Ktl-icon-tai-lieu

Tidm địa chỉ mạng

Được đăng lên bởi Thai Huy Tam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cho hệ thống mạng gồm 228 host và địa chi ip được thiết lập ở lớp 192.168.1.0/24. Hãy
chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 120 host, net 2: có 60 host, net 3
có 30 host, net 4: có 18 host) gồm các thông tin Network ID (địa chỉ lớp mạng con),
subnet mask (Mặt nạ của mạng con), Start IP Address (địa chỉ IP bắt đầu của mạng con),
End IP Address (địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP (địa chỉ quảng bá của mạng
con).
Bài làm
Địa chỉ 192.168.1.0 thuộc lớp C và có 24 bít để chi net
Cấu trúc của địa chỉ 192.168.1.0 như sau:
+ Địa chỉ NetMask: 255.255.255.0
+ NetWork ID: 11111111.11111111.11111111
+ Host ID: 0000000
Trong 4 net cần chia, Net nào có số Host nhiều nhất ta đem chia trước
Net có 120 Host tương ứng với 120 máy
Ta có công thức: 2n >=m để tính số bit cần mượn
Trong đó n là số bit cần mượn và m là số subnet cần chia: 21 = 2.
Vậy ta mượn 1 bit để chia net
+ Địa chỉ NetMask: 11111111.11111111.11111111. 10000000
+ NetWork ID:
11111111.11111111.11111111.1
+ Host ID:
0000000
 Subnet Mask ở dạng thập phân là 255.255.255.128
- Địa chỉ mới lúc này là 192.168.1.0/25 (con số 25 là 24 +1 bit mượn)
- Số máy trên mỗi mạng
Shost= 27-2 = 128 – 2 = 126 máy > 120 máy
- Bước nhảy là : 256 – 128 = 128 hoặc có thể tính bằng 27 = 128
- Như vậy ta có 2 mạng con:
192.168.1.0/25  chia phần net 1
192.168.1.128/25  chia phần net 2
Net 1 sẽ có kết quả như sau:
Net ID:
192.168.1.0
Subnet Mask:
255.255.255.128
IP Start:
192.168.1.1
(tổng cộng là 126 máy)
IP End:
192.168.1.126
Broadcast:
192.168.1.127
Net 2 có 60 Host tương đương với 60 máy
Tiếp tục chia địa chỉ IP 192.168.1.128/25 thành 2 mạng con
Ta có công thức 2n >=m để tính số bit cần mượn
Trong đó n là số bit cần mượn và m là số subnet cần chia: 21 = 2.
Vậy ta mượn 1 bit để chia net
+ Địa chỉ NetMask: 11111111.11111111.11111111. 11000000
+ NetWork ID:
11111111.11111111.11111111.11
+ Host ID:
000000

 Subnet Mask ở dạng thập phân là 255.255.255.192
- Địa chỉ mới lúc này là 192.168.1.128/26 (con số 26 là 25 +1 bit mượn)
- Số máy trên mỗi mạng
Shost= 26-2 = 64 – 2 = 62 máy > 60 máy
- Bước nhảy là : 256 – 192 = 64 hoặc có thể tính bằng 2 6= 64
- Như vậy ta có 2 mạng con:
192.168.1.128/26  chia phần net 2
192.168.1.192/26  chia phần net 3
Net 1 sẽ có kết quả như sau:
Net ID:
192.168.1.128
Subnet Mask:
255.255.255.192
IP Start:
192.168.1.129
IP End:
192.168.1.190
(do tổng cộng là 62 máy)
Broadcast:
192.168.1.191
Net 3 có 30 Host tương đương với 30 máy
Tiếp tục chia địa chỉ IP 192.168.1.192/26 thành 2 mạng c...
Cho hệ thống mạng gồm 228 host và địa chi ip được thiết lập ở lớp 192.168.1.0/24. Hãy
chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 120 host, net 2: có 60 host, net 3
có 30 host, net 4: có 18 host) gồm các thông tin Network ID (địa chỉ lớp mạng con),
subnet mask (Mặt nạ của mạng con), Start IP Address (địa chỉ IP bắt đầu của mạng con),
End IP Address (địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP (địa chỉ quảng bá của mạng
con).
Bài làm
Địa chỉ 192.168.1.0 thuộc lớp C và có 24 bít để chi net
Cấu trúc của địa chỉ 192.168.1.0 như sau:
+ Địa chỉ NetMask: 255.255.255.0
+ NetWork ID: 11111111.11111111.11111111
+ Host ID: 0000000
Trong 4 net cần chia, Net nào có số Host nhiều nhất ta đem chia trước
Net có 120 Host tương ứng với 120 máy
Ta có công thức: 2
n
>=m để tính số bit cần mượn
Trong đó n là số bit cần mượn và m là số subnet cần chia: 2
1
= 2.
Vậy ta mượn 1 bit để chia net
+ Địa chỉ NetMask: 11111111.11111111.11111111. 10000000
+ NetWork ID: 11111111.11111111.11111111.1
+ Host ID: 0000000
Subnet Mask ở dạng thập phân là 255.255.255.128
- Địa chỉ mới lúc này là 192.168.1.0/25 (con số 25 là 24 +1 bit mượn)
- Số máy trên mỗi mạng
S
host
= 2
7
-2 = 128 – 2 = 126 máy > 120 máy
- Bước nhảy là : 256 – 128 = 128 hoặc có thể tính bằng 2
7
= 128
- Như vậy ta có 2 mạng con:
192.168.1.0/25 chia phần net 1
192.168.1.128/25 chia phần net 2
Net 1 sẽ có kết quả như sau:
Net ID: 192.168.1.0
Subnet Mask: 255.255.255.128
IP Start: 192.168.1.1 (tổng cộng là 126 máy)
IP End: 192.168.1.126
Broadcast: 192.168.1.127
Net 2 có 60 Host tương đương với 60 máy
Tiếp tục chia địa chỉ IP 192.168.1.128/25 thành 2 mạng con
Ta có công thức 2
n
>=m để tính số bit cần mượn
Trong đó n là số bit cần mượn và m là số subnet cần chia: 2
1
= 2.
Vậy ta mượn 1 bit để chia net
+ Địa chỉ NetMask: 11111111.11111111.11111111. 11000000
+ NetWork ID: 11111111.11111111.11111111.11
+ Host ID: 000000
Tidm địa chỉ mạng - Trang 2
Tidm địa chỉ mạng - Người đăng: Thai Huy Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tidm địa chỉ mạng 9 10 241