Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương và ứng dụng Chương 2. Hệ điều Windows XP

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2532 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương 2. Hệ điều Windows XP
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Trường Đại học Kinh tế, Đà Nẵng
Office phone: 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: 

2.1 Chức năng




Windows là tập hợp các chương trình điều khiển máy
tính thực hiện các chức năng chính như:

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương 2. Hệ điều Windows XP
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Trường Đại học Kinh tế, Đà Nẵng
Office phone: 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: http://is.ued.edu.vn
Tin học đại cương và ứng dụng Chương 2. Hệ điều Windows XP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương và ứng dụng Chương 2. Hệ điều Windows XP - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tin học đại cương và ứng dụng Chương 2. Hệ điều Windows XP 9 10 674