Ktl-icon-tai-lieu

Tin học cơ bản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1:NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. Khái niệm chung

1.1. Khái niệm về tin học
Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quá trình xử lý thông tin một cách
tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu là máy tính điện tử.

1.2. Các lĩnh vực của tin học
• Phần cứng: Gồm những đối tượng vật lý hữu hình như vi mạch, bản mạch in, dây cáp nối mạch
điện, bộ nhớ, màn hình, máy in, thiết bị đầu cuối, nguồn nuôi,...Phần cứng thực hiện các chức năng xử
lý thông tin cơ bản ở mức thấp nhất tức là các tín hiệu nhị phân {0,1}
• Phần mềm: Là các chương trình (program) điều khiển các hoạt động phần cứng của máy vi tính
và chỉ đạo việc xử lý dữ liệu. Phần mềm của máy tính được chia làm hai loại: Phần mềm hệ
thống(System software) và phần mềm ứng dụng( Applications software). Phần mềm hệ thống khi được
đưa vào bộ nhớ chính, nó chỉ đạo máy tính thực hiện các công việc. Phần mềm ứng dụng là các
chương trình được thiết kế đẻ giải quyết một bài toán hay một vấn đề cụ thể để đáp ứng một nhu cầu
riêng trong một số lĩnh vực.
Máy tính cá nhân PC( Personal Computer). Theo đúng tên gọi của nó là máy tính có thẻ sử dụng bởi
riêng một người.
1.3. Đơn vị lưu trữ thông tin:
Đơn vị bé nhất dùng để lưu trữ thông tin là bit. Lượng thông tin chứa trong 1 bit là vừa đủ để nhận biết
một trong 2 trạng thái có xác suất xuất hiện như nhau.Trong máy vi tính tuỳ theo từng phần mềm, từng ngôn
ngữ mà các số khi đưa vào máy tính có thể là các hệ cơ số khác nhau, tuy nhiên mọi cơ số khác nhau đều
được chuyển thành hệ cơ số 2 ( hệ nhị phân). Tại mỗi thời điểm trong 1 bit chỉ lưu trữ được hoặc là chữ số 0
hoặc là chữ số 1. Từ bit là từ viết tắt của Binary Digit (Chữ số nhị phân).
Trong tin học ta thường dùng một số đơn vị bội của bit sau đây:
tên gọi
Byte
Kilobyte
Megabyte
Gigabyte

Viết tắt
B
KB
MB
GB

Giá trị
8 bit
1024 bytes = 210B
1024KB = 210KB
1024MB = 210MB

II. Hệ Điều Hành MS-DOS

2.1. Hệ điều hành là gì?
Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt
động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên máy tính. Các hệ
điều hành thông dụng: MS-DOS, Windows, Unix, Linux, OS/2, Macintosh …
2.2. Hệ điều hành MS - DOS
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) là hệ điều hành(HĐH) của tập đoàn khổng lồ Microsoft. Phiên bản
đầu tiên của MS-DOS được viết năm 1981.
MS-DOS là HĐH đơn nhiệm (tại một thời điểm chỉ chạy được một trình ứng dụng).
MS-DOS giao diện với người sử dụng thông qua dòng lệnh.

1

...
1
BÀI 1:NHNG KHÁI NIM CƠ BN
I. Khái nim chung
1.1. Khái nim v tin hc
Tin hc là ngành khoa hc công ngh nghiên cu các phương pháp, các quá trình x lý thông tin mt cách
t động da trên các phương tin k thut mà ch yếu là máy tính đin t.
1.2. Các lĩnh vc ca tin hc
Phn cng: Gm nhng đối tượng vt lý hu hình như vi mch, bn mch in, dây cáp ni mch
đin, b nh, màn hình, máy in, thiết b đầu cui, ngun nuôi,...Phn cng thc hin các chc năng x
lý thông tin cơ bn mc thp nht tc là các tín hiu nh phân {0,1}
Phn mm: Là các chương trình (program) điu khin các hot động phn cng ca máy vi tính
và ch đạo vic x lý d liu. Phn mm ca máy tính được chia làm hai loi: Phn mm h
thng(System software) và phn mm ng dng( Applications software). Phn mm h thng khi được
đưa vào b nh chính, nó ch đạo máy tính thc hin các công vic. Phn mm ng dng là các
ch
ương trình được thiết kế đẻ gii quyết mt bài toán hay mt vn đề c th để đáp ng mt nhu cu
riêng trong mt s lĩnh vc.
Máy tính cá nhân PC( Personal Computer). Theo đúng tên gi ca nó là máy tính có th s dng bi
riêng mt người.
1.3. Đơn v lưu tr thông tin:
Đơn v bé nht dùng để lưu tr thông tin là bit. Lượng thông tin cha trong 1 bit là va đủ để nhn biết
mt trong 2 trng thái có xác sut xut hin như nhau.Trong máy vi tính tu theo tng phn mm, tng ngôn
ng mà các s khi đưa vào máy tính có th là các h cơ s khác nhau, tuy nhiên mi cơ s khác nhau đều
được chuyn thành h cơ s 2 ( h nh phân). Ti mi thi đim trong 1 bit ch lưu tr được hoc là ch s 0
hoc là ch s
1. T bit là t viết tt ca Binary Digit (Ch s nh phân).
Trong tin hc ta thường dùng mt s đơn v bi ca bit sau đây:
tên gi Viết tt Giá tr
Byte
Kilobyte
Megabyte
Gigabyte
B
KB
MB
GB
8 bit
1024 bytes = 2
10
B
1024KB = 2
10
KB
1024MB = 2
10
MB
II. H Điu Hành MS-DOS
2.1. H điu hành là gì?
H điu hành là phn mm quan trng nht cho máy tính đin t có nhim v điu khin mi hot
động cơ s ca máy tính, giúp phn mm ca người s dng có th chy được trên máy tính. Các h
điu hành thông dng: MS-DOS, Windows, Unix, Linux, OS/2, Macintosh …
2.2. H điu hành MS - DOS
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) là h điu hành(HĐH) ca tp đoàn khng l Microsoft. Phiên bn
đầu tiên ca MS-DOS được viết năm 1981.
MS-DOS là HĐH đơn nhim (ti mt thi đim ch chy được mt trình ng dng).
MS-DOS giao din vi người s dng thông qua dòng lnh.
Tin học cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học cơ bản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tin học cơ bản 9 10 464