1.4

Tổng quan về Seo ........................................................................................ 21

1.4.1

Search Engine ....................................................................................... 21
1

1.4.2

Hệ thống Rank ...................................................................................... 25

1.4.3

T...
1
MC LC
DANH MC HÌNH NH .......................................................................................... 4
DANH MC BNG ................................................................................................... 5
LI M ĐẦU ............................................................................................................. 6
CHƯƠNG 1 : CƠ S LÝ THUYT .......................................................................... 8
1.1 Tng quan v đề tài ....................................................................................... 8
1.1.1 Đặt vấn đề ............................................................................................... 8
1.1.2 Gii quyết vấn đề .................................................................................. 10
1.1.3 Mc tiêu cần đạt được ........................................................................... 12
1.1.4 Kế hoch làm vic ................................................................................. 12
1.2 Tng quan v thương mại điện t ................................................................ 13
1.2.1 Thương mại điện tgì? ..................................................................... 13
1.2.2 Li ích và ng dng của thương mại điện t. ....................................... 14
1.2.3 Các mô hình thương mại điện t .......................................................... 15
1.2.4 Website thương mại điện t là gì? ........................................................ 16
1.2.5 Thế nào là một website thương mại điện t thành công? ..................... 16
1.2.6 Xây dựng website thương mại điện t .................................................. 18
1.3 Tng quan v thiết kế Website Druplal ....................................................... 18
1.3.1 Drupal là gì? .......................................................................................... 18
1.3.2 Website Drupal là gì? ........................................................................... 20
1.3.3 Ưu điểm ca Websire Drupal ............................................................... 20
1.4 Tng quan v Seo ........................................................................................ 21
1.4.1 Search Engine ....................................................................................... 21
Thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu về Seo và ứng dụng tối ưu công cụ tìm kiếm Google (SEO) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu về Seo và ứng dụng tối ưu công cụ tìm kiếm Google (SEO) - Người đăng: ntnhung-ictu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu về Seo và ứng dụng tối ưu công cụ tìm kiếm Google (SEO) 9 10 81