Ktl-icon-tai-lieu

tin hoc a

Được đăng lên bởi Chánh Hiếu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 20 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M

icrosot vừa mới phát hành phiên bản windows 8 Consumer Preview để
người dùng tải về miễn phí .Hệ điều hành thiên về hổ trợ màn hình cảm
ứng này được Microsof tạo ra với tham vọng ,chặn đứng sự bành trướng
của Apple và Google trong thị trường máy tính bảng.
1. Giao diện người
Hiện tại ,Microsoft
bản trên
dùng Metro
đang cung cấp một giai
một thiết bị
Xuất
diện đồng nhất dạng
di động
hiện lần đầu năm 2010
Metro Ui này cho
Windows 8
khi windows Phone ra
smartphone ,máy tính
.Bàn phím
mắt, Metro UI là tính
bảng và máy tính cá
mới cũng có thể tách
năng khá đặc sắc được
nhân, và hy vọng điều
thành 2 nữa để giúp
coi là trụ cột của
đó sẽ giúp tăng doanh
người dùng gõ bằng
Windows 8.Metro UI
số bán ra của các thiết
ngón tay cái khi đang
cung cấp các nền ở
bị Windows Phone.
giữ thiết bị
dạng Widget nhu bạn
2. Hướng tới cảm
từng nhìn thấy trên
ứng
Windows 7,chứa thông
Với tính năng
tin và ứng dụng khi
này ,chắc chắn rằng
bạn gõ vào từng vùng
Windows không còn
cụ thể.
hạn chế khi sử dụng
Ví như
trên các thiết bị màn
ứng dụng (widget) hiện
hình cảm ứng .Các
nay tren nền (deskop)
màn hình điện dung sử
Windows 7 ,bạn chỉ
dụng dể dàng hơn,
cần gõ nhẹ vào đó,hoặc
cung cấp phần mềm cơ
nhấp vào là có thêm
bản được tối ưu hóa để
nhiều thông tin chi
tận dụng lợi thế của
tiết,chẳng hạn như thời
chúng. Cuối cùng
tiết 5 ngày tiếp
Microsoft đã chỉnh sửa
theo,hoặc thời tiết ở
lại hoàn toàn bàn phím
những khu vực khác sẽ
cảm ứng trong
như thế nào.Việc cập
Windows 8 . Chúng
nhật thường xuyên các
mô phỏng lại theo tính
nền ứng dụng kiểu này
năng của Windows
vừ giúp ích cho bên
Phone – hệ điều hành
cung cao61 thông tin
cho điện thoại di động.
vừa giúp ứng dụng
Đây được coi là
được sử dụng một cách
những tính năng tốt
toàn diện hơn.
nhất để giúp nhập văn
-------------------------------------------------------------------------------------------------

...
icrosot vừa mới phát hành phiên bản windows 8 Consumer Preview để
người dùng tải về miễn phí .Hệ điều hành thiên về hổ trợ màn hình cảm
ứng này được Microsof tạo ra với tham vọng ,chặn đứng sự bành trướng
của Apple và Google trong thị trường máy tính bảng.
M
1. Giao diện người
dùng Metro
Xuất
hiện lần đầu năm 2010
khi windows Phone ra
mắt, Metro UI là tính
năng khá đặc sắc được
coi là trụ cột của
Windows 8.Metro UI
cung cấp các nền ở
dạng Widget nhu bạn
từng nhìn thấy trên
Windows 7,chứa thông
tin và ứng dụng khi
bạn gõ vào từng vùng
cụ thể.
Ví như
ứng dụng (widget) hiện
nay tren nền (deskop)
Windows 7 ,bạn chỉ
cần gõ nhẹ vào đó,hoặc
nhấp vào là có thêm
nhiều thông tin chi
tiết,chẳng hạn như thời
tiết 5 ngày tiếp
theo,hoặc thời tiết ở
những khu vực khác sẽ
như thế nào.Việc cập
nhật thường xuyên các
nền ứng dụng kiểu này
vừ giúp ích cho bên
cung cao61 thông tin
vừa giúp ứng dụng
được sử dụng một cách
toàn diện hơn.
Hiện tại ,Microsoft
đang cung cấp một giai
diện đồng nhất dạng
Metro Ui này cho
smartphone ,máy tính
bảng và máy tính cá
nhân, và hy vọng điều
đó sẽ giúp tăng doanh
số bán ra của các thiết
bị Windows Phone.
2. Hướng tới cảm
ứng
Với tính năng
này ,chắc chắn rằng
Windows không còn
hạn chế khi sử dụng
trên các thiết bị màn
hình cảm ứng .Các
màn hình điện dung sử
dụng dể dàng hơn,
cung cấp phần mềm cơ
bản được tối ưu hóa để
tận dụng lợi thế của
chúng. Cuối cùng
Microsoft đã chỉnh sửa
lại hoàn toàn bàn phím
cảm ứng trong
Windows 8 . Chúng
mô phỏng lại theo tính
năng của Windows
Phone – hệ điều hành
cho điện thoại di động.
Đây được coi là
những tính năng tốt
nhất để giúp nhập văn
bản trên
một thiết bị
di động
Windows 8
.Bàn phím
mới cũng có thể tách
thành 2 nữa để giúp
người dùng gõ bằng
ngón tay cái khi đang
giữ thiết bị
-------------------------------------------------------------------------------------------------
tin hoc a - Người đăng: Chánh Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tin hoc a 9 10 257