Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi Tran Thuan Tran
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Buổi thực hành thứ 1

BUỔI THỰC HÀNH THỨ 1
	 Lý thuyết cần xem lại trước khi thực hành
− Toàn bộ lý thuyết của chương 3 (Hệ điều hành), chương 4 (Quản lý dữ liệu bằng
Windows Explorer) và chương 5 (Sử dụng tiếng Việt trong Windows).

	 Thực hành
Bài thực hành số 1
1. Thi hành ứng dụng và thao tác trên cửa sổ (window)
− Mở các cửa sổ My Computer, Recycle Bin. Đóng các cửa sổ này lại.
Hướng dẫn: D_Click lên các Shortcut tương ứng trên màn hình nền để mở, Click vào
nút Close

bên phải thanh tiêu đề để đóng lại.

− Mở các cửa sổ Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, Paint.
Hướng dẫn: Chọn nút Start/Programs/...
− Thực hiện các thao tác: phóng to, phục hồi, thu nhỏ, thay đổi kích thước, di chuyển
và đóng cửa sổ.
2. Thao tác trên màn hình nền (Desktop)
− Thay đổi ảnh nền của màn hình, sử dụng chức năng bảo vệ màn hình (Screen Saver).
Hướng dẫn: - Đưa chuột đến vùng trống của màn hình nền (Desktop).
- R_Click/Properties/chọn lớp Background (Desktop); lớp Screen Saver.
- Thao tác dựa vào giáo trình lý thuyết ở chương 3 - phần 3.4
3. Sử dụng đồng hồ hệ thống (Clock) trên thanh Taskbar
− Xem và thay đổi Date/Time của hệ thống.
Hướng dẫn: D_Click lên đồng hồ hệ thống.
− Ẩn/hiện đồng hồ (Clock) trên thanh Taskbar.
Hướng dẫn: Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu/ Chọn lớp Taskbar.
4. Xem/thay đổi các qui ước hiển thị về Date, Time, Number, Currency của hệ thống
Hướng dẫn: Chọn nút Start/ Settings/ Control Panel/Regional and Language Options,
sau đó chọn các chức năng tương ứng.
5. Dùng Windows Explorer để quản lý thư mục (Folder) và tập tin (File)
− Tạo cây thư mục như hình bên:
− Đổi tên thư mục:
LINH TINH Æ HO SO
BAI SOAN Æ LY THUYET
BAI TAPÆ THUC HANH

Giáo trình thực hành Tin học căn bản

Trang 1

Buổi thực hành thứ 1
− Tạo thêm 2 thư mục BT EXCEL và BT WORD trong thư mục THUC HANH

Giáo trình thực hành Tin học căn bản

Trang 2

Buổi thực hành thứ 1
− Gọi ứng dụng Microsoft Word và thực hiện:
+ Nhập đoạn văn bản bất kỳ, sau đó lưu lại (File/Save) với tên tập tin (Filename) là
BT1.DOC trong thư mục VAN BAN.
+ Nhập đoạn văn bản bất kỳ, sau đó lưu lại với tên khác (File/ Save As) là BT2.DOC
trong thư mục BT WORD.
Chú ý: Đóng ứng dụng Microsoft Word sau khi tạo xong các tập tin.
− Sao chép tập tin BT1.DOC sang thư mục BT WORD.
− Đổi tên các tập tin: BT1.DOC Æ BAITAP1.DOC
BT2.DOC Æ BAITAP2.DOC
− Di chuyển các tập tin trong thư mục BT WORD sang thư mục BT THEM.
− Mở 2 tập tin BAITAP1.DOC, BAITAP2.DOC để xem nội dung, sau đó đóng 2 tập
tin này lại (D_Click vào tê...
Bui thc hành th 1
Trang 1
BUI THC HÀNH TH 1
Lý thuyết cn xem li trước khi thc hành
Toàn b lý thuyết ca chương 3 (H điu hành), chương 4 (Qun lý d liu bng
Windows Explorer) và chương 5 (S dng tiếng Vit trong Windows).
Thc hành
Bài thc hành s 1
1. Thi hành ng dng và thao tác trên ca s (window)
M các ca s My Computer, Recycle Bin. Đóng các ca s này li.
Hướng dn: D_Click lên các Shortcut tương ng trên màn hình nn để m, Click vào
nút Close
bên phi thanh tiêu đề để đóng li.
M các ca s Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, Paint.
Hướng dn: Chn nút Start/Programs/...
Thc hin các thao tác: phóng to, phc hi, thu nh, thay đổi kích thước, di chuyn
đóng ca s.
2. Thao tác trên màn hình nn (Desktop)
Thay đổi nh nn ca màn hình, s dng chc năng bo v màn hình (Screen Saver).
Hướ
ng dn: - Đưa chut đến vùng trng ca màn hình nn (Desktop).
- R_Click/Properties/chn lp Background (Desktop); lp Screen Saver.
- Thao tác da vào giáo trình lý thuyết chương 3 - phn 3.4
3. S dng đồng h h thng (Clock) trên thanh Taskbar
Xem và thay đổi Date/Time ca h thng.
Hướng dn: D_Click lên đồng h h thng.
n/hin đồng h (Clock) trên thanh Taskbar.
Hướng dn: Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu/ Chn lp Taskbar.
4. Xem/thay đổi các qui ước hi
n th v Date, Time, Number, Currency ca h thng
Hướng dn: Chn nút Start/ Settings/ Control Panel/Regional and Language Options,
sau đó chn các chc năng tương ng.
5. Dùng Windows Explorer để qun lý thư mc (Folder) và tp tin (File)
To cây thư mc như hình bên:
Giáo trình thc hành Tin hc căn bn
Đổi tên thư mc:
LINH TINH Æ HO SO
BAI SOAN Æ LY THUYET
BAI TAPÆ THUC HANH
Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học - Người đăng: Tran Thuan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Tin học 9 10 677