Ktl-icon-tai-lieu

Tin Học Đại Cương

Được đăng lên bởi ngoc-tuan1
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 5468 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 1
PHÁÖN I : DÆÎ LIÃÛU VAÌ CHÆÅNG TRÇNH
TÊNH TOAÏN CAÏC BIÃØU THÆÏC
1. Viãút chæång trçnh nháûp baïn kênh R vaì xuáút ra maìn hçnh thãø
têch V vaì diãûn têch S cuía hçnh cáöu
(V = 4πR
3
/ 3 vaì S=4πR
2
)
* Thuáût toaïn:
+ Coï thãø khai baïo caïc biãún : V,S,R
+ Nháûp R tæì baìn phêm (dæî liãûu nháûp vaìo tæì baìn phêm)
+ Gaïn: V theo cäng thæïc:V = 4πR
3
/ 3
S=4πR
2
+ Viãút keït quía V, s ra maìn hçnh (kãút quaí xuáút ra)
* Chæång trçnh
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
clrscr();
float v,s,r;
printf(" Nhap ban kinh hinh cau R(voi R>0)=");
scanf("%f",&r);
s=4*M_PI*r*r;
v=4*M_PI*r*r*r/3;
printf("Dien tich hinh cau= %0.2f",s);
printf("\nThe tich hinh cau= %0.2f",v);
getch();
}
*
út quaí chaûy demo
+ Vaìo R=2
+
Dien tich hinh cau la:50.27
+ The tich hinh cau la:33.51
* Nháûn xeït
Âáy laì baìi toaïn ráút âån giaín, tênh toaïn âån thuáön mäüt biãøu
thæïc.
Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaìông
Tin Học Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin Học Đại Cương - Người đăng: ngoc-tuan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Tin Học Đại Cương 9 10 692