Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi Võ Thị Hiền
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục:
Chương 1 : Mở đầu..................................................................................................................2
1.1 Mục đích...........................................................................................................................2
1.2 Công cụ............................................................................................................................2
1.3 Kinh nghiệm.....................................................................................................................2
Chương 2 : Một số kỹ thuật cho một văn bản khoa học.......................................................3
2.1 Định dạng đầu mục..........................................................................................................3
2.2 FootNote...........................................................................................................................4
2.3 Mục lục.............................................................................................................................4
2.4 Thêm ghi trú cho hình vẽ, bảng biểu, công thức..............................................................5
2.5 Thống kê hình vẽ, bảng biểu............................................................................................6
2.6 Tham khảo chéo...............................................................................................................6
2.7 Chú ý................................................................................................................................7
Chương 3 : Kết luận.................................................................................................................8
Danh mục hình vẽ:
Hình 2.1 : Style mặc định........................................................................................................3
Hình 2.2 : Định dạng lại style..................................................................................................3
Hình 2.3 : Các style..................................................................................................................4
Hình 2.4 :Update Field.............................................................................................................5
Hình 2.5 : Thêm label...............................................................................................................5
Hình 2.6 : Đặt option để lấy số chương..............................................................................
Mục lục:
Chương 1 : Mở đầu..................................................................................................................2
1.1 Mục đích...........................................................................................................................2
1.2 Công cụ............................................................................................................................2
1.3 Kinh nghiệm.....................................................................................................................2
Chương 2 : Một số kỹ thuật cho một văn bản khoa học.......................................................3
2.1 Định dạng đầu mục..........................................................................................................3
2.2 FootNote...........................................................................................................................4
2.3 Mục lục.............................................................................................................................4
2.4 Thêm ghi trú cho hình vẽ, bảng biểu, công thức..............................................................5
2.5 Thống kê hình vẽ, bảng biểu............................................................................................6
2.6 Tham khảo chéo...............................................................................................................6
2.7 Chú ý................................................................................................................................7
Chương 3 : Kết luận.................................................................................................................8
Danh mục hình vẽ:
Hình 2.1 : Style mặc định........................................................................................................3
Hình 2.2 : Định dạng lại style..................................................................................................3
Hình 2.3 : Các style..................................................................................................................4
Hình 2.4 :Update Field.............................................................................................................5
Hình 2.5 : Thêm label...............................................................................................................5
Hình 2.6 : Đặt option để lấy số chương..................................................................................5
Hình 2.7 : Chọn tham khảo tới hình.......................................................................................6
Hình 2.8 : Cập nhật lại style....................................................................................................7
Hình 2.9 :Thêm một style mới.................................................................................................7
Danh mục các bảng:
Bảng 2-1: Style và đầu mục....................................................................................................3
Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học - Người đăng: Võ Thị Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tin học 9 10 224