Ktl-icon-tai-lieu

Tim hieu codeFight CMS

Được đăng lên bởi Đôi Mắt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CodeFight CMS
1

INDEX.PHP

Trong mỗi file index.php đều định nghĩa một biến CFWEBSITEID tương ứng với id của
website lưu trự trong cơ sở dữ liệu. Đây là một CMS quản lý nhiều website nên trong cơ
sở dữ liệu sẽ lưu các link tới các website đó, tương ứng với mỗi website có 1 ID duy
nhất.

2

ADMIN

2.1 SETTING
- Cache: xóa cache hệ thống, update lại session
-Keys: mỗi key chứa các thông số về giá trị, form(textbox,selectbox,...),...
-Default: Chứa thông tin về các website hiện có và các tùy chỉnh của nó như Meta
Keywords, Meta Decripstion, title, google analytics, email, có ẩn site hay không, ...Quan
trọng nhất là có thể chọn template có sẵn cho các website hiện có.
-Sitemap: update site map cho website.
-Website: thêm xóa sửa các website hiện có.
2.2 BANNER
Gồm 2 mục: thêm mới banner và quản lý banner.
Vẫn hiểu nó dùng để làm gì? Thấy nó chèn trong 1 số bài viết nhưng không thấy hiển thị
ra.
2.3 FOLDER MANAGER
-Create New Folder: Thêm mới 1 folder và gán các permission tương ứng.
-Folders: Hiển thị các folder hiện có, edit hoặc ẩn folder.

2.4 FILE MANAGER
-NewFile: upload một file mới vào các folder hiện có, phan quyền cho các file.
-Files: Quản lý các file hiện có.
2.5 COMMENT
-Approved: comment đã duyệt
-Pending: comment chưa duyệt
2.6 PAGE
-Blog Page: đăng các bài viết hiển thị nội dung, có nhiều tùy chọn hơn.
-Static Page: đăng các bài viết tĩnh, ít tùy chọn và không được comment.
Cả hai mục trên đều có các tùy chọn để hiển thị vào trang web nào, menu nào (menu
chính).
2.7 FORM
-Items: chứa các items cho các form, mỗi item đều có 1 tên hiển thị, name và loại
(textbox, select, textarea,...)
-Groups: gom các item lại với nhau thành một nhóm để hiển thị, việc quản lý nhóm chỉ
đơn giàn là sắp xếp các item theo đúng thứ tự trên web và có thể thêm vào các item hiện
có.
-Sumitted: chứa các thông tin mà người dùng gửi lên từ các form đã tạo ra trên website.
2.8 USER
Quản lý các user.
2.9 GROUP:
Quản lý các nhóm. Có 4 nhóm user: Administrator, Public, Registered User, Authors

2.10 MENU
-Page Links: chứa các link menu chính
- Ngoài ra còn có các mục chứa các link khác như: BlogCategories, BlogRoll,... tùy theo
từng giao diện mà các mục này có thể nằm ở các vị trí khác nhau.

3

CÀI ĐẶT VÀO LOCALHOST

-Download phiên bản 2.0 beta 
-Tạo thư mục codefight trong localhost. Giải nén và copy các thư mục trong đó vào thư
mục codefight vừa tạo.

2. các thư mục lúc vừa giải nén

Impor...
CodeFight CMS
1
INDEX.PHP
Trong mỗi file index.php đều định nghĩa một biến CFWEBSITEID tương ứng với id của
website lưu trự trong cơ sở dữ liệu. Đây là một CMS quản lý nhiều website nên trong cơ
sở dữ liệu sẽ lưu các link tới các website đó, tương ứng với mỗi website có 1 ID duy
nhất.
2
ADMIN
2.1
SETTING
- Cache: xóa cache hệ thống, update lại session
-Keys: mỗi key chứa các thông số về giá trị, form(textbox,selectbox,...),...
-Default: Chứa thông tin về các website hiện có và các tùy chỉnh của nó như Meta
Keywords, Meta Decripstion, title, google analytics, email, có ẩn site hay không, ...Quan
trọng nhất là có thể chọn template có sẵn cho các website hiện có.
-Sitemap: update site map cho website.
-Website: thêm xóa sửa các website hiện có.
2.2
BANNER
Gồm 2 mục: thêm mới banner và quản lý banner.
Vẫn hiểu nó dùng để làm gì? Thấy nó chèn trong 1 số bài viết nhưng không thấy hiển thị
ra.
2.3
FOLDER MANAGER
-Create New Folder: Thêm mới 1 folder và gán các permission tương ứng.
-Folders: Hiển thị các folder hiện có, edit hoặc ẩn folder.
Tim hieu codeFight CMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tim hieu codeFight CMS - Người đăng: Đôi Mắt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tim hieu codeFight CMS 9 10 604