Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject

Được đăng lên bởi ngocsoncuatoi-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2605 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject_2

Mục lục
Lời mở đầu ………………………………………………………………………3
1. Shell của Unix, Linux …………………………………………………………4
2. Sử dụng shell như một ngôn ngữ lập trình …………………………………….6
2.1 Điều khiển shell từ dòng lệnh …………………………………………7
2.2 Điều khiển shell bằng ngôn ngữ tập kịch bản …………………………8
2.3 Thực thi các script ……………………………………………………..8
3. Cú pháp ngôn ngữ shell ………………………………………………………..9
3.1 Sử dụng biến …………………………………………………………..9
3.1.1 Các ký tự đặc biệt của shell …………………………………..10
3.1.2 Biến môi trường ………………………………………………13
3.2 Điều kiện ………………………………………………………………15
3.2.1 Lệnh test hoặc [ ] ……………………………………………..16
3.3 Cấu trúc điều khiển ……………………………………………………17
3.3.1 Lệnh if ………………………………………………………...17
3.3.2 Lệnh elif ………………………………………………………17
3.3.3 Lệnh for ……………………………………………………….18
3.3.4 Lệnh while …………………………………………………….19
3.3.5 Lệnh case ………………………………………………….…20
3.4 Danh sách shell thực hiện lệnh (list)…………………………………..21
3.4.1 Danh sách AND (&&) ……………………………………….23
3.4.2 Danh sách OR ( | | ) …………………………………………..23
3.4.3 Khối lệnh ……………………………………………………..24
1

Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject_2
3.5 Hàm ……………………………………………………………………25
3.5.1 Biến cục bộ và biến toàn cục …………………………………26
3.5.2 Hàm và cách truyền tham số ………………………………....27
3.6 Các lệnh nội tại của shell ………………………………………………29
3.6.1 Lệnh break …………………………………………………....29
3.6.2 Lệnh continue …………………………………………………30
3.6.3 Lệnh rỗng ……………………………………………………..31
3.6.4 Lệnh eval ……………………………………………………...32
3.6.5 Lệnh exit n ……………………………………………………32
3.6.6 Lệnh export …………………………………………………...32
3.6.7 Lệnh expr …………………………………………………….33
3.6.8 Lệnh printf ……………………………………………………34
3.6.9 Lệnh shift …………………………………………………….35
3.6.10 Lệnh unset …………………………………………………..36
4. Dò lỗi (debug) của script ……………………………………………………...37
5. Hiển thị màu chữ ………………………………………………………………38
5.1 Màu chữ ………………………………………………………………39
5.2 Thuộc tính văn bản ……………………………………………………39
5.3 Màu nền ……………………………………………………………….39
6. Kết chương …………………………………………………………………….41

7. Tài liệu tham khảo ………………………………………………...42
Lời mở đầu
2

Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject_2
Hiện nay trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, bên cạnh sự phát triển của các
phần mềm mã bản quyền, phần mềm mã nguồn đóng các phần mềm mã nguồn mở
cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Càng ngày càng có nhiều người tham gia
vào thiết kế, lập trình mã nguồn mở. Việc các phần mềm mã nguồn mở tung toàn
bộ chương trình của mình lên mạng làm cho phần mềm mã nguồn mở...
Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject_2
Mục lục
Lời mở đầu ………………………………………………………………………3
1. Shell của Unix, Linux …………………………………………………………4
2. Sử dụng shell như một ngôn ngữ lập trình …………………………………….6
2.1 Điều khiển shell từ dòng lệnh …………………………………………7
2.2 Điều khiển shell bằng ngôn ngữ tập kịch bản …………………………8
2.3 Thực thi các script ……………………………………………………..8
3. Cú pháp ngôn ngữ shell ………………………………………………………..9
3.1 Sử dụng biến …………………………………………………………..9
3.1.1 Các ký tự đặc biệt của shell …………………………………..10
3.1.2 Biến môi trường ………………………………………………13
3.2 Điều kiện ………………………………………………………………15
3.2.1 Lệnh test hoặc [ ] ……………………………………………..16
3.3 Cấu trúc điều khiển ……………………………………………………17
3.3.1 Lệnh if ………………………………………………………...17
3.3.2 Lệnh elif ………………………………………………………17
3.3.3 Lệnh for ……………………………………………………….18
3.3.4 Lệnh while …………………………………………………….19
3.3.5 Lệnh case ………………………………………………….…20
3.4 Danh sách shell thực hiện lệnh (list)…………………………………..21
3.4.1 Danh sách AND (&&) ……………………………………….23
3.4.2 Danh sách OR ( | | ) …………………………………………..23
3.4.3 Khối lệnh ……………………………………………………..24
1
Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject - Người đăng: ngocsoncuatoi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tìm hiểu về lập trình shell trên Linuxproject 9 10 473