Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn học thông tin sô II - Đề tài : Đồng bộ trong hệ thống OFDM

Được đăng lên bởi Liêm
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1654 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc c«ng nghÖ - ®¹i häc quèc gia hµ néi
Khoa: c«ng nghÖ ®iÖn tö-viÔn th«ng

TiÓu luËn M«n häc TH¤NG TIN Sè II
®Ò tµi: ®ång bé trong hÖ thèng ofdm
Gi¶ng viªn : PGS TS. NguyÔn ViÕt KÝnh
häc viªn : Lª ViÖt Hµ
hoµng v¨n cêng
Líp : k12-§2
N¨m häc : 2006 - 2007
Hµ néi, n¨m 2006
Tiểu luận môn học thông tin sô II - Đề tài : Đồng bộ trong hệ thống OFDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn học thông tin sô II - Đề tài : Đồng bộ trong hệ thống OFDM - Người đăng: Liêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiểu luận môn học thông tin sô II - Đề tài : Đồng bộ trong hệ thống OFDM 9 10 580