Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu địa chỉ ip v4

Được đăng lên bởi vuduong1996bg11
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU ĐỊA CHỈ IPv4

I/Kháiniệmchung:

 Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh: International
Protocol - giao thức toàn cầu) là một địa chỉ đơn nhất mà
những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và
liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng tiêu
chuẩn giao thức toàn cầu (IP)

 IPv4 (Internet Protocol version 4), tiếng Việt gọi là Giao thức Internet
phiên bản 4, là phiên bản đầu tiên của giao thức IP đã được triển
khai rộng khắp và là cơ sở của mạng Internet 

II/CấutrúcđịachỉIPv4



Địa chỉ IPlàmộtdãynhịphândài32 bit phânthành4 Octet ( mỗi
Octet có 8 bit tương đương 1 byte), cách đếm đều từ trái qua
phải từ bit 1 cho đến
bit32.CácOctetcáchbiệtnhaubằngmộtdấuchấm“.”).

ĐịachỉIPchialàmhaiphần:
•Phầnmạng(netid):Dùngđểxácđịnhmạng.
•Phầnhost(hostid):dùngđểphânbiệthostnàyvớihostkháctrongcùngmột
mạng.

Chúý:
Cácbítphầnmạngkhôngđượcđồngthờibằng0.
TrongcácdảiđịachỉIPcócácđịachỉriêng.Làđịachỉkhôngđượcdùngđểcấuhìnhchocá
chost.Cóhailoại:

•Địachỉmạng(network address):tấtcảcáchostbằng0.
•Địachỉquảngbá(Broadcast address):tấtcảcácbítphầnhostbằng1.

III/CáclớpđịachỉIP

ĐịachỉIPv4đượcchiathành5lớpA,B,C,D,Etrongđó3lớpđịachỉA,B,Cđượcdùngđểcấp
phát.Cáclớpnàyđượcphânbiệtbằngcácbitđầutiêntrongđịachỉ.

ĐịachỉIPlớpA

LớpA

Địachỉmạng: 1.0.0.0 ->127.0.0.0
Mạng127.0.0.0 loopback network.Địa chỉ 127.x.x.x được dùng riêng để
kiểm tra vòng lặp quy hồi (loopback) và truyền thông liên quy trình
trên máy tính cục bộ, đây không phải là địa chỉ mạng hợp lệ.
=>Địachỉmạngsửdụngđược1.0.0.0 ->

126.0.0.0 (126mạng)

Phầnhostcó24bit,mỗimạnglớpAcó2^24-2 host

ĐịachỉIPlớpB

LớpB

Địachỉmạng: 128.0.0.0 ->191.255.0.0
Cótấtcả2^14mạngtronglớpB
Phầnhostcó16bit,mỗimạnglớpBcó2^16-2 host.

ĐịachỉIPlớpC

LớpC

Địachỉmạng: 192.0.0.0 ->223.255.255.0
Cótấtcả2^21mạngtronglớpC
Phầnhostcó8bit,mỗimạnglớpCcó2^8-2 host

LớpD

Địachỉmạng: 224.0.0.0 ->239.255.255.255
Địachỉmulticast.

LớpE

Địachỉmạng: 240.0.0.0trởđi.
Dựphòngtươnglai.

V/Địachỉquảngbá(broadcast)

Địachỉquảngbá(Broadcast address):tấtcảcácbítphầnhostbằng1.
192.1
6

8. 1. 2

55

255.255.255.255

Local

Direct

VI/ĐịachỉPrivatevàPublic

TrongLAN:Private
Internet:Pubic
Dảiđịachỉprivate:
• LớpA:10.x.x.x
• LớpB:172.16.x.x -> 172.31.x.x
• LớpC:192.168.x.x
NAT:chuyểnđổiPrivate<-> Public
Ýnghĩađịachỉprivate:bảotồnđịachỉIp

...
TÌM HIỂU ĐỊA CHỈ IPv4
tìm hiểu địa chỉ ip v4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu địa chỉ ip v4 - Người đăng: vuduong1996bg11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tìm hiểu địa chỉ ip v4 9 10 407