Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương và ứng dụng

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thư Điện Tử (E-Mail)

Nội dung

Thư điện tử - Electronic mail
Một số mô hình của thư điện tử
Một số vấn đề khác

GV. Nguyễn Thành Thủy 2

Electronic mail




Electronic Mail (thư điện tử) là một dịch vụ
cho phép người sử dụng gửi và nhận thông
điệp và dữ liệu qua mạng máy tính
SMTP là giao thức đảm bảo cho hệ thống
gửi và nhận thông tin hoạt động trôi chảy.

GV. Nguyễn Thành Thủy 3

Hoạt động của Email


Giống như thư thông thường






Có địa chỉ người nhận, người gửi
Có các Bưu điện trung chuyển thư
Hệ thống vận chuyển thư dựa vào địa chỉ
người nhận
Hòm thư

GV. Nguyễn Thành Thủy 4

Nhận xét


Email là giải pháp
-

-

-

truyền gửi thông tin
tốc độ cao
rẻ tiền

Email là dịch vụ cơ bản nhất và phổ thông
nhất trên mạng các mạng máy tính.
Email là nền tảng để xây dựng một văn phòng
không giấy (paperless office).
GV. Nguyễn Thành Thủy 5

Mô hình thông điệp trực tiếp
Các thông điệp được gửi trực tiếp, ngay lập
tức tới các máy đang hoạt động trên một
LAN






GV. Nguyễn Thành Thủy 6



Mô hình hộp thư lưu








GV. Nguyễn Thành Thủy 7

Mô hình Internet
JAPAN
VDC






VITTI






GV. Nguyễn Thành Thủy 8




Địa chỉ thư điện tử (Email
address)
Địa chỉ nhận thư được ấn định bằng
cách dùng ký hiệu “@” để ghép nối
tên người dùng và tên miền:
username@domainname
 Ví dụ:
Q22978@hn.vnn.vn
nguyenhuong@vnu.edu.vn


GV. Nguyễn Thành Thủy 9

Tên người dùng (user name)




Là tên đăng ký của người dùng để gửi
và nhận thư điện tử.
Ví dụ: Ông Phạm Văn Quang có thể có
đăng ký người dùng là Q22978 hay
PVQuang hay QuangPV

GV. Nguyễn Thành Thủy 10

Tên miền (domain name)






Tên miền là tên miền của hộp thư lưu,
tuân theo các quy ước về tên miền của
Internet.
Ví dụ: vnu.edu.vn là tên miền của hộp
thư lưu của Đại học Quốc gia Hà nội
hn.vnn.vn là tên miền của hộp thư lưu
của VDC, khu vực Hà nội
GV. Nguyễn Thành Thủy 11

Phần mềm Email








Để nhận và đọc thư
Soạn thư mới
Trả lời thư, Chuyển tiếp thư
Có sổ địa chỉ, danh sách phân phối
Có công cụ lưu trữ, sắp xếp thư theo thư
mục
Gửi tệp đính kèm,
GV. Nguyễn Thành Thủy 12

Phân loại phần mềm email


POP Mail: Loại là ứng dụng trên hệ điều
hành




Outlook Express, Nescape Mesenger,
IncrediMail, v.v..

Web-based Mail: chạy trên trình duyệt


Hotmail, Yahoo Mail, Vol.vnn.vn, MailCity,
v.v..
GV. Nguyễn Thành Thủy 13

Ví dụ Web-based Mail


Yahoo Mail

GV. Nguyễn Thành Thủy 14

Virus qua email









Rất nguy hiểm
Phải hết sức cẩn thận với các thư có
tệp đính kèm...
Thư Điện Tử (E-Mail)
Thư Điện Tử (E-Mail)
Tin học đại cương và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương và ứng dụng - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tin học đại cương và ứng dụng 9 10 831