Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương - thông tin

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Thông tin (Information)

I.

Khái niệm TT

II.

Đặc điểm TT, phân loại TT, vai trò của TT

III.

Xử lý TT và quy trình xử lý TT

IV.

TT trong hoạt động quản lý

29/06/12

1 / 44

I. Khái niệm TT
1. Khái niệm


Tất cả những nội dung mang lại sự hiểu biết, nhận
thức cho con người về thế giới và mọi lĩnh vực hoạt
động của nó;



Được thể hiện theo những dạng tương ứng với lĩnh
vực mà nó phản ánh;



Được tác động theo những mục tiêu nhất định (ra
quyết định quản lý, đánh giá, nhận biết vấn đề,
chuyển hóa thành kỹ năng, kiến thức,..);



Luôn gắn liền với mọi hoạt động của con người.

29/06/12

2 / 44

I. Khái niệm TT
2. Vai trò của TT

Khoa học
 Giáo dục đào tạo
 Kinh tế
 Y học
 Văn hóa xã hội
 Quản lý


29/06/12

Xã hội TT Nền kinh tế
tri thức

3 / 44

II. Đặc điểm và phân loại TT
1. Đặc điểm TT



Xuất hiện ở tất cả các lĩnh vực;



Không mất đi khi sử dụng/chia sẻ mà được tái tạo
trở nên phong phú hơn



Khối lượng lớn:



Biến động liên tục;

 Tốc


29/06/12

độ tăng nhanh (>< tuổi thọ TT);

Được thể hiện dưới nhiều dạng
4 / 44

II. Đặc điểm và phân loại TT
1. Đặc điểm TT

Khối lượng
Khối lượng

Vật mang tin
Vật mang tin

Thông tin
Thông tin
Chất lượng
Chất lượng

Chính xác,
Chính xác,
dễ hiểu
dễ hiểu

Hình thức hữu hạn – Nội dung vô hạn
29/06/12

5 / 44

II. Đặc điểm và phân loại TT
2. Phân loại TT
HÌNH THỨC
HÌNH THỨC
THỂ HiỆN TT
THỂ HiỆN TT

NỘI DUNG TT
NỘI DUNG TT

Nói
Nói
Viết
Viết
Hình ảnh
Hình ảnh
Multimedia
Multimedia
KH-KT
KH-KT
Kinh tế
Kinh tế

QUY TRÌNH
QUY TRÌNH
XỬ LÝ TT
XỬ LÝ TT

PHẠM VI
PHẠM VI
SỬ DỤNG TT
SỬ DỤNG TT

Pháp luật
Pháp luật
Văn hóa – xã hội
Văn hóa – xã hội
THỜI GIAN
THỜI GIAN

ĐỐI TƯỢNG
ĐỐI TƯỢNG
SỬ DỤNG TT
SỬ DỤNG TT
29/06/12

DẠNG THỂ HiỆN
DẠNG THỂ HiỆN
6 / 44

II. Đặc điểm và phân loại TT
3. Tháp thông tin

Knowledge

Nghiên cứu, học tập
Tri thức
Xử lý (…)

Thông tin

Dữ liệu

Information

Data

Thu thập

29/06/12

7 / 44

Phân biệt hai khái niệm
DÖÕ LIEÄU
Laø nhöõng noäi
phaûn aùnh trung
caùc dieãn bieán,
ñoäng trong caùc
vöïc.

THOÂNG TIN
dung
thöïc
hoaït
lónh

VD: Ảnh mây vệ tinh

29/06/12

Laøø nhöõng döõ lieäu
ñöôïc saép xeáp thaønh
nhöõng noäi dung coù yù
nghóa ñeå phuïc vuï cho
moät coâng vieäc, moät
muïc ñích cuï theå.

VD: Bản tin dự báo
thời tiết
8 / 44

Vật mang tin là vật chất chuyên chở thông tin
(vật chứa thông tin)
Ví dụ:
Vật mang tin truyền thống: sách, báo
Các thiết bị truyền thông: TV, đài
Phim của máy ảnh
Trong tin học: băng từ, đĩa từ

29/06/12

9 / 44

Bùng nổ
Bùng nổ
T...
1 / 44
29/06/12
Chương 1. Thông tin (Information)
I. Khái niệm TT
II. Đặc điểm TT, phân loại TT, vai trò của TT
III. Xử lý TT và quy trình xử lý TT
IV. TT trong hoạt động quản lý
Tin học đại cương - thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - thông tin - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tin học đại cương - thông tin 9 10 25