Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu zend framework và xây dựng website thương mại điện tử

Được đăng lên bởi Lê Nhã Văn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: MMT & TT

Lê Nhả Văn - 1051120102
Vũ Đình Sơn - 1051120075

ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÌM HIỀU ZEND FRAMEWORK 2.0 ,XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TƯ

Giáo viên hướng dẫn

Lê Quốc Tuấn

KHÓA 2010 - 2015

TT Tốt Nghiệp MTT & TT

GVHD:Lê Quốc Tuấn

MỤC LỤC
Mục lục.....................................................................................................................2
Lời mở đầu...............................................................................................................8
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN....................................................................................10
1.1.Đặt vấn đề......................................................................................................10
1.2.Phương pháp giải quyết................................................................................11
1.3 Phạm vi của đề tài.........................................................................................11
1.4.Phương pháp nghiên cứu..............................................................................12
CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT........................................................................13
2.1.Giới thiệu Zend Framework ........................................................................13
2.1.1.Framework là gì.........................................................................................13
2.1.2.Giới thiệu PHP framework........................................................................13
2.1.3.Tại sao chúng ta nên sử dụng PHP framework?......................................13
2.1.4.Những điểm cần lưu ý khi sử dụng 1 PHP framework ?.........................14
2.1.5.Các loại PHP framework phổ biến............................................................15
2.2.Giới thiệu mô hình MCV .............................................................................16
2.2.1.So sánh mô hình MVC với mô hình 3 lớp.................................................17
2.3.Zend Framework...........................................................................................18
2.3.1.Giới thiệu Zend framework ......................................................................18
2.3.1.1.Zend Framework là gì?...........................................................................18
2.3.1.2. Zend Framework làm được những gì?.................................................18
2.3.1.3. Ư...



 !"#!!$"!"$
%&'( !"#!!$"")#
*+,-.
/01234536$7"89:;4,63'3<
=
>?@A>BCDEF GHIJHK
L$"!" $"!#
tìm hiểu zend framework và xây dựng website thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu zend framework và xây dựng website thương mại điện tử - Người đăng: Lê Nhã Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
tìm hiểu zend framework và xây dựng website thương mại điện tử 9 10 978