Ktl-icon-tai-lieu

Tiết lộ 16 bí mật về Google Adwords

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học: Tự quảng cáo với Google Adwords thật dễ dàng tại
mrduong.com

Tiết lộ 16 bí mật về Google Adwords
1. Google Adwords là dịch vụ quảng cáo trên công cụ tìm kiếm của Google
dành cho mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Mặc dù Google chưa có văn
phòng chính thức tại Việt Nam nhưng mọi cá nhân, doanh nghiệp vẫn có thể
tự quảng cáo Adwords và thanh toán với Google qua thẻ thanh toán quốc tế
như mastercard, visacard…
2. Nếu bạn tự thực hiện quảng cáo trên Google Adwords bạn có thể tiết kiệm
được 50% so với đi thuê công ty trung gian ở Việt Nam quảng cáo hộ.Đồng
thời hiệu quả quảng cáo tăng lên 40%
3. Sử dụng SEO hay Google Adwords ???
Câu trả lời là nên dùng cả hai.Về mặt lâu dài thì nên thực hiện các chiến dịch
SEO để website của bạn có vị trí cao bền vững trong kết quả tìm kiếm của
Google.Nhưng trong thời gian đầu tung ra sản phẩm không có phương thức
nào có thể đưa thông điệp quảng cáo tiếp cận khách hàng nhanh bằng
Adwords và cũng khó tìm ra được những mô hình quản trị nào đơn giản và
hiệu quả đến vậy. Quảng cáo Google Adwords có những ưu điểm to lớn mà
không một phương án marketing nào khác có thể đem tới hiệu quả nhanh và
cụ thể như nó.
4. Google Adwords là công cụ kiếm tiền chính cho tập đoàn Google với hơn
90% thu nhập của hàng trăm tỉ đô la đến từ công cụ này chứng tỏ tính ưu
việt của dịch vụ này trên khắp thế giới
5. Quảng cáo Google Adword tốn bao nhiêu chi phí?
Google Adword cho bạn kiểm soát chi phí quảng cáo của mình, không có
yêu cầu tối thiểu. Bạn sẽ đặt số tiền chi tiêu tối đa trong ngày và chọn cách
chi tiêu thông qua các hình thức hiển thị và đấu giá từ khóa.
6. Quảng cáo của tôi xuất hiện ở đâu trên Google?

Khóa học: Tự quảng cáo với Google Adwords thật dễ dàng tại
mrduong.com

Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện bên trên tay phải hoặc ở phía dưới kết quả
tìm kiếm. Và quảng cáo còn được xuất hiện ở các trang mạng lưới liên kết
với Google như Gmail, Youtube, Blogger,…Gọi chung là Mạng hiển thị.
Google có thể tự động xác định vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện bằng
cách đối sánh từ khóa tới các trang web trong Mạng hiển thị. Hoặc, nếu bạn
muốn kiểm soát tốt hơn đối với vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện, bạn có
thể tự chọn các vị trí cụ thể. Bạn có thể đặt giá thầu cho mỗi vị trí và chọn
trang web mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.
7. Xếp hạng vị trí quảng cáo của Google Adword như thế nào?
Xếp hạng quảng cáo của bạn dựa trên sự kết hợp giá thầu (số tiền bạn
sẵn sàng chi tiêu) và Điểm chất lượng của bạn (đo lường chất lượng quảng
cáo, ...
Khóa học: Tự quảng cáo với Google Adwords thật dễ dàng tại
mrduong.com
Tiết l 16 bí mt v Google Adwords
1. Google Adwords là dch v qung cáo trên công c tìm kiếm ca Google
dành cho mi t chc, cá nhân, doanh nghip. Mặc dù Google chưa có văn
phòng chính thc ti Việt Nam nhưng mọi cá nhân, doanh nghip vn có th
t qung cáo Adwords và thanh toán vi Google qua th thanh toán quc tế
như mastercard, visacard…
2. Nếu bn t thc hin qung cáo trên Google Adwords bn có th tiết kim
đưc 50% so với đi thuê công ty trung gian ở Vit Nam qung cáo hộ.Đồng
thi hiu qu qung cáo tăng lên 40%
3. S dng SEO hay Google Adwords ???
Câu tr li là nên dùng c hai.V mt lâu dài thì nên thc hin các chiến dch
SEO để website ca bn có v trí cao bn vng trong kết qu tìm kiếm ca
Google.Nhưng trong thời gian đầu tung ra sn phm không có phương thức
nào có th đưa thông điệp qung cáo tiếp cn khách hàng nhanh bng
Adwords và cũng khó tìm ra được nhng mô hình qun tr nào đơn giản và
hiu qu đến vy. Qung cáo Google Adwords có những ưu điểm to ln mà
không một phương án marketing nào khác có th đem tới hiu qu nhanh và
c th như nó.
4. Google Adwords là công c kiếm tin chính cho tập đoàn Google với hơn
90% thu nhp của hàng trăm tỉ đô la đến t công c này chng t tính ưu
vit ca dch v này trên khp thế gii
5. Quảng cáo Google Adword tốn bao nhiêu chi phí?
Google Adword cho bn kim soát chi phí qung cáo ca mình, không có
yêu cu ti thiu. Bn s đặt s tin chi tiêu tối đa trong ngày và chọn cách
chi tiêu thông qua các hình thc hin th và đấu giá t khóa.
6. Quảng cáo của tôi xuất hiện ở đâu trên Google?
Tiết lộ 16 bí mật về Google Adwords - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiết lộ 16 bí mật về Google Adwords - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiết lộ 16 bí mật về Google Adwords 9 10 739