Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi Hangpanda Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MS Word Keyboard Shortcuts - PC
Command Name
About
All Caps
Annotation
App Maximize
App Restore
Apply Heading1
Apply Heading2
Apply Heading3
Apply List Bullet
Arrange All
Auto Correct
Auto Fit Content
Auto Fit Fixed
Auto Fit Window
Auto Format
Auto Format Begin
Auto Summarize Begin
Auto Text
Auto Text
Background Fill Effect
Background More Colors
Background Watermark
Bold
Bold
Bookmark
Bookshelf Lookup Reference
Break
Browse Next
Browse Prev
Browse Sel
Busu
Cancel
Center Para
Change Case
Change Case
Char Left
Char Left Extend
Char Right
Char Right Extend
Clear
Close or Exit
Close Pane
Column Break
Column Select
Compare Versions
Copy
Copy
Copy Format
Copy Text
Create Auto Text
Cross Reference
Customize
Customize Add Menu Shortcut
Customize Keyboard Shortcut
Customize Remove Menu

Modifiers

Key

Ctrl+Shift+
Alt+Ctrl+
Alt+
Alt+
Alt+Ctrl+
Alt+Ctrl+
Alt+Ctrl+
Ctrl+Shift+

A
M
F10
F5
1
2
3
L

Menu
Help

Window
Tools
Toolbar 32782
Toolbar 32782
Toolbar 32782
Alt+Ctrl+

K
Format
Tools

Alt+Ctrl+

F3
V
Format Background
Format Background
Format Background

Ctrl+
Ctrl+Shift+
Ctrl+Shift+

B
B
F5

Ctrl+
Ctrl+
Alt+Ctrl+

Page Down
Page Up
Home

Ctrl+

Esc
E

Insert
Tools
Insert

Language
Format
Shift+

Alt+
Alt+Shift+
Ctrl+Shift+
Ctrl+Shift+

F3
Left
Left
Right
Right
Del
F4
C
Return
F8

Ctrl+
Ctrl+
Ctrl+Shift+
Shift+
Alt+

C
Insert
C
F2
F3

Shift+
Shift+

Edit

Track Changes Menu

Insert
Tools
Alt+Ctrl+
Alt+Ctrl+
Alt+Ctrl+

=
Num +
-

Command Name
Shortcut
Cut
Cut
Date Field
Date Time
Delete Back Word
Delete Column
Delete Row
Delete Table
Delete Word
Dictionary
Do Field Click
Doc Close
Doc Close
Doc Maximize
Doc Move
Doc Restore
Doc Size
Doc Split
Double Underline
Draw Group
Draw Picture Automatic
Draw Picture Black and White
Draw Picture Grayscale
Draw Picture Watermark
Draw Regroup
Draw Set Arrow Style
Draw Shadow Color
Draw Shadow Customize
Draw Shadow Semi
Transparent Toggle
Draw Show Auto Shapes and
Drawing Toolbars
Draw Snap to Grid
Draw Ungroup
Draw Word Art Align Center
Draw Word Art Align Left
Draw Word Art Align Letter
Justify
Draw Word Art Align Right
Draw Word Art Align Stretch
Justify
Draw Word Art Align Word
Justify
Draw Word Art Kern
Draw Word Art Spacing Loose
Draw Word Art Spacing
Normal
Draw Word Art Spacing Tight
Draw Word Art Spacing Very
Loose
Draw Word Art Spacing Very
Tight
Draw3 DColor
Draw3 DCustomize
Draw3 DDepth Infinite
Draw3 DDepth0
Draw3 DDepth1

Modifiers

Key

Ctrl+
Shift+
Alt+Shift+

X
Del
D

Ctrl+

Backspace

Menu

Insert
Toolbar 327...
MS Word Keyboard Shortcuts - PC
Command Name Modifiers Key Menu
About Help
All Caps Ctrl+Shift+ A
Annotation Alt+Ctrl+ M
App Maximize Alt+ F10
App Restore Alt+ F5
Apply Heading1 Alt+Ctrl+ 1
Apply Heading2 Alt+Ctrl+ 2
Apply Heading3 Alt+Ctrl+ 3
Apply List Bullet Ctrl+Shift+ L
Arrange All Window
Auto Correct Tools
Auto Fit Content Toolbar 32782
Auto Fit Fixed Toolbar 32782
Auto Fit Window Toolbar 32782
Auto Format Alt+Ctrl+ K
Auto Format Begin Format
Auto Summarize Begin Tools
Auto Text F3
Auto Text Alt+Ctrl+ V
Background Fill Effect Format Background
Background More Colors Format Background
Background Watermark Format Background
Bold Ctrl+ B
Bold Ctrl+Shift+ B
Bookmark Ctrl+Shift+ F5 Insert
Bookshelf Lookup Reference Tools
Break Insert
Browse Next Ctrl+ Page Down
Browse Prev Ctrl+ Page Up
Browse Sel Alt+Ctrl+ Home
Busu Language
Cancel Esc
Center Para Ctrl+ E
Change Case Format
Change Case Shift+ F3
Char Left Left
Char Left Extend Shift+ Left
Char Right Right
Char Right Extend Shift+ Right
Clear Del Edit
Close or Exit Alt+ F4
Close Pane Alt+Shift+ C
Column Break Ctrl+Shift+ Return
Column Select Ctrl+Shift+ F8
Compare Versions Track Changes Menu
Copy Ctrl+ C
Copy Ctrl+ Insert
Copy Format Ctrl+Shift+ C
Copy Text Shift+ F2
Create Auto Text Alt+ F3
Cross Reference Insert
Customize Tools
Customize Add Menu Shortcut Alt+Ctrl+ =
Customize Keyboard Shortcut Alt+Ctrl+ Num +
Customize Remove Menu Alt+Ctrl+ -
Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học - Người đăng: Hangpanda Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tin học 9 10 268