Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu công nghệ LINQ và ứng dụng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm hiểu công nghệ
LINQ và ứng dụng

Đồ án kỹ sư II

Tìm hiểu công nghệ LINQ và ứng dụng

Mục lục
I.

Giới thiệu về LINQ. ..................................................................................................... 6

II.

Giới thiệu về các truy vấn LINQ. ................................................................................ 7
II.1 Ba phần của một biểu thức LINQ. ............................................................................ 7
II.2 Các dữ liệu nguồn. .................................................................................................... 9
II.3 Truy vấn. ................................................................................................................. 10
II.3 Thực thi truy vấn. .................................................................................................... 10
II.4 Thực thi bắt buộc tức thời. ...................................................................................... 11

III. Tổng quan về thiết kế O / R......................................................................................... 11
III.1 Mở các O / R Designer. ......................................................................................... 12
III.2 Cấu hình và tạo ra DataContext............................................................................. 12
III.3 Tạo tổ chức các lớp mà cơ sở dữ liệu bản đồ để bàn và xem. ............................... 13
III.4 DataContext tạo ra phương pháp gọi thủ tục lưu trữ và các hàm. ......................... 13
III.5 Cấu hình một DataContext để sử dụng các thủ tục lưu trữ dữ liệu lưu dữ liệu giữa
các lớp thực thể và cơ sở dữ liệu. .................................................................................. 13
III.6 Thừa kế và các O / R Designer .............................................................................. 13
IV.

Các truy vấn LINQ to SQL. .................................................................................... 13

IV.1 Tách rời DataContext đã tạo ra và các lớp thực thể vào các namespaces khác
nhau ............................................................................................................................... 14
IV.2 Làm thế nào để: Chỉ định lưu trữ Thực hiện thủ tục Update, Insert, và delete ..... 14
V.

LINQ và các kiểu có chung đặc điểm ....................................................................... 14
V.1 IEnumerable các biến trong các câu truy vấn LINQ .............................................
Tìm hiu công ngh
LINQ và ng dng
Tìm hiểu công nghệ LINQ và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu công nghệ LINQ và ứng dụng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm hiểu công nghệ LINQ và ứng dụng 9 10 943