Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương

Được đăng lên bởi son-1300915
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1TB: Trong các hệ điều hành sau, hệ điều hành nào là đơn nhiệm?
a. MS-DOS
b. LINUX
c. WINDOWS XP
d. WINDOWS 7
Câu 2TB: Dịch vụ DNS có chức năng chính là gì?
a. Phân giải tên miền (IP sang tên và ngược lại)
b. Phân giải tên netbios
c. Phân giải địa chỉ MAC
d. Tất cả đều sai
Câu 3K: Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực
tiếp giữa chúng?
a. Cáp quang
b. Cáp UTP thẳng
c. Cáp STP
d. Cáp UTP chéo (crossover)
Câu 4K: Khi nối mạng giữa máy tính tới switch, ta sử dụng loại cáp nào để nối
trực tiếp giữa chúng?
a. Cáp quang
b. Cáp UTP thẳng
c. Cáp STP
d. Cáp UTP chéo (crossover)
Câu 5K: Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là?
a. Các giao thức
b. Các dịch vụ
c. Các hệ điều hành mạng
d. Các thiết bị mang tải
Câu 6TB: Kết quả nào sau đây không đúng?
a. 163 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là: 10100011
b. 111 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01001111
c. 125 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01111101
d. 178 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 10110010
Câu 7K: Với kiểu kết nối mạng theo dạng hình sao (Star), khi một trạm trong
mạng ngưng hoạt động thì các trạm còn lại?
a. Hoạt động bình thường
b. Đều ngưng hoạt động
c. Hoạt động không ổn định
d. Các câu trên đều đúng
Câu 8K: Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ MAC?
a. 192.201.63.251
b. 0000.1234.FEG
c. 19-22-01-63-25
d. 00-00-12-34-FE-AA

Câu 9K: Để kiểm tra kết nối mạng từ một máy tính tới một máy tính khác, bạn sử
dụng lệnh nào (chọn 2)?
a. ipconfig
b. tracert
c. iproute
d. show cdp neighbor
e. ping
Câu 10TB: Microsoft Outlook là phần mềm cho phép bạn?
a. Truy cập web
b. Tải game và các ứng dụng trên internet
c. Duyệt mail
d. Tạo và chỉnh sửa văn bản
Câu 11D: Địa chỉ website nào dưới đây có cấu trúc không đúng
a. 
b. 
c. 
d. http:dantri.com.vn
Câu 12D: Địa chỉ email nào dưới đây có cấu trúc đúng?
a. abcdegmail.com
b. abcde$gmail.com
c. ab.cde@gmail.com
d. @gmail.com
Câu 13D: Trong các phần mềm dưới đây, hãy chỉ ra phần mềm nào không phải là
trình duyệt web?
a. Mozzila Firefox
b. Microsoft Access
c. Apple Safari
d. Internet Explorer
Câu 14TB: Địa chỉ (đường dẫn) cho phép xác định một tài nguyên trên Web được
gọi là ?
a. URL
b. Protocol
c. Web support
d. Http
Câu 14D: HTTP là viết tắt của?
a. Hyperlink Transfer Protocol
b. Hypertext Transport Protocol
c. Hyperlink Transmission Protocol
d. Hypertext Transfer Protocol
Câu 15D: Đơn vị đo MB/s dùng để đo đại lượng nào?
a. Dung lượng b...
Câu 1TB: Trong các h điều hành sau, h điều hành nào là đơn nhim?
a. MS-DOS
b. LINUX
c. WINDOWS XP
d. WINDOWS 7
Câu 2TB: Dch v DNS có chức năng chính là gì?
a. Phân gii tên min (IP sang tên và ngưc li)
b. Phân gii tên netbios
c. Phân giải địa ch MAC
d. Tt c đều sai
Câu 3K: Khi ni mng gia 2 máy tính, chúng ta s dng loại cáp nào để ni trc
tiếp gia chúng?
a. Cáp quang
b. Cáp UTP thng
c. Cáp STP
d. Cáp UTP chéo (crossover)
Câu 4K: Khi ni mng gia máy tính ti switch, ta s dng loi cáp nào để ni
trc tiếp gia chúng?
a. Cáp quang
b. Cáp UTP thng
c. Cáp STP
d. Cáp UTP chéo (crossover)
Câu 5K: Các quy tc điu qun vic truyền thông máy tính được gi là?
a. Các giao thc
b. Các dch v
c. Các h điều hành mng
d. Các thiết b mang ti
Câu 6TB: Kết qu nào sau đây không đúng?
a. 163 chuyn sang nh phân s có giá tr là: 10100011
b. 111 chuyn sang nh phân s có giá tr là : 01001111
c. 125 chuyn sang nh phân s có giá tr là : 01111101
d. 178 chuyn sang nh phân s có giá tr là : 10110010
Câu 7K: Vi kiu kết ni mng theo dng hình sao (Star), khi mt trm trong
mạng ngưng hoạt động thì các trm còn li?
a. Hoạt động bình thưng
b. Đều ngưng hoạt động
c. Hoạt động không ổn định
d. Các câu trên đều đúng
Câu 8K: Địa ch nào dưới đây là địa ch MAC?
a. 192.201.63.251
b. 0000.1234.FEG
c. 19-22-01-63-25
d. 00-00-12-34-FE-AA
Tin học đại cương - Trang 2
Tin học đại cương - Người đăng: son-1300915
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tin học đại cương 9 10 347