Ktl-icon-tai-lieu

Tin học 8

Được đăng lên bởi oanhthcsqp
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3

và

Giáo viên :PHAN THỊ LINH

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

1. DỮ LIỆU VÀ KIỂU DỮ LIỆU
VÝ dô 1:
Dòng ch÷
Phép toán
víi c¸c sè

Hãy trình bày các kiểu dữ liệu cơ bản
trong ngôn ngữ lập trình?

?
1

Kiểu số
nguyên

2

Kiểu số
Thực

3

Kiểu xâu
kí tự

Kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal

r
e
g
e
t
l
In
a
e
R

r
a
Ch
Kiểu cơ
bản

String

Tên kiểu

Phạm vi giá trị

Integer

Số nguyên trong khoảng -215 đến 215 – 1

Real

Số thực có giá trị tuyệt đối trong khoảng
2,9x10-39 đến 1,7x1038 và số 0

Char

Một kí tự trong bảng chữ cái

String

Xâu kí tự, tối đa gồm 255 kí tự

Trong pascal, để cho chương trình dịch hiểu dãy chữ số
là kiểu xâu. Ta phải đặt dãy chữ số đó trong
cặp dấu nháy đơn.
Ví dụ : ‘Chao cac ban’; ‘5324’

Bµi 3: Ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu

TiÕt 7

1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu
* D÷ liÖu
* Mét sè kiÓu d÷ liÖu thêng dïng nhÊt
Bµi tËp tr¾c nghiÖm: §iÒn dÊu x vµo « em lùa chän
- KiÓu sè nguyªn: 38, 25, -3, …
KiÓu ...
sè
KiÓu sè KiÓu kÝ tù KiÓu x©u
- KiÓu sè thùc:
3.14,
Stt 1.55,D÷
liÖu8.5, -3.2,
nguyªn
thùc
- KiÓu x©u kÝ tù: lµ d·y c¸c ch÷ c¸i, ch÷ sè vµ 1
1
4321
x
sè kÝ hiÖu kh¸c:
Chó ý: Dữ li2ệu kiểu ‘4321’
kÝ tù vµ kiÓu x©u trong
x
Pascal đượ3
c đặt trong‘1’
cặp dấu nh¸y đơn.
x
4

1

5

‘ Líp 8B’

6

3.14

7

‘A’

8

1.0

x

x

x
x

x

2. CÁC PHÉP TOÁN VỚI DỮ LIỆU KIỂU SỐ
Kí hiệu các phép toán số học trong ngôn ngữ Pascal
Kí hiệu

Phép toán

Kiểu dữ liệu

+

Cộng

Số nguyên, số thực

*

Trừ

Số nguyên, số thực

Nhân

Số nguyên, số thực

/

Chia

Số nguyên, số thực

div
mod

Chia lấy phần nguyên

Số nguyên

Chia lấy phần dư

Số nguyên

PHÉP TOÁN

axb–c+d
a
15 + 5 x
2
x 5
y
 x  2 2

a  3 b 5

  a  b c  d  6  a
3

PHÉP TOÁN TRONG PASCAL

a*b – c + d
15+5*(a/2)

(x+5)/(a+3)-y(b+5)*(x+2)(x+2)

((a+b)*(c-d)+5)/3-a

Vậy, quy tắc để tính
các biểu thức số học
trong ngôn ngữ Pascal
là gì???

Quy tắc tính các biểu thức số học trong ngôn ngữ Pascal

- Các phép toán trong ngoặc được thực hiện trước tiên.
- Trong dãy các phép toán không có dấu ngoặc,
các phép nhân, phép chia lấy phần nguyên (div)
và phép chia lấy phần dư (mod) được thực hiện trước.
- Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo thứ tự
từ trái sang phải.
-Trong ngôn ngữ lập trình chỉ được sử dụng dấu
ngoặc tròn

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Bài tập 1:

Em hãy chọn kết quả của bạn làm đúng nhất

Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của phép chia, phép chia lấy
phần nguyên và lấy phần dư của hai số nguyên 14 và 5 như sau:
(A) 14 / 5...
Bài 3
Giáo viên :PHAN THỊ LINH
Tin học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học 8 - Người đăng: oanhthcsqp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tin học 8 9 10 159