Ktl-icon-tai-lieu

tin học

Được đăng lên bởi Hoai Nguyen
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chung tay vì tƣơng lai- Biotech club in Hutech 2010

MỤC LỤC
HƢỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC......................... 3
BÀI TẬP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM ............................................................................................. 3
HƢỠNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ............................................................................................................... 3
1.

Định dạng cột (định danh cột): ......................................................................................................... 3

2.

Trong phần mềm này có hai cách nhập dữ liệu ................................................................................... 4
a.

Data columns ............................................................................................................................. 4

b.

Data code columns. ..................................................................................................................... 5

HƢỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ............................................................................................................... 6
SO SÁNH 2 MẪU .......................................................................................................................... 6

I.

BÀI 1. .............................................................................................................................................. 6
Bài 2. ............................................................................................................................................. 12
BÀI 3: ............................................................................................................................................ 15
THÍ NGHIỆM MỘT YẾU TỐ ....................................................................................................... 16

II.
2.1.

Mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố (completely Randomized Design _CRD). .................................. 16

Bài 11. ............................................................................................................................................ 16
Bài 12: ........................................................................................................................................... 20
2.2.

Mẫu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố .................................................................................. 22

Bài 51:.............................................................................................
Chung tay vì tƣơng lai- Biotech club in Hutech
2010
1
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ỨNG DNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ SINH HC
| 08DSH56-Hutech
MC LC
HƢỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ỨNG DNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ SINH HC......................... 3
BÀI TẬP QUY HOCH THC NGHIM ............................................................................................. 3
HƢỠNG DN GIẢI BÀI TẬP ............................................................................................................... 3
1. Định dng cột (định danh ct): ......................................................................................................... 3
2. Trong phn mềm này có hai cách nhập d liu ................................................................................... 4
a. Data columns ............................................................................................................................. 4
b. Data code columns. ..................................................................................................................... 5
HƢỚNG DN GIẢI BÀI TẬP ............................................................................................................... 6
I. SO SÁNH 2 MẪU .......................................................................................................................... 6
BÀI 1. .............................................................................................................................................. 6
Bài 2. ............................................................................................................................................. 12
BÀI 3: ............................................................................................................................................ 15
II. THÍ NGHIỆM MT YU T ....................................................................................................... 16
2.1. Mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu t (completely Randomized Design _CRD). .................................. 16
Bài 11. ............................................................................................................................................ 16
Bài 12: ........................................................................................................................................... 20
2.2. Mu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu t .................................................................................. 22
Bài 51: ............................................................................................................................................ 22
Bài 52 ............................................................................................................................................. 26
Bài 69 ............................................................................................................................................. 28
Bài 70: ........................................................................................................................................... 31
Bài 71: ........................................................................................................................................... 32
III. THÍ NGHIỆM 2 YU T .......................................................................................................... 34
3.1 Mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên 2 yếu t (Completely Randomized Design-CRD) ................................... 35
Bài 76: ........................................................................................................................................... 35
Bài 78: ............................................................................................................................................ 41
3.2 Mu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 2 yếu t (RCBD). .................................................................... 43
Bài 86: ........................................................................................................................................... 43
Bài 87............................................................................................................................................. 57
3.3. kiểu bình phƣơng Latin 2 yếu t ( Latin square Design LS) ........................................................ 59
Bài 96............................................................................................................................................. 59
tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học - Người đăng: Hoai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
tin học 9 10 480