Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương và ứng dụng

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tin học đại cương và ứng dụng
Chương 3a. Tổng quan mạng máy tính
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: 

Nội dung
Khái niệm Mạng máy tính
 Ưu điểm của mạng máy tính
 Các mô hình mạng máy tính
 Phân loại mạng máy tính
 Hệ điều hành mạng
 LAN và các ưu điểm của LAN
 Topo mạng


Chương 3a. Tổng quan về mạng máy tính

2 / 25

Mạng máy tính là gì ? (1)
 Mạng

máy tính: là tập hợp các máy tính độc
lập, được kết nối với nhau qua đường truyền
vật lý và tuân theo một số quy tắc truyền
thông nào đó.

Chương 3a. Tổng quan về mạng máy tính

3 / 25

Mạng máy tính là gì ? (2)
 Mạng

máy tính được phát triển trên yêu cầu
chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin
Ban đầu là các máy tính cớ lớn (MainFrame) có
khả năng chia sẻ tài nguyên cho các trạm làm
việc (Terminal) theo thời gian
 Về sau mạng máy tính được phát triển mạnh mẽ
nhờ sự ra đời của máy tính cá nhân (PC), cũng
chính từ đây mạng LAN được ra đời và phát
triển


Chương 3a. Tổng quan về mạng máy tính

4 / 25

Ưu điểm của Mạng máy tính?
 Tạo

khả năng làm việc phân tán
 Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc
khai thác và xử lý thông tin
 Chia sẻ nguồn thông tin với chất lượng cao
(tốc độ nhanh, tỷ lệ chính xác cao, thông tin
bảo mật....)
 Phục vụ công tác truyền tin
 Giảm được chi phí cho các dịch vụ khác
Chương 3a. Tổng quan về mạng máy tính

5 / 25

Các mô hình mạng máy tính?


Khái niệm:
 Tài

nguyên (resource): là các tập tin, máy in, hoặc các
thiết bị mạng mà người dùng mạng sử dụng.
 Máy chủ phục vụ (Server): là máy cung cấp tài nguyên
cho người dùng mạng
 Máy khách (client): là máy sử dụng tài nguyên mạng
do máy chủ phục vụ cung cấp


Mạng máy tính được chia thành 2 mô hình:



Mạng ngang hàng (Peer to Peer)
Mạng khách chủ (Client/Server)
Chương 3a. Tổng quan về mạng máy tính

6 / 25

Mạng ngang hàng (Peer to Peer) ?
Là mạng máy tính trong đó các máy tính có vai trò
như nhau và bình đẳng với nhau
 Mọi máy tính trong mạng đều có quyền chia sẽ tài
nguyên và đều có quyền sử dụng tài nguyên được
chia sẽ trên mạng
 Là mạng máy tính không có máy chủ phục vụ
 Thường sử dụng cùng một loại hệ điều hành và
giao thức kết nối mạng


Chương 3a. Tổng quan về mạng máy tính

7 / 25

Ưu và nhược điểm của Mạng ngang hàng
Mạng ngang hàng có các ưu, nhược điểm sau:
 Ưu điểm:
Không đòi hỏi máy chủ phục vụ
 Thiết kế, lắp đặt đơn giản và chi phí thấp




Nhược điểm:
 Không

quản trị tập trung về tà...
Tin học đại cương và ứng dụng
Chương 3a. Tổng quan mạng máy tính
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: http://is.ued.edu.vn
Tin học đại cương và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương và ứng dụng - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tin học đại cương và ứng dụng 9 10 642