Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương - giải thuật

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6189 lần   |   Lượt tải: 14 lần
IV. Giải thuật
1. Định nghĩa
- Là cơ sở xây dựng chương trình phần mềm MTĐT
- Dùng để trình bày cách đạt kết quả
- Thuật toán phải có dữ kiện ban đầu và kết thúc là kết quả

Giải thuật là một bản hướng dẫn gồm một số
hữu han các lệnh quy định một cách chính xác
các phép toán và những động tác cần thực
hiện một cách máy móc theo một trình tự đã
vạch rõ để giải quyết một loại bài toán hay
nhiệm vụ nào đó.

IV. Giải thuật
1. Định nghĩa

Ví dụ 1: viết giải thuật để tính điểm trung bình
của 3 môn Ngoại ngữ, Tin học, Anh văn?
Cách làm: Xác định điểm từng môn; tính tổng điểm 3 môn; lấy tổng điểm đó
chia cho 3; Kết quả của phép chia là điểm trung bình 3 môn.
Viết thuật toán
- Bước 1: gán điểm Ngoại ngữ = a
gán điểm Tin học = b
gán điểm Anh văn = c
gán điểm trung bình = ĐTB

- Bước 2: tính theo công thức
ĐTB = (a+b+c)/3
- Bước 3: kết thúc

Viết thuật toán
B
Ngoại ngữ = a
Tin học = b
Anh văn = c
Điểm trung bình = ĐTB

ĐTB = (a+b+c)/3
K

IV. Giải thuật
1. Định nghĩa
Giải thuật phải đảm bảo
 Người hoặc thiết bị thực hiện lệnh không cần biết bản
chất của bài toán mà chỉ cần có khả năng thực hiện các
phép tính trong thuật toán và làm đúng trình tự cũng xác
định được kết quả (thực hiện máy móc)
 Tính xác định
 Tính thông dụng
 Tính kết quả
 Tính dừng
 Các yếu tố vào - ra

IV. Giải thuật
2. Ngôn ngữ thuật toán
•
•

Ngôn ngữ thuật toán là cách thức trình bày, biểu diễn thuật toán
Phân loại ngôn ngữ thuật toán
1- Ngôn ngữ liệt kê: mô tả thuật toán theo trình tự từng bước
2- Ngôn ngữ sơ đồ khối
B

K

Khối bắt đầu,
khối kết thúc
Khối nhập dữ
liệu

Khối nhập công thức

+
-

Khối điều kiện

Ví dụ 2: viết giải thuật để tính tiền thưởng cho người lao động, biết mỗi sản
phẩm vượt định mức được thưởng 5000đồng?
Cách làm: Xác định tổng sản phẩm của mỗi lao động; định mức sản phẩm; lấy
tổng sản phẩm trừ định mức ; Kết quả của phép trừ là số lượng sản phẩm vượt
định mức; số sản phẩm vượt định mức nhân với 5000đồng; Kết quả của phép
nhân là tiền thưởng của người lao động.

Viết thuật toán
Bước 1: gán Tổng SP = a
gán Định mức = b
gán Số SP vượt định mức = c

gán Tiền thưởng = TT

Viết thuật toán
B
Tổng SP = a
Định mức = b
SP vượt định mức = c
Tiền thưởng = TT

Bước 2: nếu a <=b, chuyển bước
Bước 3: tính số SP vượt định mức
c = a-b
Bước 4: Tính tiền thưởng
TT = c*5000, chuyển bước 6
Bước 5: TT = 0
Bước 6: Kết thúc

a<=b
c = a-b
TT = c*5000
K

+ TT=0

Ví dụ 3: viết giải thuật để giải phương trình bậc 2:
ax2 +bx + c = 0, a#0?
Cách làm:

a#0
tính ∆ = b2 – 4ac
∆ <0, phương trình v...
IV. Giải thuật
1. Định nghĩa
-
Là cơ sở xây dựng chương trình phần mềm MTĐT
-
Dùng để trình bày cách đạt kết quả
-
Thuật toán phải có dữ kiện ban đầu và kết thúc là kết quả
Giải thuật là một bản hướng dẫn gồm một số
hữu han các lệnh quy định một cách chính xác
các phép toán và những động tác cần thực
hiện một cách máy móc theo một trình tự đã
vạch rõ để giải quyết một loại bài toán hay
nhiệm vụ nào đó.
Tin học đại cương - giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - giải thuật - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tin học đại cương - giải thuật 9 10 999