Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại điện tử

Được đăng lên bởi Đoàn Thiện Hòa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP 1
Môn học: Giới thiệu ngành
1.

Yêu cầu:

Thương mại điện tử (e-commerce) là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các
hệ thống điện tử như internet và các mạng máy tính. Anh/Chị hãy liệt kê tối thiểu
10 website thương mại điện tử. Mỗi website tìm được cần có hình ảnh minh họa
và cho biết tóm tắt nội dung của website.
2.

Quy định:




3.

Bài tập được làm theo nhóm.
Hạn chót: 23h55 ngày 25/02/2014.
Thang điểm của bài tập: 0.5 điểm / tổng số điểm của môn học (được chấm
trên thang điểm 10).

Cách thức nộp bài:



Nộp bài trực tiếp trên moodle.
Mỗi nhóm cử một thành viên đại diện nộp file bài làm trên moodle, đặt tên
theo qui tắc BT1_MSSV1_MSSV2_MSSV3.doc (hoặc .docx) (với MSSV1
< MSSV2 < MSSV3).
Ví dụ nhóm gồm 3 SV 12520001, 12520002, 12520003 thì đặt tên file là
BT1_12520001_12520002_12520003.docx.





4.

Ngoài nội dung được yêu cầu báo cáo của bài tập, file báo cáo cần phải thể
hiện thêm:
o Thông tin của nhóm.
o Bảng phân công công việc và cho biết rõ ràng ai làm việc gì. Không thể
hiện dưới dạng chung chung theo kiểu chia đều công việc hay cùng làm
mọi việc.
o Các nguồn tài liệu tham khảo.
Nếu không làm đúng các yêu cầu trên, bài làm sẽ không được chấm.
Các nhóm có bài làm giống nhau sẽ bị 0 điểm.

Tiêu chí đánh giá:



Làm việc nhóm có phân công rõ ràng: 3 điểm.
Nội dung báo cáo: 7 điểm

BÀI TẬP 2
Môn học: Giới thiệu ngành
1.

Yêu cầu:

Anh/Chị hãy khảo sát các (tối thiểu 2) hệ thống ứng dụng CNTT hiện nay trong
đời sống mà nếu không có các hệ thống này thì mọi hoạt động có liên quan bị đình
trệ (ví dụ: hệ thống quản lý siêu thị, thị trường chứng khoán, ngân hàng, …). Phân
tích tác động của các hệ thống này.
2.

Quy định:




3.

Bài tập được làm theo nhóm.
Hạn chót: 23h55 ngày 04/03/2014.
Thang điểm của bài tập: 0.5 điểm / tổng số điểm của môn học (được chấm
trên thang điểm 10).

Cách thức nộp bài:



Nộp bài trực tiếp trên moodle.
Mỗi nhóm cử một thành viên đại diện nộp file bài làm trên moodle, đặt tên
theo qui tắc BT2_MSSV1_MSSV2_MSSV3.doc (hoặc .docx) (với MSSV1
< MSSV2 < MSSV3).
Ví dụ nhóm gồm 3 SV 12520001, 12520002, 12520003 thì đặt tên file là
BT2_12520001_12520002_12520003.docx.





4.

Ngoài nội dung được yêu cầu báo cáo của bài tập, file báo cáo cần phải thể
hiện thêm:
o Thông tin của nhóm.
o Bảng phân công công việc và cho biết rõ ràng ai làm việc gì. Không thể
hiện dưới dạng chung chung theo kiểu chia đều công việc hay cùng làm
mọi việc.
o Các nguồn tài liệu tham khảo.
Nếu không làm đúng các yêu cầu trên, bài l...
BÀI TẬP 1
Môn học: Giới thiệu ngành
1. Yêu cầu:
Thương mại điện tử (e-commerce) sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các
hệ thống điện tử như internet c mạng máy tính. Anh/Chị hãy liệt tối thiểu
10 website thương mại điện tử. Mỗi website tìm được cần hình ảnh minh họa
và cho biết tóm tắt nội dung của website.
2. Quy định:
Bài tập được làm theo nhóm.
Hạn chót: 23h55 ngày 25/02/2014.
Thang điểm của bài tập: 0.5 điểm / tổng số điểm của môn học (được chấm
trên thang điểm 10).
3. Cách thức nộp bài:
Nộp bài trực tiếp trên moodle.
Mỗi nhóm cử một thành viên đại diện nộp file bài làm trên moodle, đặt tên
theo qui tắc BT1_MSSV1_MSSV2_MSSV3.doc (hoặc .docx) (với MSSV1
< MSSV2 < MSSV3).
dụ nhóm gồm 3 SV 12520001, 12520002, 12520003 thì đặt tên file
BT1_12520001_12520002_12520003.docx.
Ngoài nội dung được yêu cầuo cáo của bài tập, file báo cáo cần phải thể
hiện thêm:
o Thông tin của nhóm.
o Bảng phân công công việc cho biết ràng ai làm việc gì. Không thể
hiện dưới dạng chung chung theo kiểu chia đều công việc hay cùng làm
mọi việc.
o Các nguồn tài liệu tham khảo.
Nếu không làm đúng các yêu cầu trên, bài làm sẽ không được chấm.
Các nhóm có bài làm giống nhau sẽ bị 0 điểm.
4. Tiêu chí đánh giá:
Làm việc nhóm có phân công rõ ràng: 3 điểm.
Nội dung báo cáo: 7 điểm
Thương mại điện tử - Trang 2
Thương mại điện tử - Người đăng: Đoàn Thiện Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thương mại điện tử 9 10 358