Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu Firewall

Được đăng lên bởi Kyo Shiro
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1636 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tìm hiểu về Firewall

Nhóm 3 chú thằn lằn con

Phân chia công việc

Tìm tài liệu :

Bùi Văn Chinh
Nguyễn Trọng Thiệp
Đỗ Văn Tuấn

Tổng hợp tài liệu:

Nguyễn Trọng Thiệp

Tìm hiểu: Tổng quan về Firewall:

Đỗ Văn Tuấn

Mô hình và nguyên lí hoạt động Firewall:

Nguyễn Trọng Thiệp

Kiến trúc Firewall:

Bùi Văn Chinh

1

Tìm hiểu về Firewall

Nhóm 3 chú thằn lằn con

Mục Lục
Phân chia công việc..........................................................................................................................1
Danh mục hình ve.............................................................................................................................3
Danh mục từ viết tắt.........................................................................................................................4
Tóm tắt đề tài....................................................................................................................................5
Lời nói đầu........................................................................................................................................5
Chương I: Tổng quan về Firewall.................................................................................................7
1. Lịch sử..........................................................................................................................................7
2. Khái niệm.....................................................................................................................................7
3. Chức năng chính...........................................................................................................................8
4. Các loại firewall...........................................................................................................................9
Chương II: Mô hình và nguyên lí hoạt động của firewall........................................................10
1. Packet Filtering...........................................................................................................................10
2. Application Gateway..................................................................................................................12
3. Circuit Level Gateway................................................................................................................14
Chương III: Kiến trúc Firewall...........................................................
 

 !
"#$%"&
'( )
*"+&"#$%"&
*",'( )
-."#/0123""#$%"&
45 !
6
Tìm hiểu Firewall - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu Firewall - Người đăng: Kyo Shiro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tìm hiểu Firewall 9 10 652