Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn IEEE 802

Được đăng lên bởi manhcuong93vp
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2143 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đại học Công nghệ Thông tin
Khoa mạng máy tính và truyền thông
Lớp MMT03

BÀI BÁO CÁO
Môn: Công nghệ mạng viễn thông

Đề tài:
Tiêu chuẩn IEEE 802.11 và công nghệ Wifi
GVHD

ThS. Ngô Hán Chiêu

SVTH

Nhóm 10
1. Lê Văn Thương
2. Lê Đỗ Trường An
3. Nguyễn Văn Thiệu

TP HCM, 11/2011

08520599
08520004
08520596

Đề tài: Tiêu chuẩn IEEE 802.11 và công nghệ Wifi

GVHD: ThS. Ngô Hán Chiêu

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................................... 1
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................ 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ.................................................................................... 5
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .............................................................................................................. 8
NỘI DUNG .................................................................................................................................. 12
1. Chương I: Tổng quan về tổ chức IEEE và họ chuẩn IEEE 802 ......................................... 12
1.1.

Giới thiệu về tổ chức IEEE.......................................................................................... 12

1.2.

Các tiêu chuẩn IEEE .................................................................................................... 13

1.2.1.

Giới thiệu .............................................................................................................. 13

1.2.2.

Các bộ tiêu chuẩn thuộc họ IEEE 802 .................................................................. 14

1.2.3.

Quan hệ giữa các chuẩn IEEE và mô hình OSI .................................................... 15

2. Chương II: Một số chuẩn thông dụng trong họ chuẩn IEEE 802 ...................................... 17
2.1.

Chuẩn hóa mạng LAN/MAN hữu tuyến ..................................................................... 17

2.1.1.

IEEE 802.1 - các giao thức LAN tầng cao ........................................................... 17

2.1.2.

IEEE 802.2 – điều khiển liên kết logic (LLC)...................................................... 18

2.1.3.

IEEE 802.3 – tiêu chuẩn cho công nghệ Ethernet ................................................ 18

2.1.4.

IEEE 802.4, .5, .6, .9, .12, .14............................................................................... 22

2.1.5.

IEEE 802.17 ..................
Đại hc Công ngh Thông tin
Khoa mng máy tính và truyn thông
Lp MMT03
BÀI BÁO CÁO
Môn: Công ngh mng vin thông
Đề tài:
Tiêu chun IEEE 802.11 và công ngh Wifi
GVHD ThS. Ngô Hán Chiêu
SVTH
Nhóm 10
1. Lê Văn Thương 08520599
2. Lê Đỗ Trường An 08520004
3. Nguyễn Văn Thiệu 08520596
TP HCM, 11/2011
tiêu chuẩn IEEE 802 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiêu chuẩn IEEE 802 - Người đăng: manhcuong93vp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
tiêu chuẩn IEEE 802 9 10 949