Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương

Được đăng lên bởi cactus07
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ng©n hµng ®¸p ¸n m«n: Tin häc.
1.§Þnh nghÜa tin häc. Ph©n biÖt hai lÜnh vùc nghiªn cøu cña tin häc lµ khoa häc kü thuËt phÇn cøng vµ khoa häc kü thuËt phÇn mÒm.
#§Þnh nghÜa Tin häc: tin häc lµ nganh khoa häc chuyªn nghiªn cøu viÖc thu nhËp th«ng tin, qu¶n lý th«ng tin, xö lý vµ chuyÓn nhËn th«ng tintheo c¸ch nµo
®ã nh»m ®¹t ®îc ë møc ®é tèt nhÊt môc tiªu ®Æt ra tõ tríc cña con ngêi.
#Ph©n biÖt Hai lÜnh vùc ®îc tËp trung nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn song hµnh cña tin häc lµ: khoa häc kü thuËt phÇn cøng vµ khoa häc kü thuËt phÇn mÒm. Khoa
häc kü thuËt phÇn cøng bao gåm toµn bé c¸c vÊn ®Ò vÒ thiÕt bÞ cña m¸y tÝnh vµ c¸c ph¬ng tiÑen th«ng tin hiÖn ®¹i. Khoa häc kü thuËt phÇn mÒm bao gåm c¸c
ch¬ng tr×nh phôc vô nhu cÇu ®IÒu khiÓn ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh, cña toµn bé hÖ thèng trang thiÕt bÞ vµ c¸c ch¬ng tr×nh xö lý th«ng tin tù ®éng.
2.§Þnh nghÜa th«ng tin. Tr×nh bÇy c¸c néi dung trong qui tr×nh xö lý th«ng tin.
#§Þnh nghÜaTh«ng tin :lµ tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ gióp cho con ngêi hiÓu ®îc vÒ ®èi tîng mµ m×nh quan t©m.
#Tr×nh bµy Qui tr×nh xö lý th«ng tin:
Qui tr×nh xö lý th«ng tin bao gåm
a.Thu nhËp th«ng tin: qu¸ tr×nh tiÕp nhËn th«ng tin nh»m tËp hîp nh÷ng th«ng tinsë vÒ ®èi tîng qu¶n lý, nh÷ng th«ng tin phat sinh do ho¹t ®éng th-
êng xuyªn cña ®èi tîng qu¶n lý, nh÷ng th«ng tin ph¸t sinh do ho¹t ®éng thêng xuyªn cña ®èi tîng qu¶n lý, chóng ®îc cËp nhËt, s¾p xÕp trong nh÷ng kho
chøa th«ng tin cña hÖ thèng qu¶n lý ( gäi lµ c¬ së d÷ liÖu – CSDL).
b.Lu tr÷ th«ng tin: c¸c th«ng tin ®· cã cÇn lu tr÷ ®Ó phôc vuk cho nhu cÇu khai th¸c sö dông sau nµy. Tuy nhiªn, lu tr÷ nh thÕ nµo cho thËt khoa häc kh«ng
ph¶I lµ viÖc ®¬n gi¶n. Th«ng thêng th«ng tin sau khi ®îc thu nhËp hoÆc xöc¬ së ( xö lý theo nghÜa hÑp ) vµ ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng sè liÖu, v¨n b¶n hay s¬
®å, biÓu b¶ng, h×nh ¶nh,
c.Xö th«ng tin ( theo nghÜa hÑp ): qtr×nh chÕ biÕn c¸c th«ng tin ®· ® îc thu nhËp nh»mo ra th«ng tint qu¶. Mçi lo¹I th«ng tin ®Òu mét qui
tr×nh chÕ biÕn t¬ng øng – thèng c¸c thao t¸c dùa trªn th«ng tin ph¸p lý, t¸c ®éng lªn th«ng tin gèc th«ng tin ph¸t sinh, theo mét tr×nhnhÊt ®Þnh
n»m trong mét ph¹m vi cô thÓ, víi nôc tiªu ®a ra nh÷ng th«ng tin kÕt qu¶ phôc vô cho nhu cÇu cña ho¹t ®éng qu¶n lý.
d.Tra cøu th«ng tin: lµ qu¸ tr×nh tra cøu, t×m kiÕm, chän läc th«ng tin ®îc lu tr÷. §©ymét qu¸ tr×nh thêng xuyªn trong mäi ho¹t ®éng qu¶n lý, gióp cho
c¸c nhµ qu¶n lý thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o cã c¬ së khoa häc ®¶m b¶o phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ thÞ trêng, trªn c¬ së ph¸p lý do nhµ níc qui ®Þnh.
e.TruyÒn dÉn th«ng tin: qu¸ tr×nh trao ®æi cung cÊp th«ng tin gi÷a c¸c ®èi tîng cÇn thiÕt th«ng tin trong thèng qu¶n lý, nh»m t¹o mèi liªn l¹c
phèi hîp t¸c ®éng gi÷a c¸c chøc, c¸ nh©n, gióp cho thèng ho¹t ®éng ®ång bé, nhÞp nhµng. Qu¸ tr×nh nµy còng t¹o nªn mèi quan hai chiÒu liªn tôc
gi÷a phËn ®Ióu hµnh ( chñ thªt qu¶n ) c¸c phËn chÞu sù ®IÒu hµnh ( kh¸ch thÓ qu¶n lý) trªn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c nhau thuéc tõng lÜnh vùc cô thÓ.
Trong viÖc truyÒn tin, cã hai yªu cÇu ®Æt ra lµ: thêi gian th«ng tin ®I tõ n¬I ph¸t tíi n¬I nhËn ph¶I thËt ng¾nsù sai lÖch nÕu cã thÓ ph¶I hanj chÕ ®Õn møc
thÊp nhÊt.
3.Kh¸I niÖm c«ng nghÖ th«ng tin. Vai trß cña c«ng nghÖ th«ng tin trong ph¸t triÓn cña XH trong th¬× ®¹I ngµy nay. Kh¸I niÖm khin trÝ thøc
vµ c¸c ®Æc ®IÓm cña kinh tÕ trÝ thøc.
#Kh¸I niÖm C«ng nghÖ th«ng tin : c«ng nghÖ kÕt hîp gi÷a m¸y tÝnh ( cña tin häc), truyÒn th«ng ( ®Æc biÖt viÔn th«ng )vµ c¸c nguån lùc ®¶m b¶o vµ
phôc vô cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ ®îc sö dông tõ hai lÜnh vùc kÓ trªn.
-Vai trß : trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng nghÖ th«ng tin ®· cã nh÷ng t¸c ®«ng ¶nh hëng ®¸ng kÓ, ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn sù biÕn ®æi cña XH. Cô thÓ lµ CHTT
®· t¹o nªn 9 sù thay ®æi lín lµ:
+Thay ®æi c¸ch thøc giao tiÕp cña con ngêi.
+Thay ®æi c¸ch thøc sö dông th«ng tin.
+Thay ®æi b¶n chÊt c«ng viÖc vµ h×nh thøc lao ®éng.
+Thay ®æi c¸ch thøc lµm viÖc: thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt, dÞch vô.
+Thay ®æi c¸ch thøc häc tËp vµ ho¹t ®«ng gi¸o dôc.
+Thay ®æi c¸ch thøc nghiªn cøu.
+Thay ®æi c¸ch thøc ch¨m sãc søc khoÎ vµ ho¹t ®éng y tÕ.
+Thay ®æi b¶n chÊt cña th¬ng m¹i.
+Thay ®æi c¸ch thøc ho¹t ®éng cña chÝnh phñ.
#Kh¸I niÖm niÖm tri thøc:
Díi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹I, ®Æc biÖt c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu míi, c«ng nghÖ tù
®éng ho¸, c«ng nghÖ n¨ng lîng, NÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang chuyÓn tõ kinh tÕ c«ng nghiÖp sang kinh tÕ th«ng tin – kinh tÕ tri thøc, nÒn v¨n ho¸ loµI ng êi
®ang chuyÓn tõ v¨n minh trÝ tuÖ. Cã thÓ kÓ ra c¸c ®Æc ®IÓm chÝnh cña nÒn kinh tÕ míi – kinh tÕ tri thøc lµ:
+Tri thøc: nÒn kinh tÕ míi lµ nÒn kinh tÕ dùa tren tri thøc trong SX s¶n phÈm vµ cung cÊp dÞch vômét b íc chuyÓn ®æi tõ lao ®éng c¬ b¾p sang lao ®éng
tri ãc. Tri thøc ®ang trë thµnhmét yÕu tè quan träng cñ s¶n phÈm. Kho¶ng c¸ch giac ngêi tiªu dïng vµ ngêi SX, gi÷a ngêi sö dông vµ ngêi cung cÊp s¶n phÈm
vµ dÞch vô ngµy cµng rót ng¾n.
+Sè ho¸:
+¶o ho¸:
+Ph©n tö ho¸.
+NhÊt thÓ ho¸.
+Phi m«I giíi.
+Héi tô.
+S¸ng t¹o vµ ®æi m¬Ý.
+Sù tham gia cña ngêi tiªu dïng.
+TÝnh tøc thêi.
+Toµn cÇu ho¸.
+NhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh.
§¹I héi §¶ng lÇn thø VIII ®· kh¼ng ®Þnh ph¶I ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹I ho¸ ®Ó ®Õn kho¶ng n¨m 2002 níc ta vÒ b¶n tr¬e thµnh níc c«ng
nghiÖp, ®ång thêi §¹I héi §¶ng lÇn thø IX còng ®· x¸c ®Þnh lµ chóng ta sÏ ph¶I: “ TËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn, hiÖn ®¹I vÒ khoa häc
c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ CNTT, tranh thñ øng dông ngµy cµng nhiÒu h¬n, ë møc ®é cao h¬n phæ biÕn h¬n nh÷ng thµnh tùu c«ng nghÖ hiÖn ®¹I vµ tri thøc
míi, tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc.
4.KÓ tªn c¸c bé phËn c¬ b¶n cña m¸y tÝnh vµ tr×nh bµy mét sè hiÓu biÕt chÝnh vÒ c¸c bé phËn ®ã.
*C¸c bé phËn c¬ b¶n cña m¸y tÝnh:
1
Tin học đại cương - Trang 2
Tin học đại cương - Người đăng: cactus07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tin học đại cương 9 10 497