Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Điện toán đám mây

Được đăng lên bởi phamkhanhlinh-1993
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
b. Một số thuật ngữ liên quan:
Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây là ai?
Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.
Điện toán đám mây đang được phát triển và cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp. Mỗi nhà cung
cấp có các đặc trưng riêng cho điện toán đám mây của họ. Trong đó
có Amazon, Google, DataSynapse, và Salesforce cũng như những nhà cung cấp truyền thống
như Sun Microsystems, HP, IBM, Intel, Cisco và Microsoft.
Người sử dụng dịch vụ điện toán đám mây là ai?
Điện toán đám mây đang được nhiều người dùng cá nhân cho đến những công ty lớn
như General Electric, L'Oréal, Procter & Gamble và Valeo chấp nhận và sử dụng.
Các mô
hình điện
toán đám
mây
Private
cloud
–
Điện toán
đám mây
riêng

Định nghĩa

Đặc điểm

Ưu điểm

Nhược
điểm

-Điện toán đám mây
riêng (Private Cloud)
là cách thức thực
hiện các dịch vụ đám
mây (cloud services)
trên
tài
nguyên
chuyên dụng dành
riêng cho doanh
nghiệp, được vận
hành chỉ duy nhất
cho một tổ chức cá
nhân và các tổ chức
hoặc một bên thứ ba
quản lý cho dù
chúng tồn tại trong
hạ tầng cơ sở (onpremises)
hoặc
ngoài hạ tầng cơ sở
của doanh nghiệp
(off-premises).
- Điển hình cho nhà
cung cấp Private
Cloud có thể kể tới là
trang eBay.com

-Dịch vụ được
quản lý và
cung cấp từ
chính
bên
trong
doanh
nghiệp
-Khách
hàng
sẽ biết được vị
trí máy chủ đặt
ở
đâu
và
không có sự
chia sẻ giữa
các tổ chức với
nhau.

-Kiểm soát
chi tiết hơn
các
tài
nguyên trên
đám
mây
-Cung
cấp
nhiều
hơn
các tùy chọn
cấu hình đáp
ứng
đúng
với yêu cầu
về quản lý
cũng như an
toàn thông
tin
của
doanh
nghiệp.
-Giúp
cho
doanh
nghiệp
có
thể
kiểm
soát tối đa
đối với dữ
liệu, bảo mật

- Do chỉ có
mỗi khách
hàng
sử
dụng nên
chi
phí
thông
thường
khách
hàng bỏ ra
sẽ tốn hơn
nhiều
nhưng
nâng cao
được tính
bảo
mật
hơn Public
Cloud.

Đối
tượng sử
dụng phù
hợp
-Doanh
nghiệp
và các tổ
chức lớn

Community
cloud
–
Đám mây
cộng đồng

-Đám
mây cộng
đồng
(Community
Cloud) là mô hình
trong đó hạ tầng
đám mây được chia
sẻ bởi một số tổ
chức cho cộng đồng
người dùng trong
các tổ chức đó. Hỗ
trợ một cộng đồng
cụ thể có lợi ích
chung (ví dụ , nhiệm
vụ , hợp tác công
nghiệp, hoặc các yêu
cầu tuân thủ).

Public cloud

-Hạ tầng đám mây
được cung cấp cho
người dùng công
cộng hoặc một nhóm
công nghiệp lớn và
được sở hữu bởi một
tổ chức bán dịch vụ
điện toán đám mây.
-Các nhà cung cấp
dịch vụ public cloud
có thể kể tới là:
Amazon,
Winsdow
Azure,
Google Apps…

-Vị trí đặt máy
chủ có thể ở
trong
hoặc
ngoài nhóm
- Nó có thể
được quản lý
bởi các tổ chức
cộn...
b. Mt s thut ng liên quan:
Nh cung cp dch v đin to!n đ!m mây l ai?

 !"#$
   %  &      ' ( ) 
*+,-./,012/,1./23/456
1#22/2,7,89#,8/.,:2#23
Ngư'i s( dng dch v đin to!n đ!m mây l ai?
 ;< =5>.?
-//.@./,ABCD.,7/E-!./F./G2H
:>
I


J %  K  L
 
6
2H
<

7/
. M
 
 
&
N
&O7/:.P
.  Q R

O.2//2P
&  &
&  
&  
,  G
 S  
TUQ
UQ
%T!&Q!
VW .X  <
Y Z [ 
[ \ ] 2" ON
/2/2P %
[\]2"
'  
O33N/2/2P
N  I
    7/
:. ^ ?.
/9
N0  
VW .X 
  _
` !&
 

Na 
2b!=
`'%
"  
^>  2R
2c5
UQ?

Na   2
 = ]
 
& &
 
N: 
 ]
<(
I
Q Y
? & \
 VW .X
4
 >
 '


N-Y 

 
 ^ 
2 6 
6 ? 5
.,!WG
N0S
$ ^
 2H
 &
 `
>
;
^
!d
2b6]


 
 `
!W G
] 7!.
:.
N0

U
Q.?
Tiểu luận Điện toán đám mây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Điện toán đám mây - Người đăng: phamkhanhlinh-1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiểu luận Điện toán đám mây 9 10 978