Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về công nghệ ajax

Được đăng lên bởi tichtu208
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm hiểu về kỹ thuật AJAX
Xây dựng ứng dụng minh họa bằng PHP
1/19/2010
Cao Đẳng Kĩ Thuật Cao Thắng
Dương Vì Phát

Tìm hiểu về AJAX
Chương 1: Giới thiệu về AJAX
1.1 AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
AJAX không phải là một công nghệ mới hay một ngôn ngữ lập trình mới, đó là một kỹ
thuật cho phép tạo các ứng dụng website tốt hơn, nhanh hơn và có tính tương tác hơn.
Với AJAX, JavaScript có thể giao tiếp trực tiếp với Server, bằng cách sử dụng đối tượng
XMLHttpRequest. Với Object này, JavaScript có thể trao đổi dữ liệu với Web Server, mà
không phải reload lại trang web.
AJAX sử dụng kiểu truyền dữ liệu bất đồng bộ (HTTP requests) giữa trình duyệt web và
web server, cho phép trang web có thể request một phần thông tin từ Server thay vì cả
trang web.
Kỹ thuật AJAX làm cho các ứng dụng Internet nhỏ hơn, nhanh hơn và thân thiện hơn với
người dùng cuối.
1.2 AJAX is Based on Web Standards
AJAX là kỹ thuật dựa trên các nền tảng Web:





JavaScript
XML
CSS
HTML

Các nền tảng trên đều được hỗ trợ tốt trên nhiều trình duyệt Web khác nhau, nhiều hệ
thống khác nhau do đó AJAX cũng không lệ thuộc vào trình duyệt web hay hệ thống nào.
(The web standards used in AJAX are well defined, and supported by all major browsers.
AJAX applications are browser and platform independent.)
1.3 AJAX is About Better Internet Applications
Web applications have many benefits over desktop applications; they can reach a larger
audience, they are easier to install and support, and easier to develop. (Ứng dụng Web có
nhiều ưu điểm so với ứng dụng Desktop, nó có thể vươn đến lượng người sử dụng rất lớn,
dễ dàng cài đặt và hỗ trợ, dễ dàng phát triển hơn).

Dương Vì Phát

Trang 1

However, Internet applications are not always as "rich" and user-friendly as traditional
desktop applications. (Tuy nhiên, ứng dụng Web lại không nhiều chức năng và không
thân thiện với người dùng như các ứng dụng Desktop truyền thống).
With AJAX, Internet applications can be made richer and more user-friendly. (Với AJAX,
ứng dụng web có thể phong phú hơn và thân thiện hơn)
Chương 2: AJAX Http Requests
2.1 AJAX Uses HTTP Requests
Với cách code JavaScript truyền thống, nếu bạn muốn lấy bất kì thông tin nào từ database
hoặc từ một file trên server, hoặc muốn gửi thông tin người dùng đến Server, bạn sẽ phải
tạo một form HTML và gửi dữ liệu đến Server bằng phương thức GET hoặc POST.
Người dùng sẽ phải nhấp chuột vào nút submit để gửi/nhận thông tin, đợi phản hồi của
server và sau đó đợi trang web load lại với các ...
Tìm hiểu về kỹ thuật AJAX
Xây dựng ứng dụng minh họa bằng PHP
1/19/2010
Cao Đẳng Kĩ Thuật Cao Thắng
Dương Vì Phát
Tìm hiểu về công nghệ ajax - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về công nghệ ajax - Người đăng: tichtu208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tìm hiểu về công nghệ ajax 9 10 968