Ktl-icon-tai-lieu

Tiềm hiểu về công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Kẹo Bông
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đào tạo cử nhân đại học chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng
và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện
đại hóa đất nước và phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động.
Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị về kiến thức cơ sở ngành: về
các công nghệ giải pháp trên nền tảng Java như: JSP/Servlet, J2EE, JSF, Struts,
Spring, Hibernate, …; các công nghệ web; lập trình hướng đối tượng; cấu trúc dữ
liệu và giải thuật; kỹ thuật cơ sở dữ liệu; phân tích và thiết kế hệ thống; cấu trúc
máy tính; mạng máy tính.
Ở năm học cuối sinh viên có thể chọn chuyên ngành: hệ thống thông tin
(information systems technology) hoặc mạng máy tính và truyền thông (computer
networks and communication technology) và công nghệ phần mềm.
* Với chuyên ngành Mạng máy tính, SV được trang bị kiến thức và kỹ năng
về Lập trình ứng dụng mạng - Internet; kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng
máy tính; khả năng thiết kế, quản trị và bảo trì mạng LAN vừa và nhỏ; thiết kế và
lắp đặt bộ chuyển mạch (SWITCH) và bộ định tuyến (ROUTER) trong môi trường
mạng phức tạp của công ty với cấu trúc LAN & WAN; nâng cấp hoạt động của
mạng và tổ chức hệ thống bảo mật cho công ty; xử lý các sự cố mạng; quản trị hệ
thống mạng máy tính với hệ điều hành Windows và LINUX; cài đặt, cấu hình máy
chủ, xử lý sự cố (WEB, E-MAIL, FTP, DHCP, DNS …); cài đặt, cấu hình mạng,
máy in, phục hồi dữ liệu; xây dựng và triển khai chính sách và hệ thống bảo mật
mạng máy tính; nắm vững kiến thức, xây dựng và triển khai các giải pháp mạng
như: clustering, load balancing, virtualization.
* Với chuyên ngành Hệ thống Thông Tin, SV được trang bị kiến thức và kỹ
năng về ngành Hệ thống Thông tin; hiểu rõ các nguyên lý cơ bản về cơ sở dữ liệu
và mối quan hệ dữ liệu, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị được các hệ quản trị
cơ sở dữ liệu thông dụng như SQL Server, PostGres SQL, MySQL…; hiểu rõ
phương pháp ánh xạ mô hình đối tượng vào mô hình dữ liệu quan hệ; có kiến thức
về lập trình ứng dụng web, các vấn đề an toàn và bảo mật ứng dụng web khi triển
khai ứng dụng vào thực tiễn; có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng
đối tượng với ngôn ngữ mô tả UML ; khả năng đọc được các bản phân tích, thiết
kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin cho một đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp vừa và nhỏ, cũng như tham gia xây dựng và phát triển các dự án có quy mô
lớn; có khả năng đảm nhận các vị trí công việc trong lĩnh vực phần mểm như: lập
trình viên, chuyên gia v...
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đào tạo cử nhân đại học chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng
phát triển công nghệ thông tin, phục vụ cho snghiệp công nghiệp hóa hiện
đại hóa đất nước và phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động.
Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị về kiến thức sở ngành: về
các công nghệ giải pháp trên nền tảng Java như: JSP/Servlet, J2EE, JSF, Struts,
Spring, Hibernate, …; các công nghệ web; lập trình hướng đối tượng; cấu trúc dữ
liệu giải thuật; kỹ thuật sở dữ liệu; phân tích thiết kế hệ thống; cấu trúc
máy tính; mạng máy tính.
năm học cuối sinh viên thể chọn chuyên ngành: hệ thống thông tin
(information systems technology) hoặc mạng máy nh truyền thông (computer
networks and communication technology) và công nghệ phần mềm.
* Với chuyên ngành Mạng máy tính, SV được trang bị kiến thức kỹ năng
về Lập trình ứng dụng mạng - Internet; kiến thức kỹ năng về hệ thống mạng
máy tính; khả năng thiết kế, quản trị bảo trì mạng LAN vừa nhỏ; thiết kế
lắp đặt bộ chuyển mạch (SWITCH) và bộ định tuyến (ROUTER) trong môi trường
mạng phức tạp của công ty với cấu trúc LAN & WAN; nâng cấp hoạt động của
mạng tổ chức hệ thống bảo mật cho công ty; xử lý các sự cố mạng; quản trị hệ
thống mạng máy tính với hệ điều hành Windows và LINUX; cài đặt, cấu hình máy
chủ, xử sự cố (WEB, E-MAIL, FTP, DHCP, DNS …);i đặt, cấu hình mạng,
máy in, phục hồi dữ liệu; xây dựng triển khai chính sách hệ thống bảo mật
mạng máy tính; nắm vững kiến thức, xây dựng triển khai các giải pháp mạng
như: clustering, load balancing, virtualization.
* Với chuyên ngành Hệ thống Thông Tin, SV được trang bị kiến thức kỹ
năng về ngành Hệ thống Thông tin; hiểu các nguyên lý bản v sở dữ liệu
và mối quan hệ dữ liệu, các hệ quản trịsở dữ liệu, quản trị được các hệ quản trị
sở dữ liệu thông dụng như SQL Server, PostGres SQL, MySQL…; hiểu
phương pháp ánh xạhình đối tượng vàohình dữ liệu quan hệ; kiến thức
về lập trình ứng dụng web, các vấn đề an toàn bảo mật ứng dụng web khi triển
khai ứng dụng vào thực tiễn; khả năng phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng
đối tượng với ngôn ngữ tả UML ; khả năng đọc được các bản phân tích, thiết
kế, xây dựng phát triển các hệ thống thông tin cho một đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp vừa và nhỏ, cũng như tham gia xây dựng và phát triển các dự án có quy
lớn; khả năng đảm nhận các vị trí công việc trong lĩnh vực phần mểm như: lập
trình viên, chuyên gia về phân tích & thiết kế, quản trị dự án, quản tr sở dữ
liệu, thiết kế & lập trình web, ...
Tiềm hiểu về công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiềm hiểu về công nghệ thông tin - Người đăng: Kẹo Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiềm hiểu về công nghệ thông tin 9 10 915