Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi lethanhthien26
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
17.MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC

§

1 Định dạng kiểu danh sách
Trong soạn thỏa văn bản, nhiều khi chúng ta cần trình bày văn bản dưới
dạng liệt kê (h. 61a) hoặc dạng số thứ tự (h. 61b). Dạng thứ nhất thường dùng để
liệt kê những thành phần như nhau, còn với dạng thứ hai thì thứ tự liệt cũng có vai
trò nhất định. Ta gọi danh sách thứ nhất là liệt kê dạng kí hiệu và danh sách thứ
hai là liệt kê dạng số thứ tự.

a)

b)

Hình 61
Để định dạng kiểu danh sách ta sử dụng một trong hai cách sau:
Cách 1 . Dùng lệnh Format→Bullets and Numbering… (kí hiệu và đánh
số)để mở hộp thoại Bullets and Numbering (h. 62)
Cách 2 . Sử dụng các nút lệnh Bullets
hoặc Numbering
trên thanh
công cụ định dạng .

Hình 62. Hộp thoại Bullets and Numbering

Để bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản, chỉ cần cho phần
văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng ( hoặc
)
2. Ngắc trang và đánh số trang
a) Ngắc trang
Ngầm định, Word tự động thực hiện ngắt trang và chuyển sang trang mới.
Tuy nhiên trong một số trường hợp, người soạn thỏa muốn chủ động ngắt trang,
chẳng hạn như khi muốn đặt toàn bộ bảng trên trang mới. Việc ngắt trang được
thực hiện như sau:
1) Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang
2) Chọn lệnh Insert→Break… rồi chọn Page break trong hộp thoại
Break (h. 63).

3) Nháy chuột vào nút OK
b) Đánh số trang
Khi văn bản có nhiều hơn một trang, ta có thể để Word tự động đánh số
trang.

Vị trí (đầu trang,
cuối trang)
Căn lề
(trái,phải,giữ
a)
Đánh số trang
đầu tiên

Hình 64. hộp thoại Page Numbers

1) Chọn Insert→Page Numbers…
2) Trong hộp Position của hộp thoại Page Numbers (h. 64), chọn vị trí
của số trang: ở đầu trang (Header) hoặc ở cuối trang (Footer);
3) Trong hộp Alignment, chọn cách căn lề cho số trang: căn trái (Left), ở
giữa (Center) hoặc căn phải (Right);
4) Chọn (hoặc bỏ chọn) Show number on first page để hiển thị (hoặc
không hiển thị) số trang ở trang đầu tiên.
3. In văn bản
a) Xem trước khi in
Trước khi in một văn bản nào đó, thông thường nên thực hiện việc xem văn
bản trước khi in để kiểm tra các lề trang, việc ngắt trang, việc bố trí nội dung, các
bảng biểu, hình vẽ trên trang,…đã đúng như mong muốn chưa
Để mở cửa sổ preview (h.65) sử dụng mot65trong hai cách sau:
Cách 1 . Chọn lệnh File→Print Preview;
Cách 2 . Nháy nút lệnh Print Preview

Chọn số trang
trên màn hình

Chọn tỉ lệ thu nhỏ

trên thanh công cụ chuẩn

Đóng cửa sổ
preview

Hình 65. Xem trước khi in

b) In văn bản
Văn bản có thể được in ra giấy nếu máy tính kết nối trực tiếp với máy in
hoặc có thể truy cập ...
§17.MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC
1 Định dạng kiểu danh sách
Trong soạn thỏa văn bản, nhiều khi chúng ta cần trình bày văn bản dưới
dạng liệt kê (h. 61a) hoặc dạng số thứ tự (h. 61b). Dạng thứ nhất thường dùng để
liệt kê những thành phần như nhau, còn với dạng thứ hai thì thứ tự liệt cũng có vai
trò nhất định. Ta gọi danh sách thứ nhất là liệt kê dạng kí hiệu và danh sách thứ
hai là liệt kê dạng số thứ tự.
a) b)
Hình 61
Để định dạng kiểu danh sách ta sử dụng một trong hai cách sau:
Cách 1 . Dùng lệnh Format→Bullets and Numbering… (kí hiệu và đánh
số)để mở hộp thoại Bullets and Numbering (h. 62)
Cách 2 . Sử dụng các nút lệnh Bullets hoặc Numbering trên thanh
công cụ định dạng .
Hình 62. Hộp thoại Bullets and Numbering
Tin học - Trang 2
Tin học - Người đăng: lethanhthien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tin học 9 10 716