Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi chienkieu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 6897 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1: Lập phương trình thực hiện các công việc sau:
- Nhâp vào một số nguyên n (2<=n<=20) rồi nhập vào dãy gồm n số nguyên dương
- Trong dãy có bao nhiêu số là số nguyên tố? Đó là những số nào?
- Cho biết số dương nhỏ nhất trong dãy (nếu tồn tại).
- Sắp xếp dãy trên theo chiều tăng hoặc giảm dần.
- Nhập một số nguyên dương mới , xếp số đó vào dãy theo đúng thứ tự và hiện lại kết quả.
Câu 2:Lập hàm tính N! và dung hàm này để tính tổng:1!+2!+3!+4!+...+N! (với N<=12)
Câu 3:Tìm các số có ba chữ số sao cho tổng lập phương của các chữ số bang chính số
đó.
Câu 4:Lập hàm tính ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương , hàm tính bội số chung nhỏ nhất của
hai số nguyên dương :
- int Uscln(int x , int y)
- int Bscnn(int x , int y)
- Sau đó viết chương trình đế tối giản một phân số với tử số và mẫu số nhập vào từ bàn phím , hiện kết quả
lên man hình.
Câu5:Lập hàm int Nguyento(long x):xác định số x có phải là nguyên tố hay không.
Ví dụ: NguyenTo(13)=1 ,Nguyento(10)=0
- Sau đó viết chương trình nhập vào một dãy nguyên .In ra các số nguyên tố trong Dãy.
Câu 6:Lập hàm giải phương trìng bậc hai .
Int PtBacHai(float a , float b , float c , float *x , float*x2).Trong đó a,b,c là hệ số của phương trình,hàm phải
đáp ứng yêu cầu sau :
- Hàm nhận giá trị 0 nếu phương trình vô nghiệm
- Hàm nhận giá trị 1 nếu phương trình có một nghiệm kép (chứa trong x 1)
- Ham nhận giá trị 2 nếu phương trình có hai nghiệm phân biệt (chứa trong x1 và x2)
- Hàm nhận giá trị 3 nếu phương trình vô số nghiệm
Viết chương trình sử dụng hàm đó.
Câu 7:Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
- Nhập vào một số nguyên n (2<=n <=20) rồi nhập vào dãy gồm n số thực.
- Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy và vị trí tương ứng của nó.
- Xếp lại theo thứ tự giảm dần rồi đưa danh sách đó ra màn hình.
- In dãy số dương có mặt trong dãy số ra màn hình.
- Tim môt số có phần lẻ thập phân lớn nhất.
- Nhập vào một số thực.Kiể tra sồ thực đó có mặt trong dãy hay không ? Nếu có đưa ra chỉ số của phần tử
đầu tiên , trái lại đưa ra thong báo không tìm thấy.
Câu 8 :Viết chương trình thưc hiện các công việc sau :
- Nhập vào một mảng hai chiều các số nguyên.
- In ra màn hình giá trị tổng các số nguyên tố trong mảng.
- In ra màn hình mảng đã nhập.
Câu 9 :Nhập một ma trận số thực :
- Kiểm tra xem có hai dòng nào giống nhau hay không ? Nếu có thì chỉ ra là những dòng nào.
- Tìm vị trí các phần tử đạt giá trị lứn nhất.
Câu 10 :Viết chương trình thực hiện càc công việc sau:
- Nhập một ma trận vuông 2 chiều các phần tử là s...
Câu 1: Lập phương trình thực hiện các công việc sau:
- Nhâp vào một số nguyên n (2<=n<=20) rồi nhập vào dãy gồm n số nguyên dương
- Trong dãy có bao nhiêu số là số nguyên tố? Đó là những số nào?
- Cho biết số dương nhỏ nhất trong dãy (nếu tồn tại).
- Sắp xếp dãy trên theo chiều tăng hoặc giảm dần.
- Nhập một số nguyên dương mới , xếp số đó vào dãy theo đúng thứ tự và hiện lại kết quả.
Câu 2:Lập hàm tính N! và dung hàm này để tính tổng:1!+2!+3!+4!+...+N! (với N<=12)
Câu 3:Tìm các số có ba chữ số sao cho tổng lập phương của các chữ số bang chính số
đó.
Câu 4:Lập hàm tính ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương , hàm tính bội số chung nhỏ nhất của
hai số nguyên dương :
- int Uscln(int x , int y)
- int Bscnn(int x , int y)
- Sau đó viết chương trình đế tối giản một phân số với tử số và mẫu số nhập vào từ bàn phím , hiện kết quả
lên man hình.
Câu5:Lập hàm int Nguyento(long x):xác định số x có phải là nguyên tố hay không.
Ví dụ: NguyenTo(13)=1 ,Nguyento(10)=0
- Sau đó viết chương trình nhập vào một dãy nguyên .In ra các số nguyên tố trong Dãy.
Câu 6:Lập hàm giải phương trìng bậc hai .
Int PtBacHai(float a , float b , float c , float *x , float*x2).Trong đó a,b,c là hệ số của phương trình,hàm phải
đáp ứng yêu cầu sau :
- Hàm nhận giá trị 0 nếu phương trình vô nghiệm
- Hàm nhận giá trị 1 nếu phương trình có một nghiệm kép (chứa trong x 1)
- Ham nhận giá trị 2 nếu phương trình có hai nghiệm phân biệt (chứa trong x1 và x2)
- Hàm nhận giá trị 3 nếu phương trình vô số nghiệm
Viết chương trình sử dụng hàm đó.
Câu 7:Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
- Nhập vào một số nguyên n (2<=n <=20) rồi nhập vào dãy gồm n số thực.
- Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy và vị trí tương ứng của nó.
- Xếp lại theo thứ tự giảm dần rồi đưa danh sách đó ra màn hình.
- In dãy số dương có mặt trong dãy số ra màn hình.
- Tim môt số có phần lẻ thập phân lớn nhất.
- Nhập vào một số thực.Kiể tra sồ thực đó có mặt trong dãy hay không ? Nếu có đưa ra chỉ số của phần tử
đầu tiên , trái lại đưa ra thong báo không tìm thấy.
Câu 8 :Viết chương trình thưc hiện các công việc sau :
- Nhập vào một mảng hai chiều các số nguyên.
- In ra màn hình giá trị tổng các số nguyên tố trong mảng.
- In ra màn hình mảng đã nhập.
Câu 9 :Nhập một ma trận số thực :
- Kiểm tra xem có hai dòng nào giống nhau hay không ? Nếu có thì chỉ ra là những dòng nào.
- Tìm vị trí các phần tử đạt giá trị lứn nhất.
Câu 10 :Viết chương trình thực hiện càc công việc sau:
- Nhập một ma trận vuông 2 chiều các phần tử là số thực.
- Cho biết vị trí phần tử nhỏ nhất trong ma trận.
- In ra màn hình giá trị lớn nhất trên mỗi cột.
Câu 11 : Nhập một mảng số thực hai chiều A (m hang , n cột ) từ bàn phím:
- Tìm giá trị nhỏ nhất , lớn nhât trên mỗi cột.
- Tìm một phần tử lớn nhất vá một phần tử nhỏ nhất của mảng A cùng các chỉ số hàng và chỉ số cột của 2
phần tử này.
- Trong mảng A có bao nhiêu phần tử bang phần tử lớn nhất.
- Lập một mảng B mà mỗi cột của A là một hang của B .Hiên mảng B lên màn hình.
Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học - Người đăng: chienkieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tin học 9 10 341