Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về phân tích malware

Được đăng lên bởi Nhật Anh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3306 lần   |   Lượt tải: 18 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: AN TOÀN THÔNG TIN

Đề tài:

TÌM HIỂU VỀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Nhật Anh

MSSV:

1021040059

Lớp:

D10ATTTM

Giáo viên hướng dẫn: TS. Hoàng Xuân Dậu

Hà Nội – 8/2014
1|TÌM HIỂU VỀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC

SVTT: ĐỖ NHẬT ANH

GVHD: TS. HOÀNG XUÂN DẬU

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

1|TÌM HIỂU VỀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC

SVTT: ĐỖ NHẬT ANH

GVHD: TS. HOÀNG XUÂN DẬU

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin ngày càng xuất hiện
nhiều mối nguy hại gây ảnh hưởng xấu đến người dùng cũng như phá hoại, đánh
cắp thu thâp thông tin. Mã độc - Malware một trong những mối nguy hại tiềm tàng
gây hâu quả nghiêm trong đến hệ thống và người sử dụng. Mã độc xuất hiện ngày
càng nhiều với các hình thái ngày càng phức tạp, chúng có thể xuất hiện bất kỳ ở
đâu trên môi trường của các thiết bị điện tử như máy tính smart phone, máy tính
bản …,qua Internet, trong các phần mềm miễn phí.... Ngăn chặn phòng ngừa khắc
phục hâu quả của malware là yêu cầu bức thiết hiện nay. Cũng vì lẽ đó việc tìm
hiểu phân tích nghiên cứu mà độc là một bước vô cùng quan trọng để có thể đẩy
lùi giảm bớt hậu quả của malware
Trong bài báo cáo này em xin trình bày những tìm hiểu ban đầu của mình về phân
tích phần mềm độc hại – malware analysis. Nội dung báo cáo bao gồm 2 chương
lớn chú yếu tâp trung ở chương 2
2|TÌM HIỂU VỀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC

SVTT: ĐỖ NHẬT ANH

GVHD: TS. HOÀNG XUÂN DẬU

 Chương 1: Kỹ năng quan trị hệ thống
 Chương 2: Tìm hiểu về phân tích mã độc

Chương 1: Kỹ năng quản trị hệ thống
1.1. Cài đặt, cấu hình hệ điều hành và các dịch vụ cho các máy chủ
a. Cài đặt hệ điều hành: cài đặt thành công windows server 2008 và CentOS trên
Linux
b. Quản trị người dùng và nhóm người dùng

Hình 1.1- 1: Giao diện quản lý user và group

c. Quản trị quyền truy nhập đến các files và thư mục
d. Cài đặt và cấu hình dịch vụ danh mục: cài đặt cấu hình thành công Active
Directory trên Windows
3|TÌM HIỂU VỀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC

SVTT: ĐỖ NHẬT ANH

GVHD: TS. HOÀNG XUÂN DẬU

e. Cài đặt và cấu hình dịch vụ web: IIS với Windows và Apache trên CentOS thành
công
f. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên Windows và Bind/Named trên CentOS
thành công

Hình 1.1-2 Giao diện quản lý DNS

Hình 1.1- 3: Kiểm tra dịch vụ DNS bằng Nslookup

1.2. Cài đặt và cấu hình các máy chủ quản trị CSDL
Cài đặt và cấu hình các máy chủ CSDL thông dụng: MS SQL Server 2008 và
MySQL

1.3. Cài đặt, cấu hình và sử d...
1 | T Ì M H I U V P H Â N T Í C H M Ã Đ C
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BO CO
THC TP TT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: AN TOÀN THÔNG TIN
Đề tài:
TÌM HIỂU VỀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC
Sinh viên thực hiện: Đỗ Nhật Anh
MSSV: 1021040059
Lớp: D10ATTTM
Giáo viên hướng dẫn: TS. Hoàng Xuân Dậu
Hà Nội – 8/2014
Tìm hiểu về phân tích malware - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về phân tích malware - Người đăng: Nhật Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tìm hiểu về phân tích malware 9 10 144