Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Linux

Được đăng lên bởi vuhieu249
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng quan về Unix/Linux
„

HỆ ĐIỀU HÀNH
LINUX

Unix
… Lịch

„

sử

Linux
… Lịch

sử ra đời
… Bản phân phối
… Live CD & Knnopix
„

Kiến trúc HĐH

1

2

UNIX

Lịch sử

Hệ điều hành

• Ken Thompson thiết kế năm 1969 tại Bell Labs
• Dành cho các kỹ sư lập trình
• Tích hợp tài liệu vào hệ phát triển
• Có các tiện ích giao tiếp, liên lạc

Đa nhiệm(multi-tasking)
- Đa NSD(multi-users)
-

• Phỏng theo MULTICS, UNIX nhằm
• Tính đơn giản (tên UNICS)
• Tính mở (thuận tiện cho giao tiếp)
• NSD nhà tin học

3

4

1

Cha đẻ của UNIX

Lịch sử (2)

• 1973, viết lại bằng ngôn ngữ C (do Dennis
•
•

Ritchie phát triển)
1975 Truyền bá phiên bản V6 trong các Đại học
(Berkeley)
1979 Truyền bá phiên bản V7 trong công
nghiệp==> nhiều portings et UNIX-like=> vấn
đề tương thích giũa các UNIX

5

6

Lịch sử - Thời đại công nghiệp

Lịch sử - Bản liên kết

• Thập niên 80

• Cuối thập niên 80, ra đời 2 tổ chức

– /usr/group thành lập năm 1981
– X/OPEN (các hàn máy tính châu Âu)

– UNIX International (UI)
• Thỏa thuận giữa AT&T và Sun: SVR4 (System V Release 4)

• 1984 : 3 fiên bản qui chiếu

- Open Software Foundation (OSF)
• IBM, Digital, HP, Bull, Siemens, Apollo, Nixdorf…: hệ mở, OSF/1
sử dụng lõi MACH (ĐH Carnegie Mellon)

• System V của AT&T (System X từ năm 82)
• 4.2 BSDcủa ĐH Berkeley, nền tảng của nhiều HĐH:
Sun MicroSystem (SunOS), Digital (Ultrix)...

• BSD (Berkeley Software Distribution)

với bộ nhớ phân trang,
các dịch vụ mạng (TCP/IP), các công cụ (vi,csh…) và thêm
một số chức năng.

• XENIX của Microsoft dành cho các PC (tương thích

• UNIX = hệ thống mở + lõi POSIX + tiện ích + môi
trường chuyên môn hóa +giao diện đồ họa…
• TRIẾT LÝ UNIX (đơn giản, “thủ thuật”, tính mở…) phải
nhường chỗ cho các ràng buộc kinh tế và an toàn hệ thống

với System V)

7

8

2

Lịch sử - Linux & Opensource

Lịch sử - Linux & Opensource (2)

• 1984: Richard Stallman, cha đẻ của phong trào GNU
(Gnu is Not Unix) sáng lập Free Software Foudation
(FSF)
• 1989: FSF định nghĩa giấy phép GPL (General
Public License)
• 1991: Linus Tovarld công bố phiên bản 0.02 lõi một
HĐH theo tư tưởng UNIX, Linux, lên Internet. Linux
sử dụng giấy phép GPL và rất nhiều tiện ích GNU
nên về sau gọi là GNU/Linux

• 1993: Rémy Card địn nghĩa hệ thống tệp ext2 cho Linux
• 1994: Linux được chuyển lên các CPU khác Intel: Alpha,
ARM, PowerPC, RISC, Sparc,…
• 1995: Apache group truyền bá Web server Apache, 2/3 số
Web sites trên nền UNIX/Linux
• 1999: ra đời phiên bản 1.0 các giao diện đồ họa GNOME và
KDE (3.x hiện nay)
• 2...
1
1
H ĐIU HÀNH
LINUX
2
Tng quan v Unix/Linux
Unix
Lch s
Linux
Lch s ra đời
Bn phân phi
Live CD & Knnopix
Kiến trúc HĐH
3
UNIX
H điu hành
- Đa nhim(multi-tasking)
- Đa NSD(multi-users)
4
Lch s
Ken Thompson thiết kế năm 1969 ti Bell Labs
Dành cho các k sư lp trình
Tích hp tài liu vào h phát trin
Có các tin ích giao tiếp, liên lc
Phng theo MULTICS, UNIX nhm
Tính đơn gin (tên UNICS)
Tính m (thun tin cho giao tiếp)
NSD nhà tin hc
Tìm hiểu về Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Linux - Người đăng: vuhieu249
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tìm hiểu về Linux 9 10 313