Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu rational rose

Được đăng lên bởi rajn-summer
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 5657 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TÌM HIỂU VỀ RATIONAL ROSE VÀ CÁC
TÍNH NĂNG
Í
Ă
Giảng viên: Tôn Long Phước
Sinh viên thực hiện:
hiện:

1 2 345-

Đào Thị Cẩm Hằng

Nguyễn Trần Anh Tuấn
Lê Hùng Thiên Phước
Nguyễn Thanh Hải
Lương Xuân Thủy
ủ
1

Nội dung
Phần A: Hướng dẫn cài đặt
1.
1 Giới thiệu
2. Tính năng của Rational Rose
3. Cài đặt
3.1 Các bước cài đặt
3.2 Chạy chương trình
4. Một số ký hiệu thông dụng
4
4.1 Phần tử cấu trúc
4.2 Phần tử hành vi
4.3 Phần tử nhóm
4.4 Chú thích
4.5 Quan hệ
45
2

Nội dung (tt)
Phần B. Hiện thực sơ đồ UML trên Rational Rose
1. Use Case Diagram
g
1.1 Tổng quan
1.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế
1.3
1 3 Ví dụ
2. Class Diagram
1.1 Tổng quan
1.2 Sử d
12
dụng R ti
Rational R
l Rose để thiết kế
1.3 Ví dụ
3. Sequence Diagram
q
g
3.1 Tổng quan
3.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế
3.3
3 3 Ví dụ
3

Nội dung (tt)
4. State Diagram
4.1
4 1 Tổng quan
4.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế
4.3 Ví dụ
5. Activity Diagram
1.1 Tổng quan
1.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế
12
1.3 Ví dụ
6. Collaboration Diagram
3.1 Tổng quan
3.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế
3.3
3 3 Ví dụ
4

Nội dung (tt)
7. Deployment Diagram
7.1
7 1 Tổng quan
7.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế
7.3 Ví dụ
8. Component Diagram
8.1 Tổng quan
8.2 Sử dụng Rational Rose để thiết kế
8.3 Ví dụ

5

1. Giới thiệu
1
Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế
hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ
thống trước khi viết mã trình.
Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn
hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp, giúp chung ta phân
tích hệ thống và làm cho chúng ta có thể thiết kế được mô hình.
Mô hình Rose là bức tranh của một hệ thống từ những phối cảnh
khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML, actors, use cases,
objects, component và deployment nodes, trong hệ thống. Nó mô tả
chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế
người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho việc
xây d
â dựng hệ thố
thống.

6

1. Giới thiệu (TT)
1

Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ
thống, người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu, quyết định thiết kế và viết
mã chương t ì h
ã h
trình.

7

2 Tính năng
2.
Rational Rose cung cấp những tính năng sau đây để tạo điều kiền thuận
lợi cho việc phân tích thiết kế và xây dựng những ứng dụng của ban:
Mô hình hướng đối tượng.
Mô hình cung cấp cho UML, COM, OMT và Booch ‘93.
Kiểm tra ngữ nghĩa.
Hỗ trợ phát sinh mã cho một số ngôn ngữ.
Hỗ trợ việc phát...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu rational rose - Người đăng: rajn-summer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Tìm hiểu rational rose 9 10 701