Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương và ứng dụng

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tin học đại cương và ứng dụng
Chương 2. Cấu trúc máy tính
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: 

Chương 2. Cấu trúc máy tính
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Máy tính là gì?
Mô hình cấu trúc cơ bản của máy tính
CPU
Bộ nhớ
Bus tín hiệu
Thiết bị ngoại vi
Phần mềm

Chương 2. Cấu trúc máy tính

2/26

2.1. Máy tính là gì?


Máy tính tạo nên bởi
 Phần

cứng (hardware): các thiết bị vật lý của máy tính
 Phần mềm (software): chương trình lập sẵn


Xử lý dữ liệu để có thông tin mong muốn
 Nhận

dữ liệu vào
 Xử lý dữ liệu theo chương trình lập sẵn
 Đưa thông tin ra



Trải qua 4 thế hệ
Các loại máy tính
 Máy

tính cá nhân (PC - Personal Computer)
 Máy chủ chuyên dụng (Server)
 Máy tính lớn: Mainframe, Super Computer
 Các hệ vi điều khiển (Micro Controller)
Chương 2. Cấu trúc máy tính

3/26

Đây là một chiếc máy vi tính

Chương 2. Cấu trúc máy tính

4/26

2.2. Mô hình cấu trúc cơ bản của máy tính

CPU
Thiết bị
nhập

Thiết bị
xuất
Bộ nhớ

Chương 2. Cấu trúc máy tính

5/26

2.2.1. CPU - Central Processing Unit


Chức năng





Nguyên tắc






Điều khiển máy tính hoạt động
Xử lý dữ liệu
Nhận lệnh từ chương trình nằm
trong bộ nhớ chính
Giải mã lệnh
Thực hiện lệnh tuần tự

Bao gồm





Khối điều khiển: CU – Control
Unit
Khối toán học và luận lý: ALU
– Arithmetic and Logic Unit
Tập các thanh ghi: Registers
Bus nội bộ: Bus Interface Unit
Chương 2. Cấu trúc máy tính

6/26

a. Khối điều khiển (CU - Control Unit)


Điều khiển hoạt động của CPU và các thành
phần khác:
 Đọc

lệnh từ chương trình trong bộ nhớ chính
(instruction fetch).
 Giải mã lệnh (instruction decode).
 Thực thi lệnh đã giải mã một cách tuần tự
(instruction excution).

Chương 2. Cấu trúc máy tính

7/26

b. Khối tính toán (ALU - Arithmetic Logic Unit)


Thực hiện các phép toán số học và logic
 Các

phép toán số học: +,-,*,/.
 Các phép toán logic: NOT, AND, OR,…
 Các phép so sánh.
…


Dữ liệu
 Số

nguyên (integer).
 Số dấu phảy tĩnh (fixed point number).
 Số dấu phảy động (floating point number).
Chương 2. Cấu trúc máy tính

8/26

c. Tập thanh ghi (Registers)
Lưu trữ toán hạng, kết quả và các thông số
khác trong quá trình tính toán của CPU.
 Bao gồm:


 Con

trỏ chương trình (PC - Program Counter).
 Các thanh ghi đa chức năng.
 Thanh ghi chỉ số (index register).
 Thanh ghi cờ (flag register).

Chương 2. Cấu trúc máy tính

9/26

Một vài bộ vi xử lý


Intel processor



C...
Tin học đại cương và ứng dụng
Chương 2. Cấu trúc máy tính
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: http://is.ued.edu.vn
Tin học đại cương và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương và ứng dụng - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tin học đại cương và ứng dụng 9 10 407