Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận hướng đối tượng

Được đăng lên bởi ngoquocduc-vn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN LẬP TRÌNH
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI : Chương trình trắc nghiệm
Thi giấy phép lái xe

GVHD : Lê Văn Hạnh
SVTH : Ngô Quốc Đức
MSSV : 127013004

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC ĐỀ TÀI.................................................................
1.

Mục đích đề tài.....................................................................................................................

2.

Yêu cầu đặt ra.......................................................................................................................

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU...................................................................

1.

2.

Sơ đồ dữ liệu.........................................................................................................................
1.1.

Bảng thí sinh..................................................................................................................

1.2.

Bảng kết quả..................................................................................................................

1.3.

Bảng đề thi.....................................................................................................................

1.4.

Bảng câu hỏi..................................................................................................................

1.5.

Bảng đáp án...................................................................................................................

1.6.

Bảng người dùng...........................................................................................................

Các ràng buộc toàn vẹn.........................................................................................................
2.1.

Bảng câu hỏi và bảng đáp án.........................................................................................

2.2.

Bảng đề thi và bảng câu hỏi..........................................................................................

2.3.

Bảng kết quả và bảng thí sinh.....................................................................................

2.4.

Bảng đề thi và bảng kết quả........................................................................................

CHƯƠNG 3 : CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH....................................................................
1.

Màn Hình Chính..................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN LẬP TRÌNH
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ TÀI : Chương trình trắc nghiệm
Thi giấy phép lái xe
GVHD : Lê Văn Hạnh
SVTH : Ngô Quốc Đức
MSSV : 127013004
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC ĐỀ TÀI.................................................................
1. Mục đích đề tài.....................................................................................................................
2. Yêu cầu đặt ra.......................................................................................................................
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU...................................................................
Tiểu luận hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận hướng đối tượng - Người đăng: ngoquocduc-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận hướng đối tượng 9 10 117