Ktl-icon-tai-lieu

tin học

Được đăng lên bởi chulinh093-gmail-com
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 4914 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT - BASIC)
Câu 1. IT là viết tắt của chữ:
a. Input Time
b. International Technic
c. Information Technology
d. Info Techno
Câu 2. ICT là viết tắt của cụm từ gì?
a. International Centre Technology
b. Info Centre Techno
c. Input Common Technology
d. Information Communication Technology
Câu 3. Máy vi tính thường được gọi là PC, đó là viết tắt của từ:
a. Portable
b. Personal Caculator
c. Personal Computer
Câu 4. Trong 3 ký hiệu sau. Ký hiệu đơn vị để đo độ phân giải là:
a. MHz (Megahertz)
b. MB (Megabyte)
c. Dpi (dot per inch)
Câu 5. Trong 3 đơn vị đo dung lượng GB (Gigabyte), KB (Kilobyte) và MB
(Megabyte) đơn vị đo có giá trị lớn nhất là:
a. GB (Gigabyte)
b. KB (Kilobyte)
c. MB (Megabyte)
Câu 6. Đơn vị đo tốc độ xử lý của máy tính thường dùng là:
a. GHz
b. GB
c. dpi
Câu 7. Ký hiệu dpi (dot per inch) là đơn vị để đo:
a. Độ phân giải màn hình
b. Tốc độ làm việc của máy tính
c. Tốc độ truyền thông tin
Câu 8. Một byte bằng:
a. 8 bit

b. 10 bit

Câu 9. Một MB (Megabyte) bằng:
a. 1000 KB (Kylobyte) b. 102 KB (Kylobyte)

c. 36 bit
c. 210 KB (Kylobyte)

Câu 10. Tốc độ xử lý của máy tính có thể được đo bằng đơn vị là:
a. MB ( Megabyte)
b. MHz (Megahertz)
c. Dpi (dot per inch)
Câu 11. Chữ C trong PC là từ gì sau đây:
a. Computing
b. Communication
c. Computer
d. Central
Câu 12. Chữ P trong CPU là từ gì sau đây ?

a. Processing
c. Power

b. Process
d. Programs

Câu 13. Chữ U trong CPU là từ gì sau đây ?
a. Union
b. Undo
c. Unit
d. Universal
Câu 14. Chữ L trong LAN là viết tắt của chữ:
a. Long
b. Leading
c. Linked
d. Local
Câu 15. Chữ viết tắt MB, GB là dơn vị tính trong máy vi tính. Nó dùng để
đo cái gì ?
a. Độ phân giải màn hình
b. Khả năng lưu trữ
b. Tốc độ xử lý
d. Mức độ âm thanh
Câu 16. Khi tìm kiếm file, dùng dấu ? để thay thế cho:
a. Một ký tự chữ hoa
b. Nhiều ký tự bất kỳ
c. Một ký tự bất kỳ
d. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 17. Trong kỹ thuật máy vi tính, chữ pixel muốn nói lên gì ?
a. Tốc độ xử lý
b. Mức độ âm thanh
c. Độ phân giải màn hình
d. Khả năng lưu trữ
Câu 18. RAM là chữ viết tắt của từ gì?
a. Read Access Memory
b. Random Access Memory
c. Reading Amplication Memory
Câu 19. ROM là gì?
a. Là bộ nhớ trong
b. Là viết tắt của cụm từ: Read Only Memory
c. Cả hai ý trên đều đúng
Câu 20. Một Tetrabyte bằng bao nhiêu Gigabyte
a. 124
b. 1024

c. 10000

Câu 21. Một Gigabyte bằng
a. 1000 Kylobyte (KB) b. 1024 Kylobyte (MB)
c. 1024 Megabyte (MB) d. 1024 Terabyte (TB)
Câu 22. Trong câu sau, cauu trả lời nào sai:
a. 1 Byte...
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT - BASIC)
Câu 1. IT là viết tắt của chữ:
a. Input Time b. International Technic
c. Information Technology d. Info Techno
Câu 2. ICT là viết tắt của cụm từ gì?
a. International Centre Technology
b. Info Centre Techno
c. Input Common Technology
d. Information Communication Technology
Câu 3. Máy vi tính thường được gọi là PC, đó là viết tắt của từ:
a. Portable
b. Personal Caculator
c. Personal Computer
Câu 4. Trong 3 ký hiệu sau. Ký hiệu đơn vị để đo độ phân giải là:
a. MHz (Megahertz) b. MB (Megabyte)
c. Dpi (dot per inch)
Câu 5. Trong 3 đơn vị đo dung lượng GB (Gigabyte), KB (Kilobyte) và MB
(Megabyte) đơn vị đo có giá trị lớn nhất là:
a. GB (Gigabyte) b. KB (Kilobyte) c. MB (Megabyte)
Câu 6. Đơn vị đo tốc độ xử lý của máy tính thường dùng là:
a. GHz b. GB c. dpi
Câu 7. Ký hiệu dpi (dot per inch) là đơn vị để đo:
a. Độ phân giải màn hình
b. Tốc độ làm việc của máy tính
c. Tốc độ truyền thông tin
Câu 8. Một byte bằng:
a. 8 bit b. 10 bit c. 36 bit
Câu 9. Một MB (Megabyte) bằng:
a. 1000 KB (Kylobyte) b. 10
2
KB (Kylobyte) c. 2
10
KB (Kylobyte)
Câu 10. Tốc độ xử lý của máy tính có thể được đo bằng đơn vị là:
a. MB ( Megabyte) b. MHz (Megahertz) c. Dpi (dot per inch)
Câu 11. Chữ C trong PC là từ gì sau đây:
a. Computing b. Communication
c. Computer d. Central
Câu 12. Chữ P trong CPU là từ gì sau đây ?
tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học - Người đăng: chulinh093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
tin học 9 10 487