Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về đơn vị đo lượng thông tin trong máy tính

Được đăng lên bởi vumanhdiep2276
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về đơn vị đo lượng thông tin trong máy
tính!
THỨ HAI, 06 THÁNG 10 2008 09:18

Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin trong máy tính là "bit". Đây là thuật ngữ chỉ phần nhỏ
nhất của bộ nhớ máy tính có thể lưu trữ một trong hai trạng thái thông tin là 0 hoặc 1 (có
thể hiểu là trạng thái bật hoặc tắt của bóng bán dẫn trong máy tính).
Một dãy 8 bit được gọi là 1 byte (đọc là "bai" - viết tắt : B). Thuật ngữ "byte" để chỉ một đơn
vị lưu trữ dữ liệu trên máy tính. Ngoài ra, người ta còn dùng các đơn vị bội của byte như
sau:
Tên

Ký hiệu

Giá trị
10

3

Kilobyte

KB

2 = 1,024B  10 B

Megabyte

MB

220 = 1,048,576B  106B

Gigabyte

GB

230 = 1,073,741,824B  109B

Terabyte

TB

240 = 1,099,511,627,776B  1012B

Petabyte

PB

250 = 1,125,899,906,842,624B  1015B

Exabyte

EB

260 = 1,152,921,504,606,846,976B  1018B

Zettabyte

ZB

270 = 1,180,591,620,717,411,303,424B  1021B

Yottabyte

YB

280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176B  1024B

Chi tiết hơn ta có thể hiểu như sau:
Byte: Một Byte được tính bằng 8 Bit. Một Byte có thể thể hiện 256 tr ạng thái c ủa thông tin. 1 Byte
có thể biểu diễn một ký tự. 10 Byte có thể tương đương với một từ. 100 Byte có thể tương đương
với một câu có độ dài trung bình.
Kilobyte: Một Kilobyte xấp xỉ 1.000 Byte. Một Kilobyte tương đương với 1 đoạn văn ngắn trong khi
100 Kilobyte tương đương với 1 trang A4.
Megabyte: Một Megabyte xấp xỉ 1.000 Kilobyte. Khi máy tính mới ra đời, một Megabyte được xem
là một lượng dữ liệu vô cùng lớn. Ngày nay, với một ổ đĩa cứng có dung lượng 80 Gigabyte trên m ột
máy tính là điều bình thường thì một Megabyte chẳng có ý ngh ĩa gì cả. Một đĩa mềm kích th ước 31/2 inch trước đây có thể lưu giữ 1,44 Megabyte hay tương đương với một quyển sách nhỏ. 100
Megabyte có thể lưu giữ một vài quyển sách Bách khoa toàn th ư.
Gigabyte: Một Gigabyte xấp xỉ 1.000 Megabyte. Một Gigabyte là một thu ật ng ữ khá phổ biến được
sử dụng hiện nay khi đề cập đến không gian đĩa hay ổ lưu trữ. Một Gigabyte là m ột l ượng d ữ liệu
bằng gần gấp đôi lượng dữ liệu mà một đĩa CD-ROM có thể lưu trữ. Nhưng nó bằng khoảng 1.000
lần dung lượng của một đĩa mềm 3-1/2 inch. Một Gigabyte có thể lưu giữ nội dung c ủa m ột s ố l ượng
sách có độ dài khoảng gần 10 mét khi xếp trên giá. 100 Gigabyte có thể l ưu tr ữ n ội dung c ủa m ột
số lượng sách của cả một tầng thư viện.
Terabyte: Một Terabyte xấp xỉ một nghìn tỷ (triệu triệu) byte hay 1.000 Gigabyte. Kích th ước này
là rất lớn và hiện nay vẫn chưa phải là một thuật ngữ phổ thông. Để dễ h...
Tìm hi u v đ n v đo l ng thông tin trong máy ơ ượ
tính!
THỨ HAI, 06 THÁNG 10 2008 09:18
Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin trong máy tính là "bit". Đây là thuật ngữ chỉ phần nhỏ
nhất của bộ nhớ máy tính có thể lưu trữ một trong hai trạng thái thông tin là 0 hoặc 1 (có
thể hiểu là trạng thái bật hoặc tắt của bóng bán dẫn trong máy tính).
Một dãy 8 bit được gọi là 1 byte (đọc là "bai" - viết tắt : B). Thuật ngữ "byte" để chỉ một đơn
vị lưu trữ dữ liệu trên máy tính. Ngoài ra, người ta còn dùng các đơn vị bội của byte như
sau:
Tên Ký hiệu Giá trị
Kilobyte KB
2
10
= 1,024B 10
3
B
Megabyte MB
2
20
= 1,048,576B 10
6
B
Gigabyte GB
2
30
= 1,073,741,824B 10
9
B
Terabyte TB
2
40
= 1,099,511,627,776B 10
12
B
Petabyte PB
2
50
= 1,125,899,906,842,624B 10
15
B
Exabyte EB
2
60
= 1,152,921,504,606,846,976B 10
18
B
Zettabyte ZB
2
70
= 1,180,591,620,717,411,303,424B 10
21
B
Yottabyte YB
2
80
= 1,208,925,819,614,629,174,706,176B 10
24
B
Chi tiết hơn ta có thể hiểu như sau:
Byte: M t Byte c tính b ng 8 Bit. M t Byte có th th hi n 256 tr ng thái c a thông tin. 1 Byte đượ
có th bi u di n m t ký t . 10 Byte có th t ng ng v i m t t . 100 Byte có th t ng ng ươ đươ ươ đươ
v i m t câu có dài trung bình. độ
Kilobyte: M t Kilobyte x p x 1.000 Byte. M t Kilobyte t ng ng v i 1 o n v n ng n trong khi ươ đươ đ ạ ă
100 Kilobyte t ng ng v i 1 trang A4.ươ đươ
Megabyte: M t Megabyte x p x 1.000 Kilobyte. Khi máy tính m i ra i, m t Megabyte c xem đờ đượ
là m t l ng d li u vô cùng l n. Ngày nay, v i m t a c ng có dung l ng 80 Gigabyte trên m t ượ đĩ ượ
máy tính là i u bình th ng thì m t Megabyte ch ng có ý ngh a gì c . M t a m m kích th c 3-đ ườ ĩ đĩ ướ
1/2 inch tr c ây có th l u gi 1,44 Megabyte hay t ng ng v i m t quy n sách nh . 100 ướ đ ể ư ươ đươ
Megabyte có th l u gi m t vài quy n sách Bách khoa toàn th .ể ư ư
Gigabyte: M t Gigabyte x p x 1.000 Megabyte. M t Gigabyte là m t thu t ng khá ph bi n c ế đư
s d ng hi n nay khi c p n không gian a hay l u tr . M t Gigabyte là m t l ng d li u đề đế đĩ ư ượ
b ng g n g p ôi l ng d li u mà m t a CD-ROM có th l u tr . Nh ng nó b ng kho ng 1.000 đ ư đĩ ể ư ư
l n dung l ng c a m t a m m 3-1/2 inch. M t Gigabyte có th l u gi n i dung c a m t s l ng ượ đĩ ể ư ố ượ
sách có dài kho ng g n 10 mét khi x p trên giá. 100 Gigabyte có th l u tr n i dung c a m t độ ế ể ư
s l ng sách c a c m t t ng th vi n.ố ượ ư
Terabyte: M t Terabyte x p x m t nghìn t (tri u tri u) byte hay 1.000 Gigabyte. Kích th c này ướ
là r t l n và hi n nay v n ch a ph i là m t thu t ng ph thông. d hình dung, ta l i th c hi n ư Để
m t phép so sánh, m t Terabyte có th l u tr kho ng 3,6 tri u b c nh có kích th c 300 Kilobyte ể ư ướ
ho c có th kho ng 300 gi hình nh ch t l ng t t. M t Terabyte có th l u tr 1.000 b n copy ượ ể ư
c a cu n sách Bách khoa toàn th Britannica. M i Terabyte có th l u tr c c m t th vi n. ó ư ườ ể ư đượ ư Đ
Tìm hiểu về đơn vị đo lượng thông tin trong máy tính - Trang 2
Tìm hiểu về đơn vị đo lượng thông tin trong máy tính - Người đăng: vumanhdiep2276
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tìm hiểu về đơn vị đo lượng thông tin trong máy tính 9 10 857