Ktl-icon-tai-lieu

TIn 11

Được đăng lên bởi laxanhva
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Nội dung đề: 001
01. Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp:
A. Là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu
B. Các phần tử trong mảng chỉ thuộc kiểu số
nguyên.
C. Độ dài tối đa của mảng là 255
D. Là tập hợp các số nguyên
02. Cho xâu S là 'CAN_KIEM_LIEM_CHINH_LA_DUC_TINH_TOT_' kết quả hàm Length(S)
là:
A. 37
B. 35
C. 36
D. 38
03. Phép so sánh nào sau đây cho giá trị TRUE:
A. 'em' > zero'
B. 'Mong' > 'Non'
C. 'Anh_den_nha' < 'anh den' D. 'Song'
>'giong'
04. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước nào sau đây là đúng:
A. For <điều kiện> do <câu lệnh>
B. While <điều kiện> do <câu lệnh>;
C. While <câu lệnh> do <điều kiện>;
D. Tất cả đều sai
05. Đoạn chương trình sau cho kết quả trên màn hình là:
var n,t: integer;
begin
t:= 0; n:=0;
while t<50 do
begin n:=n+2; t:= t+n; end;
write(t);
readln
end.
A. 52
B. 56
C. Báo lỗi
D. 50
06. Khai báo nào sau đây về biến mảng là đúng:
A. Var A: array[1..30] Of integer;
B. Type kA= array[1..50] Of integer; var kA:
A;
C. Var ka: array[50..1] Of integer;
D. Cả a và c đúng
07. Đê tham chiếu tới phần tử cuối cùng của xâu (tên biến xâu là a ) ta sử dụng cấu trúc nào sau
đây là đúng:
A. a[length(a)];
B. a(lengt
C. );
D. a[i]; E. a[length];
08. Thủ tục Insert (T2, T1, vt) thực hiện:
A. Chèn xâu T2 vào xâu T1 tại vị trí vt
B. Chèn xâu T1 vào vị trí cuối của xâu T2
C. Chèn xâu T1 vào xâu T2 tại vị trí vt
D. Nối xâu T1 vào xâu T2
09. Cho mảng A gồm N số nguyên. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc:
BEGIN
D:=0;
FOR i:= 1 TO N DO IF A[i] < 0 THEN D:=D+1; Write(D); END.
A. Đếm số lượng số âm trong mảng.
B. Đếm số lượng số dương trong mảng.
C. Tổng giá trị các số âm trong mảng.
D. Tất cả đều sai
10. Cho xâu S: 'CHAM_HOC-LE_PHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_' Kết
quả thủ tục Delete(S, 9, 5) là:
A. 'CHAM_HOC-LE _DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH'
B. 'CHAM_HOCHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'

C. 'CHAM_HOC-LE_LA _DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
D. 'CHAM_HOC-LP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
11. Khi khai báo (Var S: string;) thì xâu S có độ dài ngầm định là bao nhiêu:
A. 255
B. 256
C. Tùy ý
D. 265
12. Phát biểu nào sau đây về xâu là đúng nhất:
A. Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII B. Xâu là dãy các chữ cái in hoa trong bảng mã
ASCII
C. Xâu là dãy các kí tự chữ
D. Xâu là dãy các kí tự số
13. Cho biến xâu S. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc nào sau đây:
While POS('nh',S) >0 do
Begin vt:=pos('nh',S); delete(s,vt,2); insert('an',S,vt); end;
A. Thay thế tất cả các cụ từ 'nh' bằng cụm từ 'an' trong xâu S
B. Xóa tất cả các cụm từ '...
Nội dung đề: 001
01. Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp:
A. Là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu B. Các phần tử trong mảng chỉ thuộc kiểu số
nguyên.
C. Độ dài tối đa của mảng là 255 D. Là tập hợp các số nguyên
02. Cho xâu S là 'CAN_KIEM_LIEM_CHINH_LA_DUC_TINH_TOT_' kết quả hàm Length(S)
là:
A. 37 B. 35 C. 36 D. 38
03. Phép so sánh nào sau đây cho giá trị TRUE:
A. 'em' > zero' B. 'Mong' > 'Non' C. 'Anh_den_nha' < 'anh den' D. 'Song'
>'giong'
04. Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước nào sau đây là đúng:
A. For <điều kiện> do <câu lệnh> B. While <điều kiện> do <câu lệnh>;
C. While <câu lệnh> do <điều kiện>; D. Tất cả đều sai
05. Đoạn chương trình sau cho kết quả trên màn hình là:
var n,t: integer;
begin
t:= 0; n:=0;
while t<50 do
begin n:=n+2; t:= t+n; end;
write(t);
readln
end.
A. 52 B. 56 C. Báo lỗi D. 50
06. Khai báo nào sau đây về biến mảng là đúng:
A. Var A: array[1..30] Of integer; B. Type kA= array[1..50] Of integer; var kA:
A;
C. Var ka: array[50..1] Of integer; D. Cả a và c đúng
07. Đê tham chiếu tới phần tử cuối cùng của xâu (tên biến xâu là a ) ta sử dụng cấu trúc nào sau
đây là đúng:
A. a[length(a)]; B. a(lengt C. ); D. a[i]; E. a[length];
08. Thủ tục Insert (T2, T1, vt) thực hiện:
A. Chèn xâu T2 vào xâu T1 tại vị trí vt B. Chèn xâu T1 vào vị trí cuối của xâu T2
C. Chèn xâu T1 vào xâu T2 tại vị trí vt D. Nối xâu T1 vào xâu T2
09. Cho mảng A gồm N số nguyên. Đoạn chương trình sau thực hiện công việc:
BEGIN
D:=0;
FOR i:= 1 TO N DO IF A[i] < 0 THEN D:=D+1; Write(D); END.
A. Đếm số lượng số âm trong mảng. B. Đếm số lượng số dương trong mảng.
C. Tổng giá trị các số âm trong mảng. D. Tất cả đều sai
10. Cho xâu S: 'CHAM_HOC-LE_PHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_' Kết
quả thủ tục Delete(S, 9, 5) là:
A. 'CHAM_HOC-LE _DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH'
B. 'CHAM_HOCHEP_LA_DUC_TINH_CUA_NGUOI_HOC_SINH_'
TIn 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIn 11 - Người đăng: laxanhva
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TIn 11 9 10 241