Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương và ứng dụng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tin học đại cương và ứng dụng
Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

Đặng Xuân Hà
Department of Computer Science
Hanoi Agricultural University
Office location: 3rd floor, Administrative building
Office phone: 8276346, Ext: 132
Email: dxha@hau1.edu.vn
Website: 

Ch1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thông tin và tin học
Lịch sử máy tính
Phân loại máy tính
Các hệ đếm
Biểu diễn thông tin trong máy tính
Đại số logic
Bài tập

11/10/12

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

2 / 44

1. Thông tin và tin học




Dữ liệu: chưa mang lại hiểu biết về đối tượng
Thông tin: dữ liệu sau khi được xử lý, cho ta hiểu biết
về đối tượng
Ví dụ
 Ảnh

mây vệ tinh: Dữ liệu
 Bản tin dự báo thời tiết: Thông tin


Tin học
khoa học nghiên cứu các vấn đề thu th ập và xử lý
dữ liệu để có được thông tin mong muốn, sử dụng máy
tính như một công cụ hỗ trợ chính.

 Ngành

11/10/12

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

3 / 44

2. Lịch sử máy tính {1}




1937, Turing, khái niệm về các
con số tính toán và máy Turing.
1943-1946, ENIAC
 Máy

tính điện tử đa chức năng đầu

tiên.
 J.Mauchly & J.Presper Eckert.




1945, John Von Neumann đưa ra
khái niệm về chương trình được
lưu trữ.
1952, Neumann IAS parallel-bit
machine.

11/10/12

ENIAC

Newman & IAS

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

4 / 44

2. Lịch sử máy tính {2}


1945 – 1954, thế hệ 1 (first generation)
 Bóng

đèn chân không (vacuum tube)
 Bìa đục lỗ
 ENIAC: 30 tấn, 18.000 bóng đèn, 100.000 phép tính/giây.


1955-1964, thế hệ 2
 Transitor
 Intel



transitor processor

1965-1974, thế hệ 3
 Mạch



tích hợp (Intergrated Circuit – IC)

1975, Thế hệ 4
 LSI

(Large Scale Integration), VLSI (Very LSI), ULSI (Ultra
LSI).

11/10/12

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

5 / 44

Thứ tự ưu tiên các phép toán
1.
2.
3.
4.
5.

Dấu ngoặc ( ).
NOT, dấu trừ (-).
*, /, DIV, MOD, AND.
+, -, OR, XOR.
=, <>, >, >=, <, <=.

11/10/12

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

43 / 44

6.5. Mạch logic


Mạch điện tử
hiệu điện
 TRUE: hiệu điện thế ≥ mức
 Tín



Đầu vào
 Hằng,



Đầu ra
 K ết



biến logic

quả phép toán, hàm

Các mạch cơ bản
 NOT
 AND
 OR
 XOR

11/10/12

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

44 / 44

...
Tin h c đ i c ng và ng d ng ươ
Máy tính và bi u di n thông tin trong máy tính
Đ ng Xuân Hà
Department of Computer Science
Hanoi Agricultural University
Office location: 3
rd
floor, Administrative building
Office phone: 8276346, Ext: 132
Email: dxha@hau1.edu.vn
Website: http://www.hau1.edu.vn/cs/dxha
Tin học đại cương và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương và ứng dụng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tin học đại cương và ứng dụng 9 10 962