Ktl-icon-tai-lieu

Tin học 8

Được đăng lên bởi nghiapro2906
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 1. M¸y tÝnh
vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh
C©u hái vµ bµi tËp
1. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh yªu cÇu ch¬ng tr×nh t×m kiÕm mét
côm trong v¨n b¶n thay thÕ b»ng mét m kh¸c, thùc chÊt ta ®·
yªu cÇu m¸y tÝnh thùc hiÖn nh÷ng lÖnh g×? thÓ thay ®æi thø nh÷ng
lÖnh ®ã mµ vÉn kh«ng thay ®æi kÕt qu¶ ®îc kh«ng?
2. Trong r«-bèt, nÕu thay ®æi t cña hai lÖnh trong ch¬ng tr×nh,
r«-bèt thùc hiÖn ®îc c«ng viÖc nhÆt r¸c kh«ng? H·y x¸c ®Þnh trÝ míi
cña r«-bèt sau khi thùc hiÖn xong lÖnh “H·y quÐt nhµ” vµ ®a ra c¸c lÖnh ®Ó
r«-bèt trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu cña m×nh.
3. H·y cho biÕt lÝ do cÇn ph¶i viÕt ch¬ng tr×nh ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh.
4. T¹i sao ngêi ta ph¶i t¹o ra c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh trong khi thÓ ®iÒu
khiÓn m¸y tÝnh b»ng ng«n ng÷ m¸y?
5. Ch¬ng tr×nh dÞch lµm g×?
6. H·y cho biÕt c¸c bíc cÇn thùc hiÖn ®Ó t¹o ra c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh.
Híng dÉn tr¶ lêi
1. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh yªu cÇu ch¬ng tr×nh t×m kiÕm mét
côm trong v¨n b¶n thay thÕ b»ng mét m kh¸c, thùc chÊt ta ®·
yªu cÇu m¸y tÝnh thùc hiÖn rÊt nhiÒu lÖnh. thÓ m« c¸c lÖnh víi c¸c
møc ®é chi tiÕt kh¸c nhau. Díi ®©y chØ nh÷ng lÖnh b¶n nhÊt theo
trËt tù thùc hiÖn viÖc thay thÕ mét côm tõ t×m ®îc:
1. Sao chÐp côm tõ cÇn t×m vµo bé nhí (ta gäi ®©y lµ côm tõ 1).
2. Sao chÐp côm tõ sÏ thay thÕ côm tõ t×m ®îc vµo bé nhí (côm tõ 2).
3. T×m côm tõ 1 trong v¨n b¶n.
4. Xãa côm tõ 1 t×m ®îc trong v¨n b¶n.
5. Sao chÐp côm tõ 2 vµo vÞ trÝ con trá trong v¨n b¶n.
Díi ®©y m« t¶ mét c¸ch chi tiÕt h¬n:
1. Sao chÐp d·y kÝ tù cÇn t×m vµo bé nhí (d·y 1).
2. Sao chÐp d·y kÝ tù sÏ thay thÕ d·y kÝ tù t×m ®îc vµo bé nhí (d·y 2).
3. §Æt con trá tríc kÝ tù ®Çu tiªn trong v¨n b¶n.
4. Sao chÐp d·y (tÝnh trÝ con trá sang ph¶i) ®é dµi b»ng d·y
kÝ tù cÇn t×m vµo bé nhí (d·y 3).
5. So s¸nh d·y 1 d·y 3. NÕu d·y 3 kh«ng trïng víi d·y 1, chuyÓn ®Õn
lÖnh 8.
6. Xãa d·y 3 trong v¨n b¶n.
3
Tin học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học 8 - Người đăng: nghiapro2906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tin học 8 9 10 950