Ktl-icon-tai-lieu

tin đại cương

Được đăng lên bởi trongkhue-05-11-84
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
121 câu hoi trâc nghiệ m kiện thức cơ bân vệ

Công Nghệ Thông Tin (IT)
Trần Huy Thắng, 2013.
MỤC ĐÍCH. Tài liệu này là:
-

Là dạng đề thi cuối kì môn “Tin học đại cương” ở trường ĐH Nông Nghiệp. Đề thi mẫu này có 121 câu trắc nghiệm
(4 đáp án) làm trong thời gian 120 phút. Đề thi thật có thể có số câu hỏi ít hơn nhưng thời gian trung bình vẫn là 1
phút/1 câu.

-

Là bài điểm duyệt lại các khái niệm, thuật ngữ cơ bản trong giáo trình môn học. Tên khái niệm hoặc thuật ngữ mà
sinh viên cần nắm được ghi ngay ở đầu mỗi câu hỏi. Các câu hỏi bao quát 9 nội dung:
o

Giới thiệu về IT (information technology): chương 1

o

Biểu diễn thông tin trong máy tính (Data Representation): chương 1

o

Cấu trúc phần cứng máy tính (Hardware Structure): chương 2

o

Hệ điều hành (Operating System): chương 3

o

Mạng máy tính (networking) và Intenret: chương 4

o

Thuật toán (Algorithms). Ngôn ngữ lập trình (Programming Languages). Công nghệ phần mềm (Software
engineering): chương 6, chương 3.

o

Cơ sở dữ liệu (Database): chương 5.

o

Các vấn đề xã hội của Công Nghệ Thông Tin: chương 7

o



Phần mềm độc hại (malware) và Tội phạm máy tính (computer crime)



Sở hữu trí tuệ (intellectual property)



Mạng xã hội (social network) và truyền thông xã hội (social media)

Các hiểu biết thường thức về ngành Công Nghẹ Thông Tin: không có trong giáo trình!

QUI CÁCH TRÌNH BÀY.
Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, người làm bài sẽ chọn đáp án đúng nhất. Nếu đáp án (a) đúng, (b) đúng thì đáp án “(a) và (b) đều
đúng” sẽ là đáp án đúng nhất.
Một số câu hỏi có những đáp án có nội dung dài – đó là để cung cấp/nhắc lại kiến thức cho sinh viên. Một số câu còn có giải
thích thêm khi chúng tôi cảm thấy khái niệm chưa được trình bày kĩ trong giáo trình. Trong đề thi thật sẽ không có những
đáp án dài và giải thích như vậy.
CÁCH HỌC THI. Phải đọc giáo trình! Mục đích của tài liệu này là chỉ ra những mục nào trong giáo trình sinh viên cần đọc kĩ
chứ không thay thế giáo trình.

1

Mục lục

I.

IT là gì
1. IT
2. Telecom
3. Khoa học máy tính (Computer
Science)
4. ICT
5. Kỉ nguyên thông tin. Thời đại số.
(Information/Digital Age)

II. Biểu diễn thông tin trong máy
tính
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

III.
tính

Nguyên lí kĩ thuật số
Mã hóa nhị phân
Số hóa hình ảnh
Số hóa âm thanh
Mạch logic
Biểu thức logic
Unicode
Mã hóa số nguyên không âm
Mã hóa số âm
Đơn vị đo dung lượng thông tin.
Định dạng file text phổ biến
Định dạng file video phổ biến
Định dạng file hình ảnh phổ biến
Định dạng fi...
1
121     
Công Ngh Tng Tin (IT)
Trn Huy Thng, 2013.
MỤC ĐÍCH. Tài liu này là:
- Là dng đề thi cui môn “Tin học đại cương” trường ĐH Nông Nghiệp. Đề thi mu này có 121 câu trc nghim
(4 đáp án) làm trong thi gian 120 phút. Đề thi tht có th có s câu hỏi ít hơn nhưng thời gian trung bình vn là 1
phút/1 câu.
- bài điểm duyt li các khái nim, thut ng cơ bản trong giáo trình môn hc. Tên khái nim hoc thut ng
sinh viên cn nắm được ghi ngay đầu mi câu hi. Các câu hi bao quát 9 ni dung:
o Gii thiu v IT (information technology): chương 1
o Biu din thông tin trong máy tính (Data Representation): chương 1
o Cu trúc phn cng máy tính (Hardware Structure): chương 2
o H điu hành (Operating System): chương 3
o Mng máy tính (networking) và Intenret: chương 4
o Thut toán (Algorithms). Ngôn ng lp trình (Programming Languages). Công ngh phn mm (Software
engineering): chương 6, chương 3.
o Cơ sở d liệu (Database): chương 5.
o Các vấn đề xã hi ca Công Ngh Thông Tin: chương 7
Phn mm đc hi (malware) và Ti phm máy tính (computer crime)
S hu trí tu (intellectual property)
Mng xã hi (social network) và truyn thông xã hi (social media)
o Các hiu biết thường thc v ngành Công Ngh Thông Tin: không có trong giáo trình!
QUI CÁCH TRÌNH BÀY.
Mi câu hỏi có 4 đáp án, người làm bài s chọn đáp án đúng nhất. Nếu đáp án (a) đúng, (b) đúng thì đáp án (a) và (b) đều
đúng” sẽđáp án đúng nht.
Mt s câu hi có nhng đáp án có nội dung dài đó là để cung cp/nhc li kiến thc cho sinh viên. Mt s câu còn có gii
thích thêm khi chúng tôi cm thy khái niệm chưa được trình bày kĩ trong giáo trình. Trong đề thi tht s không có nhng
đáp án dài và giải thích như vậy.
CÁCH HC THI. Phải đọc giáo trình! Mục đích ca tài liu này là ch ra nhng mc nào trong giáo trình sinh viên cần đọc kĩ
ch không thay thế giáo trình.
tin đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin đại cương - Người đăng: trongkhue-05-11-84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
tin đại cương 9 10 545