Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về hệ thống máy

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
mercury@Updatesofts.com

Ebooks Team

Updatesofts.com

Ebook Team

CÇn biÕt khi sö dông m¸y tÝnh

File hÖ thèng:
Theo kinh nghiÖm cña chóng t«i, 90% ng−êi sö dông kh«ng cã hiÓu biÕt nhiÒu vÒ
c¸ch so¹n th¶o 2 file nÇy. Mét phÇn do c¸c s¸ch d¹y vÒ Dos nãi qu¸ nhiÒu khiÕn
ng−êi ®äc kh«ng ph©n biÖt ®−îc c¸i nµo chÝnh, c¸i nµo phô nªn kh«ng thÓ nhí hÕt
®−îc. Mét phÇn do néi dung cña 2 file nÇy kh«ng cã mét chuÈn mùc cè ®Þnh mµ
tuú thuéc vµo mçi m¸y cô thÓ nµo ®ã nªn rÊt khã d¹y ®Çy ®ñ vµ dÔ hiÓu. Chóng t«i
còng kh«ng cã tham väng nãi ®Çy ®ñ mµ chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn c¸c phÇn kh«ng thÓ
thiÕu trªn ®a sè m¸y cho ng¾n, gän.
C¸c ch−¬ng tr×nh th«ng dông khi cµi ®Æt ®Òu Ýt nhiÒu cã söa ch÷a 2 file nÇy nªn néi
dung cña chóng th−êng xuyªn thay ®æi. Sù thay ®æi nÇy l¹i cã ¶nh h−ëng rÊt lín
®Õn ho¹t ®éng cña m¸y. Do ®ã, kh«ng cã hiÓu biÕt vÒ chóng lµ mét thiÕu sãt lín vµ
cã thÓ ®em l¹i rÊt nhiÒu phiÒn to¸i cho ng−êi dïng m¸y.
Hai file nÇy lµ 2 file text thuÇn tuý nªn ®Ó chØnh söa b¹n cã thÓ dïng mét trong c¸c
ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n kh«ng ®Þnh d¹ng nh− Edit.com, NC Edit trong Dos
hoÆc cho ch¹y Notepad, Sysedit trong Windows.

CONFIG.SYS :

N»m trong th− môc gèc cña dÜa cøng khëi ®éng dïng ®Ó x¸c ®Þnh cÊu h×nh cña hÖ
thèng m¸y vµ cµi ®Æt c¸c driver thiÕt bÞ. Mçi dßng v¨n b¶n lµ mét lÖnh cña Dos.
§Æc biÖt Dos chØ ®äc file nµy khi khëi ®éng m¸y do ®ã nÕu b¹n cã söa ®æi g× trªn
file nµy, b¹n ph¶i khëi ®éng l¹i ®Ó viÖc thay ®æi cã hiÖu lùc (hiÖn nay còng cã vµi
ch−¬ng tr×nh cho phÐp b¹n cµi ®Æt drv thiÕt bÞ trong Config.sys ngay t¹i dÊu nh¾c
mµ kh«ng cÇn khëi ®éng l¹i).
Chó ý:
LÞnh trong Config.sys ph¶i ghi ®Çy ®ñ ®−êng dÉn vµ ph¶i thËt chÝnh x¸c do lóc nÇy
Dos ch−a l−u tr÷ ®−êng dÉn (lÞnh Path) nªn ch−a tù ®éng ®i t×m file ®−îc.
§óng ra trong file Config.sys cßn nhiÒu lÞnh n÷a, nh÷ng lÞnh nÇy ta t¹m gäi lµ lÞnh
néi bé (bao gåm tÊt c¶ lÞnh kh¸c lÞnh device. ThÝ dô: Dos=; Lastdrive=; Shell=...),
lu«n lu«n ®−îc n¹p víi c¸c th«ng sè mÆc nhiªn nªn b×nh th−êng ta kh«ng cÇn quan
t©m. ChØ khi nµo cÇn chØ ®Þnh l¹i th«ng sè ta míi ®−a vµo nh− trong thÝ dô sau. LÞnh
néi bé kh«ng quy ®Þnh thø tù, chóng ®−îc −u tiªn n¹p tr−íc dï n»m bÊt kú vÞ trÝ
nµo trong file.
C¸c driver ®−îc n¹p b»ng lÞnh device (t¹m gäi lµ lÞnh bæ sung) trong Config.sys
ph¶i ®i theo thø tù nÕu chóng cã liªn quan ®Õn nhau. ThÝ dô: Himem-Emm386devicehigh.
Tìm hiểu về hệ thống

Updatesofts.com

Ebook Team

VÝ dô file config.sys :
Device= C:\Windows\Himem.sys /Testm:off
Device= C:\windows\Emm386.exe noems
;Device= C...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về hệ thống máy - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tìm hiểu về hệ thống máy 9 10 673